ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMAS EDEN AMBALAJ MATERYALLERİNİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu: 441, 4128, KHK 560,

Yayımlandığı R.Gazete: 01.09.2003-25216

Tebliğ No: 31

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin ithalatında kontrol belgesi onaylanması işlemleri ile ithalat aşamasındaki işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirler.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddeleri ve ambalaj materyallerinin ithalatında kontrol belgesi onaylanması ile ithalat aşamasındaki yapılacak işlemleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tebliğ 28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapan 4128 sayılı Kanun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinin Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünlerine ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Tebliğ'de geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlemeye ve ithalat işlemleri yapmaya yetki verilen il müdürlüğünü,

d) Kontrol belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

e) Proforma fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belgeyi,

f) Fatura: Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,

g) Sertifika: Ürünün güvenirliğini gösteren ve hayvansal ürünlerde, üründe kullanılacak hammaddenin elde edildiği hayvanların bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarından ari olduğunu gösteren orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,

h) Bitki sağlık sertifikası: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş, bitkisel orijinli gıdalar için düzenlenen, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,

i) Örnek sertifika: Eşyanın ilgilisine teslimi sırasında ibraz edilecek bu maddenin (g) bendinde tanımlanan sertifikadaki bilgileri aynen içeren ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

j) Spesifikasyon belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

k) Bileşen listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

l) Etiket/etiket taslağı: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimi,

m) Türkçe etiket: Türk Gıda Kodeksinin etiketleme bölümüne uygun olarak düzenlenmiş ve ürünün ambalajının üzerindeki etiketi,

Genel Hükümler

Madde 5- Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin ithalatında uyulması gereken genel hükümler aşağıdaki gibidir.

a) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde yer alan EK-VI A listesinde yer alan ürünler kontrol

belgesine tabidir.

b) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde yer alan EK-VI B listesinde yer alan ürünlerde kontrol belgesi aranmaz.

c) Kontrol belgesine tabi olsun, olmasın ithal edilmek istenen eşyanın ilgilisine teslimi aşamasında mevzuata uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir.

d) İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

e) Kontrol belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrük beyannamesi tescil edilerek ithalat işlemlerine başlanmış, ancak eşyanın ilgilisine teslim tarihinde kontrol belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

f) Bu Tebliğ kapsamındaki ithalat kontrollerinde Türk gıda mevzuatı esas alınarak işlem yapılır.

"g) Gümrüklerde yapılan kontrollerde bu maddenin (f) bendine uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, dağıtılmasına ve satışına izin verilmez. Ancak; ithali söz konusu olan ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler dışında, gıda güvenliğini etkilemeyecek değerler olan kırık tane, bozuk tane, yabancı tane, diğer tür, yabancı madde gibi fiziksel analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde, ithalatçı firmanın talebi ve ilgili Gümrük Müdürlüğü‘nün gümrük mevzuatına uygun olarak elleçlemeye izin vermesi durumunda; elleçlemeye tabi tutulan maldan tekrar numune alınarak laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılır. Elleçleme işlemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulamaz." (Değişik 22.03.2006 tarih ve 26116 sayılı R.G.)

h) Bu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen yasaklar, gümrük nezareti altında gümrük depoları ile antrepolara konulan veya transit nakledilen, Yabancı Devlet Başkanları ile refakatindekiler tarafından bulundukları süre içinde kullanılmak üzere veya tüketilmek üzere getirilen, diplomatik veya konsüler temsilciliklerine ait, bilimsel amaçlar, sergiler veya benzer maksatlar için getirilen, olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen, gemilerde bulunup açık denizlerde tüketilecek olan gıda maddelerine uygulanmaz.

i) İthal edilen herhangi bir gıda maddesi, Türk Gıda Kodeksine uygun etiketleme yapılması ve satışa hazır hale getirilmesi şartıyla yurtiçinde mübadele edilebilir. Etiketleme ve uygun hale getirme işlemleri ithalattan sonraki 2 ay ve lüzum halinde Bakanlığın belirleyeceği ek süre içinde tamamlanmadığı takdirde yurtiçinde mübadele konusu yapılmaz.

J) Bu madde Yürürlükten Kaldırıldı. (Değişik 22.03.2006 tarih ve 26116 sayılı R.G.)

k) 4 üncü maddenin (g) bendinde tanımlanan sertifikaların geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Süre belirtilmediği takdirde hayvansal ürünler için sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 2 ay, diğer ürünlerde ise 12 aydır.

l) İbraz edilen sertifikanın geçerlilik süresi boyunca sertifikada belirtilen ürün için birden fazla kontrol belgesi düzenlenebilir.

