ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 44-2018/BÜLTEN NO:4_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere kurulacak gerçek ve tüzel kişilere ait özel laboratuvarlar ile bu hizmetlerin yanı sıra yem ve yem maddeleri, hayvan hastalıkları teşhis, tohumluk kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü kamu laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izni ile denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, kontrol laboratuvarlarının kuruluş ve çalışma izni ile denetimlerine dair usul ve esasları kapsar.

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre; Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yetkileri çerçevesinde bulunan laboratuvarlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

Ulusal referans laboratuvar : Kontrol laboratuvarlarında yapılan hizmetlerin teknik yönden koordinasyonunu yapan, kollaboratif çalışma düzenleyen, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yürüten, eğitim ve araştırma yapan, analiz sonuçlarına itiraz durumunda şahit numune çalışan ve AB referans laboratuvarlarının faaliyetlerine ülke adına ulusal düzeyde katılım sağlayan ve Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Kurumlarına üye kuruluşlarca akredite edilmiş laboratuvarı,

Referans laboratuvar : Bakanlıkça yetkilendirildiği konularda şahit numunelerde analiz yapan, eğitim veren, araştırma yapan, yeterli bilgi ve donanıma sahip, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Kurumlarına üye kuruluşlarca akredite edilmiş olan laboratuvarı,

Kontrol laboratuvarı : Faaliyet konularına göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu laboratuvarı,

Sorumlu yönetici/müdür : Laboratuvarın mevzuata uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan ve gıda bilimi konusunda en az lisans düzeyinde eğitim almış; ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, su ürünleri mühendisi, kimyager, veteriner hekim, biyolog, veya gıda konusunda lisans üstü eğitim almış olan personeli,

Müdür yardımcısı : Kamu kontrol laboratuvarlarının hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre teknik ve idari yönden yardımcı olan laboratuvar personeli,

Teknik müdür yardımcısı : Kamu kontrol laboratuvarının ana hizmet bölümleri ile kalite yönetim biriminin yönetim ve koordinasyonunda müdüre teknik yönden yardımcı olan laboratuvar personeli,

İdari müdür yardımcısı : Kamu kontrol laboratuvarının hizmetlerinin yürütülmesinde idari yönden müdüre yardımcı olan laboratuvar personeli,

Bölüm sorumlusu/laboratuvar şefi:Laboratuvar bölümlerinin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasından sorumlu olan laboratuvar personeli,

Laboratuvar personeli: Laboratuvar bölümlerinin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizleri yapan, bölüm sorumlusu/laboratuvar şefi ve idareye karşı sorumlu olan en az lisans düzeyinde eğitim almış ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, su ürünleri mühendisi, kimyager, veteriner hekim, biyolog ve diyetisyeni,

Laboratuvar yardımcı personeli: Laboratuvar bölümlerinin faaliyet ve görev alanına giren konularda analizlerin yapılmasında yardımcı olan, bölüm sorumlusu/laboratuvar şefi ve idareye karşı sorumlu ve en az lise düzeyinde eğitim almış, laborant, teknisyen ile ön lisans eğitimi almış teknikeri,

Kuruluş izni : Kontrol laboratuvarının bu Yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükçe ürün / ürün gurupları ve analiz bazında faaliyette bulunmak üzere belirlenmiş adreste uygun bina ve ortamın yeterliliğini belirten izni,

Çalışma izni : Kontrol laboratuvarının bu Yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlük tarafından incelenerek onaylanan ürün / ürün gurupları ve analiz bazında belirlenmiş faaliyet konularını kapsayan izni,

Metot validasyonu / metodun geçerliliği: Bir metodun veya ölçüm prosedürünün performansını belirlemek için yapılan test ve ölçme işlemlerini,

Kalite yönetim birimi : "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre laboratuvarlarda oluşturulması gereken birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Kuruluş ve Çalışma Esasları, İstihdam, Hizmet Bölümleri

Sorumlu Yönetici/Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 5- Sorumlu yönetici/müdür, Laboratuvarın mevzuata uygun olarak yönetiminden sorumludur ve bu Yönetmelikte belirtilen hizmetleri, mevzuata göre yürütmekle yükümlü olup, görev ve yetkileri şunlardır:

a) Laboratuvar bölümlerinin işlevine uygun olarak çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek.

b) Alet ve ekipmanların bakım, onarım ve kalibrasyon ve performans testlerini yaptırmak.

c) Laboratuvarda metot validasyonu yapılmasını, standart çalışma prosedürlerinin hazırlanmasını ve bunların dokümante edilmesini sağlamak.

d) Numune ve analiz kayıt defterlerinin düzenli tutulmasını ve numunelerin laboratuvarlara dağılımını sağlamak.

e) Laboratuvara giren numunenin tüm analizlerinin onaylanmış metotlara uygun yapılmasını sağlamak.

f) Analiz raporlarını onaylamak.

g) Kontrol laboratuvarlarında denetim tutanağı ile belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak, denetim tutanaklarının muhafazası için gerekli tedbirleri almak.

h) Personelin eğitimi ile ilgili programlar düzenlemek.

