ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

SERBEST BÖLGELERDE SAĞLIK SERTİFİKALARININ DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Yetki Kanunu: 560 S.K.H.K.

Yayımlandığı Resmi Gazete: 30.06.2002, 247801

Tebliğ No: 2002/38

Amaç

Madde 1- Bu tebliğin amacı, serbest bölgelerde faaliyet gösteren gıda işyerlerinin ürettiği ve alım-satımını yaptığı gıda ve gıda ambalaj maddeleri için sağlık sertifikalarının düzenlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu tebliğ, serbest bölgede faaliyet gösteren iş yerlerine getirilerek üretilen, işlenen, depolanan ve satılan gıda ve gıda ambalaj maddeleri için sağlık sertifikaları talep edilmesi durumunda uyulması gereken usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapan 4128 sayılı Kanun hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ'de geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

Serbest bölgeye giriş bilgileri beyan formu: Serbest bölgeye girecek olan ürüne ilişkin bilgileri içeren ve sağlık sertifikası talep eden firma tarafından düzenlenecek formu,

Sağlık sertifikası: Ürünün güvenirliğini gösteren ve ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış sertifikayı,

Laboratuvar : Bakanlık il kontrol laboratuvar müdürlükleri ile Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarları,

Orijin belgesi : Ürünün üretildiği ülkeyi gösteren belgeyi ifade eder.

Serbest bölgede sertifika düzenlenmesine ilişkin esaslar

Madde 5- Serbest bölgede üretilen, işlenen, depolanan ve satılan gıda ve gıda ambalaj maddeleri ve/veya hammaddeleri için serbest bölgede faaliyet gösteren firma tarafından sağlık sertifikası talep edilmesi durumunda aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Serbest bölgede üretilen, işlenen, depolanan ve satılan gıda ve gıda ambalaj maddeleri ve/veya hammaddelerinin serbest bölgeye girişlerinde 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu hükümleri yerine getirilir.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen şartları yerine getiren firma, Ek-1'de örneği yer alan Serbest Bölgeye Giriş Bilgileri Beyan Formu'nu doldurarak il müdürlüğüne müracaat eder.

c) Serbest bölgeye girdikten sonra işlem görmeden ticarete konu olan gıda ve gıda ambalaj maddeleri için ürünle birlikte gelen sağlık sertifikası ve orijin belgesi; serbest bölgede üretilen gıda ve gıda ambalaj maddeleri için ise ürünü oluşturan hammaddelerin her biriyle birlikte gelen sağlık sertifikaları ve orijin belgeleri Ek-1'de yer alan formla birlikte ibraz edilir.

d) Serbest bölgeye girdikten sonra işlem görmeden bütün halde veya bölünerek ticarete konu olan ürünlerin madde (c) gereği ibraz edilen belgelerle uyumlu olması aranır. Ayrıca ürünün fiziksel ve organoleptik özellikleri yerinde kontrol edilerek şüpheli durumda numune alınır ve analiz için laboratuvara gönderilir. Sonuçların uygun çıkması durumunda ürünle birlikte gelen orijinal sağlık sertifikasında belirtilen esas miktarı geçmemek ve sertifika aslı il müdürlüğünde muhafaza edilmek üzere kopyalanarak çoğaltılır ve il müdürlüğünce onaylanır.

e) Serbest bölgede üretilen ve ticarete konu olan ürünlerin bu maddenin (c) bendi gereği ibraz edilen belgelerle uyumu aranır. Üründen numune alınarak gerekli analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilir. Sonuçların uygun çıkması durumunda il müdürlüğünce sağlık sertifikası düzenlenir.

f) Analiz sonuçları serbest bölgeden yurtiçine ithal edilecek ürünler için 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre değerlendirilerek Ek-2'de örneği yer alan sertifika düzenlenir.

Serbest bölgeden yurtdışına satılacak ürünler için alıcı ülke talepleri doğrultusunda, Ek-2'de yer alan sertifika düzenlenir. Alıcı ülkenin farklı talepleri olması halinde sertifikaya ilaveler yapılabilir.

g) Serbest bölgede değişikliğe uğramadan yurtiçine ithal edilen ve ürün ile birlikte taşınan ve tarım il müdürlüğüne ibraz edilen sağlık sertifikası ürünün raf ömrü ve/veya sağlık sertifikasında tarih belirtildiği taktirde bu süreye kadar geçerlidir.

h) Türkiye orijinli ürünlerin serbest bölgeden yurtdışına satılması durumunda yeni bir sağlık sertifikası düzenlenmeyecek, daha önceden yurtiçinden serbest bölgeye ihracında alınan ve süresi geçmemiş sertifika geçerli olacaktır.