"m) Hayvansal ürünler ve 4 üncü maddenin (h) bendinde tanımı yapılan bitkisel ürünlerde bu maddenin (l) bendi uygulanmaz." (Değişik 22.03.2006 tarih ve 26116 sayılı R.G.)

n) İthalat aşamasında Hayvansal ürünler için 4 üncü maddenin (g) bendine uygun olarak düzenlenmiş sertifika ibraz edilecektir. Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği kapsamındaki ürünler karantina yönünden değerlendirilecektir

o) İthalat aşamasında Bitkisel ürünler için 4 üncü maddenin (h) bendine uygun olarak düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası ibraz edilecektir. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun ve Yönetmeliği kapsamındaki ürünler karantina yönünden değerlendirilecektir.

p) Canlı, taze soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri yönetmeliği ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

r) Hastalık listelerinde bulunan gıda maddelerinin ithalatına izin verilmeyecektir. Ancak yasak listelerinde belirli işlemlere tabi tutularak tüketime sunulması koşulu olan ürünlere, ilgili işleme tabii tutulduğunun belgelenmesi halinde ithalatına izin verilecektir.

o) Kontrol belgesi düzenlenmesi ve ithalat işlemleri sırasında talep edilen belgelerde yer alan bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Kontrol belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler

Madde 6- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin EK-VI A sayılı listesinde yer alan ürünler için kontrol belgesi onaylanması aşamasındaki gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir.

A) Firma, 30/6/2002 tarihinden sonraki ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ithalini talep ettiği ürün ile ilgili resmen faaliyette olduğunu ibraz eder.

B) İthalatçı firma sahibi/yetkilisi başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgeleri Bakanlık'a ibraz eder.

a) Kontrol belgesi formu: Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun olarak doldurulmuş, silintisiz , kazıntısız, ithalatçı firma yetkilisi / yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş kontrol belgesi,

b) Proforma fatura : Üzerine ait olduğu yılın mali mevzuatına göre gerekli miktarda damga pulu yapıştırılmış olacak veya gerekli miktarda para Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimine yatırılacaktır.

c) Ürün çeşidine göre ibraz edilmesi gereken diğer belgeler;

1- Spesifikasyon belgesi: Özel beslenme amaçlı gıdalarda ve ürün ile ilgili ulusal mevzuat olmayan ürünlerde spesifikasyon belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ürün, Türk Gıda Mevzuatına uygun olduğu zaman spesifikasyon belgesi ibraz edilmeyecektir. Spesifikasyon belgesinde istenen bilgiler, bileşen listesinde; bileşen listesinde yer alan ifadeler spesifikasyon belgesinde yer alıyorsa ayrıca spesifikasyon / bileşen listesi istenmez.

"2- Bileşen listesi ve ürün etiketi/etiket taslağı" (Değişik 22.03.2006 tarih ve 26116 sayılı R.G.)

3-Sertifika: Bitkisel ürünlerde sağlık sertifikası kontrol belgesi başvuru esnasında ibraz edilmeyecektir.

Hayvansal ürünlerde kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında 4 üncü maddenin (i) bendine uygun olarak düzenlenmiş örnek sertifika ibraz edilecektir.

Hayvansal ve bitkisel ürünler dışındaki ürünler için kontrol belgesi başvurusu esnasında 4 üncü maddenin (g) bendinde tanımlanan sertifika aranacaktır. Ancak bu sertifikanın kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ibraz edilemediği durumlarda ithalatçı firmadan fiili ithalat aşamasında sertifikayı getireceğine dair Ek-1'e uygun taahhütname alınacaktır. Özel beslenme amaçlı gıdalar için sertifika kontrol belgesi aşamasında ibraz edilecek olup, taahhütname uygulaması yapılmayacaktır.

Orjin ve/veya çıkış ülkesinde salgın hastalık, dioksin,radyasyon ve diğer yaygın bulaşan tehdidi olması halinde ilave sertifikalar istenecektir.

4- İbraz edilen örnek sertifikaların ihracatçı ülke resmi makamlarından onaylı orijinallerini eşyanın ilgilisine teslimi sırasında Bakanlık ve/veya yetkili il müdürlüğüne ibraz edileceğine dair Ek-2'ye uygun taahhütname aranacaktır.