ı) Laboratuvarın ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılımını sağlamak.

i) Kayıtların düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

j) Aylık faaliyet raporlarının Genel Müdürlüğe bildirimini sağlamak.

k) Kayıt ve raporlarda gizlilik esasına uyulmasını sağlamak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

Madde 6- Kamu kontrol laboratuvarlarında teknik ve idari olmak üzere iki müdür yardımcısı istihdam edilebilir.

a) Teknik müdür yardımcısının görevleri: Laboratuvarın ana hizmet bölümleri ile kalite yönetim biriminin yönetim ve koordinasyonunda müdüre teknik konularda yardımcı olmak.

b) İdari müdür yardımcısının görevleri: Laboratuvar hizmetlerinin idari yönden yönetimi, yürütülmesi ve denetimi ile ilgili konularda müdüre yardımcı olmak, laboratuvarın tahakkuk memurluğu görevini yürütmek.

Kalite yönetim birimi

Madde 7- Kontrol laboratuvarlarında, kalite yönetim birimi "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre kalite ile ilgili çalışmaların organizasyon ve takibinden sorumludur.

Kalite yönetim birimi, kalite sistem politikalarını ve hedeflerini ve "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı şartlarını karşılayan kalite el kitabı ile sisteme ait prosedür ve talimatları hazırlar veya hazırlatır ve diğer dokümanların hazırlanmasını koordine ve sisteme uygunluğunu kontrol eder.

Kalite yönetim birimi en az bir kişiden oluşur.

Bu kişilerin kontrol laboratuvarlarında en az bir yıl çalışmış ve "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardının gerektirdiği eğitimleri almış olmaları gerekir.

Kalite yönetim birimi, "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardı kapsamında kalite yöneticisi olarak görev yapar. Laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşır.

İstihdam

Madde 8- Kontrol laboratuvarlarında bir sorumlu yönetici/müdür ve her laboratuvar hizmet bölümünde bir bölüm sorumlusu/laboratuvar şefi, yeterli sayıda personel ve yardımcı personel istihdamı zorunludur.

Kontrol laboratuvarlarında faaliyet ve görev alanına giren konulara göre gıda, süt, su ürünleri, zootekni, toprak, bitki koruma, tarla ve bahçe bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, su ürünleri mühendisi, veteriner hekim, biyolog, polimer mühendisi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, veteriner sağlık teknisyeni teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli istihdam edilir.

Hayvan hastalıkları teşhis bölümü oluşturulan kamu kontrol laboratuvarlarında bölüm sorumlusu olarak mikrobiyoloji, patoloji yada viroloji konusunda uzman veya doktor veteriner hekimler istihdam edilir.

Tohumluk kontrol bölümü oluşturulan kamu kontrol laboratuvarlarında tarla bitkileri ve bahçe bitkileri bölümü mezunu ziraat mühendisi istihdam edilir.

Ayrıca, gerektiğinde elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisi veya tekniker, teknisyeni istihdam edilebilir.

Kamu kontrol laboratuvarlarına ilk defa atanacak teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelin hizmet süresi beş yıldan az olmalıdır. Müdür ve müdür yardımcıları ile hizmet süresi beş yıldan fazla olan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personelin laboratuvarlara atanabilmesi için daha önce laboratuvarda en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

Laboratuvar hizmet bölümleri

Madde 9- Laboratuvar, faaliyet konularına göre uygun hizmet bölümlerini içerir. Bu bölümler; numune kabul, fiziksel, kimyasal, mikrobiyoloji, katkı, kalıntı, mikotoksin, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, mineral, biyogüvenlik analiz laboratuvarı ve benzeri şeklinde planlanabilir.

Kamu kontrol laboratuvarlarında ayrıca, yem, tohumluk analizlerinin ve hayvan hastalıkları teşhisinin yapıldığı bölümler kurulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Laboratuvar Binası, Bölümleri ve Genel Özellikleri

Laboratuvar binası ve yeri

Madde 10- Laboratuvarlar insanların ikametgahına mahsus binalarda olmamak üzere, imar mevzuatına uygun yerlerde kurulur.

Laboratuvar binasının bölümleri

Madde 11- Kontrol laboratuvarları aşağıdaki bölümlerden oluşur;

a) İdari Bölüm:

1) Yönetici ve diğer personel için ayrı oda.

2) Duş, tuvalet, giyinme odası.

b) Laboratuvar hizmet bölümleri:

1) Numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü.

2) Tartım işleminin yapıldığı çevre şartlarından olumsuz şekilde etkilenmeyecek ayrı veya tek bir bölüm halinde düzenlenen tartım bölümü.

3) Laboratuvarda kullanılacak olan ve yapısına, risk grupları ile saklama koşullarına göre ayrı muhafaza edilmek üzere kimyasal maddeler ve yedek yardımcı malzemeler için depo veya uygun düzenlenmiş dolaplar.

4) Laboratuvarın çalışma konularına göre hizmet bölümleri bulunur. Bu bölümler; fiziksel, kimyasal, mikrobiyoloji, katkı, kalıntı, biyogüvenlik, gıda ile temas eden ambalaj materyali analiz laboratuvarı ve benzeri şeklinde planlanabilir.