Geçici Madde 1- Bu tebliğin yayımı tarihinden önce serbest bölgeye giren ürünler için sağlık sertifikası düzenlenmez.

Yürürlük

Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

 

 

(EK- 1) 

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

……………………..İL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLGEYE GİRİŞ BİLGİLERİ BEYAN FORMU(1) 

.../…./….

S.B.G.İ.F.Tarih ve No(2)  : ....................................

G.T.İ.P. No(3) :………………………………………………………………..

Üretimde Kullanılan Hammadde İsmi :……………………………………………

Ürün Adı(4) :………………………………………………………………..

Üretici Firma Adı :…………………………………………………………

Üretici Firma Adresi :………………………………………………………………..

                           ..........................................................

Alıcı Serbest Bölge Firmasının Ticaret Ünvanı(5):…………………………………………

Adresi                                          :………………………………………………………………..

                                                  :.......................................................

Satıcı Serbest Bölge Firmasının Ünvanı :………………………………………………………

Adresi                               :………………………………………………………………. 

                                        …………………………………………………….………….

Malın Miktarı : ……………………………………………………………….

Malın Orijin Ülkesi : ……………………………………………………………….

Malın Yüklendiği Ülke  :……………………………………………………………….

Parti No :……………………………………………………………….

Ambalaj Tipi ve Sayısı:……………………………………………………………….

Üretim Tarihi :……………………………………………………………….

Son Kullanma Tarihi :……………………………………………………………….

Malın Satılacağı Ülke: ............................................

Alıcı Ülke İstemi(varsa):……………………………………………………………….

Yukarıda beyan edilen ürünün insan tüketimi için uygun olduğunu beyan ederim.

İmza

Satıcının Adı ve Soyadı

Ünvanı

Kaşe 

EKLER

Sertifika ve Belgeler

(Sağlık Sertifikası, Bitki Sağlık ve Hayvan Sağlığı ile ilgili belgeler, Orijin Belgesi)

AÇIKLAMALAR

(1) Formun ilgili bölümleri doldurulmalıdır(İşlem görmeden ticarete konu olan ya da üretilen ürün ve hammaddeleri için bilgiler yan yana yazılabilir veya ilave form kullanılabilir)

(2) S.B.G.İ.F- Serbest Bölge Giriş İşlem Formu: Serbest Bölge Müdürlüğünce düzenlenen formdur.

(3) G.T.İ.P.- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

(4) Üretilen ya da işlem görmeden ticarete konu olan ürün ismi

(5) Üretilen ürünlerin hammaddeleri ya da işlem görmeden ticarete konu olan ürünlerin serbest bölgede el değiştirmesi durumunda serbest bölgeye ilk giriş yapan şahıs veya firma adı ve adresi yazılacaktır

EK-2

 

T.C
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
GIDA GÜVENLİĞİ / SAĞLIK SERTİFİKASI

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
General Directorate of Protectıon and Control
FOOD SAFETY / HEALTH CERTIFICATE

 

 


Üreticinin Adı :
Name of the Manufactucer


Üreticinin Adresi :
Address of the Manufacturer


İhracatçının Adı :
Name of the Exporter


İhracatçının Adresi :
Address of the Export


Ürünün Adı :
Name of the Product


Son Kullanma Tarihi :
Date of Expiry


Menşe Ülke :
Country of Origin


Parti No :
Lot No


Net Toplam Ağırlığı :
Net Weight of Lot


Ambalaj Tipi :
Type of Packaging


Birim Net Ambalaj Ağırlığı :
Net Weight of Unit Pack

* Yetkili Resmi Otorite olarak ben yukarıdaki ürün ile ilgili aşağıdaki hususları teyit ederim.

I, the undersigned, certify that the products described above;

0   Ürün, Türk Gıda Kodeksi ve ürün tebliğlerine uygundur.

      The product conforms to the Turkish Food Codex and related product communiques.

0    Diğerleri:

      Others:……………………………………………………………………………………………

* Varsa, alıcı ülke talepleri:

If available,the import country requirements

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.