5- Viskilerde yaş sertifikası aranacaktır.

6-Ürüne göre Bakanlık tarafından talep edilen diğer belgeler: Kontrol belgesi müracaatında ürünün yatırım teşvik, dahilde işleme, tarife kontenjanı kapsamında düzenlenen ithal lisansı ve ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat karşılığında hakediş olarak ithalat yapılmak istendiği ibraz edilmişse, Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen dahilde işleme izin belgesi, ithal lisansı belgesi ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat karşılığında ithalat izin belgesi aslı ve onaylı suretlerinin ibrazı gerekmektedir.

C) Başvurudaki belgeler 1 asıl, ve Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu il müdürlüğünün sayısına göre 2 veya 3 suret olarak hazırlanır. Bakanlıkta muhafaza edilecek kontrol belgesi ve ekleri orijinal olacaktır. Örnek sertifika fotokopi olabilir.

İthalat aşamasında kontrol işlemleri

Madde 7 –İthale konu olan ürünün 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmelikler gereği teknik ve hijyenik olarak uygunluğu ithalat aşamasında yapılacak kontrol ve denetim ile belirlenir.

A) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin EK-VI A sayılı listesinde yer alan kontrol belgesine tabi ürünler için :

Ürün ithal edilmek istenildiği zaman il müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle başvurulur. Kontrol belgesinin il müdürlüğü nüshası ilgili il müdürlüğüne ulaşmadan ithalat işlemi başlatılmaz.

a. Genel Müdürlük veya il müdürlüğü tarafından onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri,

b. Gümrük Giriş Beyannamesi

c. Sertifika;

B) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin EK-VIB sayılı listesinde yer alan kontrol belgesine tabi olmayan ürünler için:

Ürün ithal edilmek istenildiği zaman il müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle başvurulur.

a. Gümrük Giriş Beyannamesi

b. Bileşen listesi

c. C bendinde belirtilen ürünler hariç sertifika, (Değişik 18.06.2006 tarih ve 26202 sayılı R.G.)

d. Firma, Tebliğin yayımı tarihinden sonraki ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ithalini talep ettiği ürün ile ilgili resmen faaliyette olduğunu gösterir belge ibraz edilir.

C) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin EK-VI B sayılı Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar listesinde yer alan, Gümrük Tarife Cetvelinin 39. 40, 44, 45, 48, 69, 70, 72, 73 ve 82 nolu fasıllarında bulunan, sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler orijinli ürünler için;

Ürün ithal edilmek istenildiği zaman Bakanlık il müdürlüğüne aşağıda belirtilen belgelerle başvurulur.

a. Gümrük Giriş Beyannamesi,

b. Bileşen Listesi,

c. Söz konusu ürünün gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili AB mevzuatına uygun üretildiğine dair üretici firma beyanı,

d. Firmanın ithalini talep ettiği ürün ile ilgili resmen faaliyette olduğunu gösterir belge. (Değişik 18.06.2006 tarih ve 26202 sayılı R.G.)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 8 –30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Maddeleri ve Gıda İle Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ ile bu Tebliğde değişiklik yapan 14/8/2002 tarihli ve 24846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 - Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK-1

TAAHÜTNAME

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü / ..................İl Müdürlüğü

 

Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan sertifikayı malın ilgilisine teslimi sırasında gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ............................ il müdürlüğüne ibraz edeceğimi, İbraz edilecek sertifikada ithal edilecek malın parti ve/veya seri numarası, ile miktarının bulunacağını ve söz konusu belgenin ibraz edilmemesinden veya belgenin orjinali yerine değişik belgelerin ibrazından doğacak her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ...../ ... / 200

 

 

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası

Adres:

 

 


EK-2

TAAHHÜTNAME

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü / ..................İl Müdürlüğü

 

Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ uyarınca...................dan/ den ithal edeceğimiz...................... ile ilgili olarak Kontrol Belgesi düzenlenmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ibraz ettiğimiz Örnek Sertifikanın yetkili resmi makamlarınca onaylı orjinalini malın ilgilisine teslimi sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilgili il müdürlüğüne ibraz edeceğimizi , söz konusu belgenin ibraz edilmemesinden veya belgenin orjinali yerine değişik belgelerin ibrazından doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul , beyan ve taahhüt ederiz. ..../...../ 200

 

 

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı , Soyadı ve İmzası

Adres :

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.