Laboratuvarların genel özellikleri

Madde 12- Laboratuvarların genel özellikleri ile ilgili hususlar şunlardır:

a) İdari ve analiz yapılan bölümler ayrı olacak şekilde planlanmalıdır.

b) Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numune hazırlama ile cihazın bulunduğu alan ayrı planlanmalıdır.

c) Mikrobiyoloji laboratuvarı kontaminasyonu önlemek amacıyla iş akış sırasına göre besiyeri hazırlama, sterilize etme, ekim, inkübasyon işlemleri, kullanılmış malzemelerin temizliği ve sterilizasyonu için ayrı bölümler içeren alanlardan oluşmalıdır.

d) Her hizmet bölümü için en az on beş metrekarelik alan olmalıdır.

e) Laboratuvarlar özel ortam gerektiren analizlerde bu şartları sağlayan alet ve ekipmanlarla donatılmalı ve ayrı bölümler halinde planlanmalıdır.

f) Laboratuvar çalışmalarında analiz sonuçlarının olumsuz etkilenmemesi için ortamın; toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etkenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz şartlardan korunması sağlanmalıdır. Laboratuvar çalışmalarında analizlerin gerektirdiği ideal ortam sıcaklığının sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

g) Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanmalıdır.

h) Gerekli durumlarda bu maddenin (e) bendinde belirtilen özel ortam veya alet ve ekipmanlarla çalışılmalıdır.

i) Laboratuvarların her bölümünde temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimatlara göre düzenli olarak yapılmalıdır.

j) Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalıdır. Duvar, tavan ve tabanlar kolayca temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir özellikte malzemelerle kaplanmalıdır.

k) Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizlere uygun olarak planlanmalıdır.

l) Laboratuvarın analiz yapılan bölümlerine çalışan personel haricindeki kişilerin girişleri önlenmelidir.

m) Yedek yardımcı malzemeler ve kimyasal maddeler yapısına, risk guruplarına ve saklama koşullarına göre havalandırma sistemli kilitlenebilir ayrı oda, dolap veya depolarda bulundurulmalıdır.

n) Laboratuvarda ilk yardım için gerekli ilaç ve malzemelerin bulunduğu ilk yardım dolabı ve talimatı yer almalıdır.

o) Tuvaletlerin laboratuvarın analiz yapılan bölümleri ile doğrudan bağlantısı önlenmelidir.

p) Laboratuvarın boya, badana ve diğer bakımları düzenli olarak hazırlanacak yazılı talimatlara göre yapılmalıdır.

r) Laboratuvarın kapasitesine uygun hacimde olmak üzere, numunelerin analize alınıncaya kadar ve analiz sonrasında kalan örneklerin uygun şekilde muhafaza edileceği depo veya soğutucu cihaz bulundurulmalıdır.

s) Laboratuvarlarda ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı ortama verilmez, gerekli önlemler alındıktan sonra tekniğine ve mevzuatına uygun bir şekilde laboratuvardan uzaklaştırılmalıdır.

t) Laboratuvarda kullanılan patlayıcı, parlayıcı ve boğucu gaz içeren gaz tüpleri bina dışında tekniğine uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

u) Laboratuvarlarda analizin yapıldığı birimde atık da dahil olmak üzere ilgili tüm prosedürler ve talimatlar bulundurulmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Çalışma İzni, Yetkilendirme ve Bildirimler

Kuruluş izni

Madde 13- Laboratuvar kurmak isteyen kamu, gerçek ve/veya tüzel kişiler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyası ile Bakanlığa başvurur:

a) Dilekçe.

b) Laboratuvarın adı, sahibinin adı soyadı veya kurumun adı, açık adresi, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi.

c) Kuruluş ve değişiklikleri içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası fotokopisi ve ticaret odasından alınan faaliyet belgesi.

d) Sorumlu yönetici/müdür noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak belge.

e) Laboratuvarın analiz ve ürün / ürün gurupları bazında belirlenmiş genel faaliyet konularını belirten belge.

f) Laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesi ile yapı kullanma izin belgesinin noter onaylı fotokopisi.

g) Laboratuvar cihaz yerleşim planı.

h) Laboratuvarda yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiyeden alınacak belge.

Bakanlıkça, gönderilen bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyasına istinaden en az bir kişi Genel Müdürlükten olmak üzere Genel Müdürlüğün belirleyeceği ve konusunda uzman en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından laboratuvar yerinde incelenir ve bu Yönetmeliğe uygun olması halinde laboratuvara kuruluş izin belgesi verilir.

Yerinde yapılan incelemede laboratuvarın bu Yönetmeliğe uygun bulunmaması halinde denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için laboratuvara süre verilir. Eksikliklerin giderildiğine dair müracaatla yeniden yerinde inceleme yapılır ve bu Yönetmeliğe uygun olması halinde laboratuvara kuruluş izin belgesi verilir.

Kuruluş izni verilen kontrol laboratuvarının yeni bir bölüm açması durumunda yeni açılacak bölüm/bölümlere ait belgeler istenir, yukarıda belirtilen işlemler yapılır ve kuruluş izni yenilenir.

Kuruluş izni amacıyla başvuruda bulunan kamu kontrol laboratuvarlarından bu maddenin (c), (d) ve (f) bendlerinde belirtilen belgeler istenmez.

Çalışma izni

Madde 14- Bakanlıktan kuruluş izni belgesi alan laboratuvar, çalışma izni almak için, aşağıdaki bilgi ve belgelerle yeniden Bakanlığa başvurur:

a) Dilekçe.

b) Laboratuvarın analiz ve ürün ve/veya ürün gurupları bazında belirlenmiş faaliyet konularını belirten belge

c) Laboratuvar organizasyon şeması.

d) Her bölüm sorumlusu/laboratuvar şefi, laboratuvar personeli ve yardımcı personelinin noter onaylı sözleşmesi, diploma sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa meslek odasına kayıt belgesi.

e) Bakanlıkça onaylanmış numune kabul ve analiz defteri.

f) Laboratuvarın çalışma izin başvurusunda belirtilen analizlerin listesi, orijinal analiz metotları ile bu yöntemlerin standart çalışma planı formatındaki metot talimatları.

g) Orijinal metot olarak ulusal/uluslararası kabul görmüş bir metot kullanılmaması durumunda metot validasyon raporu.

h) Laboratuvarda kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanların marka, model, üretim yılına ait bilgiler ve kullanım talimatları ve kalibrasyon belgeleri.

ı) Laboratuvar atıklarının bertaraf edilmesi için ilgili kuruluş ile yapılan sözleşme.

Bakanlık, gönderilen başvuru dosyasını teknik yönden inceler ve/veya referans laboratuvara incelettirir. İnceleme sonucu uygun bulunan kontrol laboratuvarı, en az bir kişi Genel Müdürlükten olmak üzere Genel Müdürlüğün belirleyeceği konusunda uzman en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından yerinde incelenir ve bu Yönetmeliğe uygun olan kontrol laboratuvarına çalışma izin belgesi verilir.

Yerinde yapılan incelemede laboratuvarın bu Yönetmeliğe uygun bulunmaması halinde denetim raporunda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için laboratuvara süre verilir. Eksikliklerin giderildiğine dair müracaatla yeniden yerinde inceleme yapılır ve bu Yönetmeliğe uygun olması halinde laboratuvara çalışma izin belgesi verilir.

Çalışma izni verilen kontrol laboratuvarının faaliyet konularını genişletmek istemeleri halinde faaliyet genişletmeye esas belgeler istenerek yukarıda belirtilen işlemler yapılır ve çalışma izni yenilenir.

Yetkilendirme

Madde 15- Bakanlıktan kuruluş ve çalışma izin belgesi alan kontrol laboratuvarı, ürün/ürün gurubu ve analiz bazında belirtilen faaliyet konularında Bakanlık il müdürlüklerince gönderilecek yurt içi denetim, ithalat ve ihracat numuneleri ile özel istek amaçlı numunelerde analiz yapmaya yetkilidir.

Laboratuvarlar izin verilen faaliyet konusu dışında analiz raporu düzenleyemezler.

Faaliyet konusu dışında analiz raporu düzenleyen laboratuvarlar için bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

Bildirimler

Madde 16- Kuruluş ve çalışma izni alan kontrol laboratuvarının kapatılması, sahibi, sorumlu yönetici, adresi ve adının değişmesi, çalışma izninde belirtilen faaliyet konularının değiştirilmesi, genişletilmesi, laboratuvarda yeni bir bölüm açılması veya laboratuvarın yapısını temelden değiştirecek tadilatların yapılması halinde, on beş gün içinde değişiklikleri içeren bilgi, belgeler, kuruluş ve çalışma izin belgelerinin asılları ile birlikte Bakanlığa başvurulur. Laboratuvarın başvuru dosyası incelendikten sonra gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, en az bir kişi Genel Müdürlükten olmak üzere Genel Müdürlüğün belirleyeceği konusunda uzman en az üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından laboratuvar yerinde incelenir ve bu Yönetmeliğe uygun olması halinde laboratuvarın kuruluş ve/veya çalışma izin belgesi yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Laboratuvarlarının Denetlenmesi,

Kuruluş ve Çalışma İzni İptali, Cezai Hükümler, Belge ve Kayıtların Tutulması

Denetim

Madde 17- Kontrol laboratuvarı, Genel Müdürlüğün belirleyeceği komisyon tarafından bu Yönetmelik esasları dahilinde şikayet dışında yılda en az bir defa denetlenir. Denetimlerde gizlilik esastır. Sorumlu yönetici, denetlemeye gelen görevlilere her türlü bilgi ve belgeyi göstermek zorundadır.

Denetim tutanağı iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası sorumlu yöneticiye verilir. Denetim tutanağı daha sonraki denetimlerde sorumlu yönetici tarafından istenildiğinde denetim görevlilerine gösterilir. Denetimden sonra, kontrol laboratuvarında eksiklik veya uygunsuzluk bulunduğu takdirde, ilgili laboratuvar denetim tutanağında belirtilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlayarak Bakanlığa bildirir. Belirlenen eksikliklerin; kontrol laboratuvarının eksikliği görülen konuda analiz yapmasına engel teşkil etmesi durumunda, Genel Müdürlük kontrol laboratuvarının o bölümü ya da analizi konusundaki analiz yapma yetkisini eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesine kadar durdurabilir. Laboratuvar bu süre sonunda yeniden Genel Müdürlüğün belirleyeceği komisyon tarafından gerektiğinde yeniden denetlenir.

Genel Müdürlükçe analiz sonuçlarının kabul edilebilir hata sınırları içerisinde olup olmadığının kontrolü amacıyla, gerektiğinde belirlenen bir referans laboratuvar tarafından hazırlanarak gönderilen test numunesi kontrol laboratuvarına analiz ettirilir ve analiz sonuçları referans laboratuvar tarafından değerlendirilir. Referans laboratuvar tarafından değerlendirme ve analiz sonuçları ile ilgili olarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Analiz sonuçlarının hata sınırları dışında olması halinde, Genel Müdürlük kontrol laboratuvarının hata sınırları dışında olduğu belirlenen analizlerle ilgili analiz yapma yetkisini, ulusal veya uluslar arası yeterlilik testleri düzenleyen kuruluşlarca analiz sonuçlarının yeterliliği onaylanana kadar durdurabilir. Ayrıca, gerektiğinde Genel Müdürlük, laboratuvarda analiz edilen numunelerden birine ait şahit numuneyi analiz sonuçlarının kabul edilebilir hata sınırları içinde olup olmadığının kontrolü amacıyla referans bir laboratuvara analiz ettirir.

Kontrol laboratuvarları her yıl Genel Müdürlüğün belirleyeceği konularda ulusal veya uluslar arası yeterlik testlerine katılarak test sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirirler.

Yapılan denetimler sırasında belirlenen eksikliklerin bildirilen süre içerisinde tamamlanmaması durumunda bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

Kuruluş ve çalışma izni iptali ile cezai hükümler

Madde 18- Kontrol laboratuvarının, Bakanlıktan kuruluş ve/veya çalışma izni almadan faaliyette bulunduğunun tespitinde; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtilen hükme göre laboratuvar faaliyetten men edilir ve on bin YTL idari para cezası verilir.

Kontrol laboratuvarının;

a) Çalışma izin belgesinde belirtilen ve Bakanlıkça onaylanan faaliyet konusu dışında çalışması,

b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan konularla ilgili olarak belirlenen süre içerisinde bildirimlerde bulunmaması,

c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre yapılan denetim sırasında denetim elemanlarınca tespit edilen eksikliklerin belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması,

Hallerinde laboratuvar faaliyetten men edilir ve on bin YTL idari para cezası verilir. Faaliyetten men edilen laboratuvarın tekrar faaliyete geçebilmesi için yeniden kuruluş ve/veya çalışma izni alması zorunludur.

Bu madde hükümleri Kamu kontrol laboratuvarları için uygulanmaz.

Belge ve kayıtlar

Madde 19- Laboratuvarın işleyişiyle ilgili olarak aşağıdaki doküman ve kayıtlar tutulur:

a) Genel numune kayıt defteri (Ek-1).

b) Bölümlere ait numune kayıt defteri (Ek-2).

c) Bölümlere ait analiz ile ilgili çalışma detaylarını gösteren Analiz defteri (Ek-3).

d) Muayene ve analiz defteri (Ek-4).

d) Yurtiçi denetim muayene ve analiz raporu (Ek-5).

e) Özel istek muayene ve analiz raporu (Ek-6).

f) İhracat muayene ve analiz raporu (Ek-7).

g) İthalat muayene ve analiz raporu (Ek-8).

h) Yem muayene ve analiz raporu (Ek-9).

ı) Hayvan hastalıkları teşhis raporu (Ek-10).

i) Ulusal ve/veya Uluslar arası yeterlilik test sonuçlarına ait kayıtlar.

j) Alet, ekipman bakım, onarım ve kalibrasyon çizelgesi (Ek-11).

k) Alet ve ekipman listesi (Ek-12).

l) Alet, ekipmanların kullanım talimatları.

m) Enstrümental analizlerde elektronik yedekleri veya kromotogram çıktıları.

n) Analiz metotlarına ve cihazlara ait validasyon raporları.

o) Personel bilgi kayıtları.

ö) Eğitim kayıtları.

p) Kimyasal madde kayıtları.

r) İlk yardım talimatı.

s) Aylık faaliyet raporu (Ek-13).

ş) Standart çalışma planı (Ek-14).

t) Kimyasal madde kayıt defteri (Ek-15).

u) Kimyasal madde kullanım kayıt defteri (Ek-16).

Yukarıda belirtilen doküman ve kayıtlar en az beş yıl muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Analiz Metotları, Analiz Raporları ve Ücretleri

Analiz metotları

Madde 20- Kontrol laboratuvarlarında öncelikle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen analiz metotları kullanılır. Analiz metotları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde mevcut değilse, Bakanlık tarafından izin verilecek, ulusal/uluslararası kabul edilmiş bir analiz metodu kullanılır. Ulusal/uluslararası kabul edilmiş bir analiz metodu kullanıldığında, laboratuvar tarafından ilgili metodun laboratuvarda uygulanabilirliğinin verifikasyon çalışması ile teyit edilmesi yeterlidir. Ulusal/uluslararası kabul edilmiş bir analiz metodu kullanılmadığında, laboratuvar tarafından ilgili metodun validasyon çalışmaları yapılarak dokümante edilir. Yapılan validasyon metotta tanımlanmış olan ürün/ürünler için geçerlidir. Metotta belirtilenin dışında farklı özelliklere sahip bir matriksteki ürün çalışıldığında metot yeniden valide edilir. Elde edilen validasyon sonuçlarına göre metodun optimum şartlarda ve en yüksek performansta kullanılması için gerekli olan uyarıların, dikkat edilecek noktaların, kritik nokta ve kritik işlemlerin tanımlandığı rutin uygulamalara yönelik metot talimatları standart operasyon prosedürü olarak hazırlanır.

Yem ile ilgili analizlerde 1734 sayılı Yem Kanununda belirtilen yöntemler uygulanır. Tohumlukların tescil ve sertifikasyonu ile ilgili muayene ve analizler ise 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Kanunu ile ilgili 1/2/1964 tarihli ve 11622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılır.

Özel istek numuneleri müşteri talep ettiği metoda göre analiz yapılabilir ve analiz raporunda "Yukarıda belirtilen analizler numune sahibinin talep ettiği analiz metoduna göre yapılmıştır" ifadesi yer alır. Bu rapor adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

Analiz raporları

Madde 21- Kontrol laboratuvarlarında düzenlenen analiz raporları; denetim (Ek-5), ihracat (Ek-7), ithalat (Ek-8)‘e göre en az üç nüsha halinde ve özel istek numuneleri için ise (Ek-6)‘ya göre en az iki nüsha düzenlenir.

Laboratuvarların düzenleyecekleri raporlar reklam amacıyla kullanılamaz. Laboratuvar tarafından analiz raporlarının gizliliği esastır.

Analiz raporlarının hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde kullanılan cihaz, metot adı ve miktar olarak verilebilen en düşük limit ölçüm limiti olarak analiz raporuna yazılır.

b) İthalat, ihracat ve denetim amaçlı numunelerde analiz sonuçları ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmaz.

c) Numunede yapılan bütün analizler aynı raporda belirtilir.

d) Analiz raporunda raporun kısmen kullanılamayacağına dair uyarıcı ifade ve "Analiz Sonuçları Yukarıda Belirtilen Numune İçin Geçerlidir" ifadesi yer almalıdır.

e) Bakanlığın yetki verdiği hususlarda ilgili mevzuata göre analiz raporlarında değerlendirme yapılır.

Analiz ücretleri

Madde 22- Kamu kontrol laboratuvarlarında uygulanacak numune analiz ücretleri, her yıl Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslara göre oluşturulacak bir komisyon tarafından, analiz maliyetleri dikkate alınarak analiz bazında belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 23- 4/9/2000 tarihli ve 24160 Sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren kontrol laboratuvarları bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


EK- 1

............................Laboratuvarı

GENEL NUMUNE KAYIT DEFTERİ

SıraNo

Geliş Tarihi ve Saati

Geliş Nedeni

Numuneyi Gönderen

Üretici-İthalatcı-İhracatcı Firma Adı

Ambalaj Durumu

Numunenin

İstenilen Analizler

Numunenin Gönderildiği Laboratuar Birimleri

Analizlerin Başlama ve Bitiş Tarihi

Rapor Çıkış Tarihi

 

Cinsi

Miktarı

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                

EK- 2

............................Laboratuvarı

............ BÖLÜMÜ NUMUNE KAYIT DEFTERİ

Sıra No

Numune No

Geliş Tarihi ve Saati

Analizin Başlama Tarihi

Numunenin

Geliş Nedeni

İstenilen Analizler ve Sonuçlar

Sonuç Çıkış Tarihi

Analizi Yapan Kişiler

Cinsi

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Tek Laboratuvar Bölümü olan Kontrol Laboratuvarlarında EK 1‘de verilen Genel Numune Kayıt Defterinin tutulması yeterlidir.


EK- 3

............................Laboratuvarı

A N A L İ Z  D E F T E R İ

 

Numune No

:

 

Geliş Nedeni

:

 

Numunenin Cinsi

:

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:

 

 

Analiz Metodu

:

 

Analiz Sonuçları

:

 HESAPLAMALAR

 

Analizi Yapanların
Adı-Soyadı
Ünvanı ve İmzası

 

 

 

 

 

 

Bölüm Sorumlusu/Laboratuvar Şefi
Adı-Soyadı
Ünvanı ve İmzası

 Enstrümental analizlerde elektronik yedekler veya kromotogram çıktıları ekli olarak muhafaza edilir.

*Analiz metodunun adı, ölçüm limiti, geri alma oranı kayıt edilir.

* Analiz sonuçları geri alma oranına göre düzeltilmemiştir ifadesi yazılır.


EK- 4

T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
............ Kontrol Laboratuvarı

MUAYENE VE ANALİZ DEFTERİ

 

 

Rapor No:

....../..../........

   

Bu Rapor Adli - İdari İşlemlerde ve Reklam Amacıyla Kullanılamaz

 

Muayene ve Analiz Amacı

:...........................................................

 

Numuneyi Gönderen Kuruluş

:...........................................................

 

Muayene ve Analiz Tarih ve No

:...........................................................

 

Numunenin Cinsi.

:...........................................................

 

Numunenin Ambalajı

:..........................................................

 

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi

:...................

sayısı.................

 

Numunenin Gönderildiği Tutanağın Tarihi

:...................

sayısı.................

 

Numunenin

 

 

Üretim Tarihi

:...................................................

 

Son Kullanım Tarihi

:...................................................

 

Seri Parti No

:...................................................

 

Miktarı (Net)

:...................................................

 

İmalatçı Firma Adı

:...................................................

 

Numunenin Laboratuvara Getiriliş Tarihi

:...................................................

 

Numunenin Alındığı Yer, Adresi ve Tarihi

:...................................................

    

 

ANALİZLER

 

A-Yapılan Muayene ve Analizler

B- Sonuçlar

C-Enstrumental Analizler için Ölçüm Limiti

D-Analiz Metodu

 

-Ambalaj ve Etiket Kontrolü

  
     
 

-Duyusal Muayene

   
     
 

-Fiziksel

   
     
 

-Kimyasal

   
     
 

-Mikrobiyolojik

   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bölüm Sorumlusu/ Laboratuvar Şefi

 
  

Tarih, Ünvanı ve İmzası

 

EK-5

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
............KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

YURTİÇİ DENETİM MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

 

 

Rapor No:

....../..../........

   

 

 

Analizin Amacı

:...................................................

 

Numuneyi Gönderen Kuruluş

:...................................................

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:...................................................

 

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi ve Sayısı

:...................................................

 

Numune Alma Tutanağının Tarihi Sayısı

:...................................................

 

Numunenin

 

 

Cinsi

:...................................................

 

Ambalajı

:...................................................

 

Üretim ve Son Kullanım Tarihi

:...................................................

 

Seri-Parti No

:...................................................

 

Miktarı (Net)

:...................................................

 

Üretici Firma Adı

:...................................................

 

Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi

:...................................................

 

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Enstrumental Analizler

 
 

Yapılan Analizler

Sonuç

için Ölçüm Limiti

Analiz Metodu

     
 

1-

   
 

2-

   
 

3-

   
 

4-

   
 

5-

   

 

 

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

 

 

Not: 1.:

Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

 

2.:

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir

 

 

 

 

 

Analiz Sorumlusu

 

Numune Kabul ve  Değerlendirme

 

(Akredite analizlerde)

 

Bölüm Sorumlusu/Şefi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

 

Tarih, İmza

 

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa No/ Toplam sayfa sayısı


EK-6

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
.....................KONTROL LABORATUVARI

ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

 

 

Rapor No:

....../..../........

 

 

Analizin Amacı

:...................................................

 

Numuneyi Gönderen 

:...................................................

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:...................................................

 

Numunenin

 

 

Cinsi

:...................................................

 

Ambalajı

:...................................................

 

Üretim ve Son Kullanım Tarihi

:...................................................

 

Seri-Parti No

:...................................................

 

Miktarı (Net)

:...................................................

 

Üretici Firma Adı

:...................................................

 

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

 

   

Enstrumental Analizler

 
 

Yapılan Analizler

Sonuç

için Ölçüm Limiti

Analiz Metodu

     
 

1-

   
 

2-

   
 

3-

   
 

4-

   
 

5-

   

 

 

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

 

 

 

 

Not: 1.:

Bu analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.

 

2.:

Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

 

3.:

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir

 

 

 

 

 

Analiz Sorumlusu

 

 

 

(Akredite analizlerde)

 

 

 

Bölüm Sorumlusu

 

 

 

Kamu Laboratuvarlarında Numune Kabul

 

 

 

ve Değerlendirme Bölüm Sorumlusu

 

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

 

Tarih, İmza

 

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

Sayfa No:

 

 

 

Toplam sayfa sayısı

 


EK-7

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
..................KONTROL LABORATUVARI

İHRACAT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

 

Rapor No:

....../..../........

 

 

Analizin Amacı

:...................................................

 

Numuneyi Gönderen  Kuruluş

:...................................................

 

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

 

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:...................................................

 

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi ve Sayısı

:...................................................

 

Numune Alma Tutanağının Tarihi Sayısı

:...................................................

 

Numunenin

:...................................................

 

Cinsi

:...................................................

 

Ambalajı

:...................................................

 

Üretim ve Son Kullanım Tarihi

:...................................................

 

Seri-Parti No

:...................................................

 

Miktarı (Net)

:...................................................

 

Üretici Firma Adı

:...................................................

 

Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi

:...................................................

 

İhracatçı Firma Adı

:...................................................

 

İhraç Edilecek Ülke Adı

:...................................................

 

İhraç Edilecek Miktar

:...................................................

   
   
   

 

 

 

   

Enstrumental Analizler

 
 

Yapılan Analizler

Sonuç

için Ölçüm Limiti

Analiz Metodu

     
 

1-

   
 

2-

   
 

3-

   
 

4-

   
 

5-

   

 

 

 

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

 

 

Not: 1.:

Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

 

2.:

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir

 

 

 

 

Analiz Sorumlusu

 

 

 

(Akredite analizlerde)

 

 

 

Bölüm Sorumlusu

 

 

 

Kamu Laboratuvarlarında Numune Kabul

 

 

 

ve Değerlendirme Bölüm Sorumlusu/Şefi

 

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

 

Tarih, İmza

 

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

Sayfa No:

 

 

 

Toplam sayfa sayısı


EK-8

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
............KONTROL LABORATUVARI

İTHALAT MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

 

Rapor No:

....../..../........

 

Analizin Amacı

:...................................................

Numuneyi Gönderen  Kuruluş

:...................................................

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:...................................................

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi ve Sayısı

:...................................................

Numune Alma Tutanağının Tarihi Sayısı

:...................................................

Numunenin

:...................................................

Cinsi

:......................

İthalatçı Firma Adı

:......................

Ambalajı

:......................

Numunenin G.T.İ.P. No

:.....................

Üretim ve Son Kull. Tar.  

:......................

Gümrük Giriş Beyan No

:....................

Seri-Parti No

:................

İthal Edilen Ülke

:...................

Miktarı (Net)

:...................................................

Üretici Firma Adı

:...................................................

Numunenin Alındığı Gümrük

:...................................................

Numunenin Alınış Tarihi

:...................................................

Kontrol Belgesi Tarih ve No

:...................................................

İzin Verilen Miktar

:...................................................

İthali Gerçekleşen Miktar

 

 

 

 

 

 

  

Enstrumental Analizler

 

Yapılan Analizler

Sonuç

için Ölçüm Limiti

Analiz Metodu

    

1-

   

2-

   

3-

   

4-

   

5-

   

 Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

 

Not: 1.:

Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2.:

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir

 

Analiz Sorumlusu

 

 

(Akredite analizlerde)

 

 

Bölüm Sorumlusu /Laboratuvar Şefi

 

 

Kamu Laboratuvarlarında Numune Kabul

 

 

ve Değerlendirme Bölüm Sorumlusu/Şefi

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

Tarih, İmza

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

Sayfa No:

 

 

Toplam sayfa sayısı


EK-9

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
..........KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

 YEM MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No:

....../..../........

Kod No:

 

 

Analizin Amacı

:...................................................

Numuneyi Gönderen  Kuruluş

:...................................................

Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:...................................................

Numunenin Gönderildiği Yazının Tarihi ve Sayısı

:...................................................

Numune Alma Tutanağının Tarihi Sayısı

:...................................................

Numunenin

:...................................................

Cinsi

:..................................................

Ambalajı

:..................................................

Üretim ve Son Kullanma Tarihi

:..................................................

Seri-Parti No

:..................................................

Miktarı (Net)

:...................................................

Üretici Firma Adı

:...................................................

Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi

:...................................................

 

 

 

 

  

Enstrumental Analizler

 

Yapılan Analizler

Sonuç

için Ölçüm Limiti

Analiz Metodu

    

1-

   

2-

   

3-

   

4-

   

5-

   

 Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. 

Not: 1.:

Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2.:

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir

 

Analiz Sorumlusu

 

 

(Akredite analizlerde)

 

 

Bölüm Sorumlusu

 

 

Kamu Laboratuvarlarında Numune Kabul

 

 

ve Değerlendirme Bölüm Sorumlusu/Şefi

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

Tarih, İmza

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

Sayfa No

 

 

Toplam sayfa sayısı


EK-10

T.C
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
......... KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

HAYVAN HASTALIKLARI TEŞHİS RAPORU

 

Rapor No:

....../..../........

 

Analizin Amacı

:...................................................

Genel Numune Kayıt No

:...................................................

Gelen Yazının Tarih ve Sayısı

:...................................................

Geldiği Yer

:...................................................

Numune Sahibi ve Adresi

:...................................................

Hayvanın Nevi

:...................................................

Numunenin Geldiği Tarih ve Saat

:...................................................

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi

:..................................................

 

Yapılan Muayeneler

    

1-

   

2-

   

3-

   

4-

   

5-

   

 SONUÇ:

 

 

 

 

 

Bölüm Sorumlusu/Laboratuvar Şefi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasdik Olunur

 

 

Tarih, İmza

 

 

Sorumlu Yönetici/Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa No/ Toplam sayfa sayısı


EK-11

..................KONTROL LABORATUVARI
ALET-EKİPMAN BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON ÇİZELGESİ

 

İsim

Marka ve Model

Kontrol Nedeni

Kontrol Tarihi

Kontrol Bulguları

Yapılan İşlem *

Bakım Onarım ve Kalibrasyonun Tamamlandığı Tarih

Sonuç

İmza 

 

 

 

 

 

 

 

* Parça değişimi ve ayarlama gibi işlemler

NOT: Her bir alet-ekipman için tek sayfa halinde çizelge düzenlenecektir.


EK-12

...............KONTROL LABORATUVARI
ALET VE EKİPMAN LİSTESİ

İSİM

MARKA

MODEL

TEMSİLCİ FİRMA

ALINDIĞI TARİH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-13

..................KONTROL LABORATUVARI

AYLIK FAALİYET RAPORU

 

YIL :

AY :

DENETİM

İHRACAT

İTHALAT

ÖZEL İSTEK

TOPLAM

Toplam Numune Sayısı

Toplam Analiz Sayısı

Toplam Numune Sayısı

Toplam Analiz Sayısı

Toplam Numune Sayısı

Toplam Analiz Sayısı

Toplam Numune Sayısı

Toplam Analiz Sayısı

Numune Sayısı

Analiz Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasdik Olunur

Tarih, İmza

Sorumlu Yönetici/Müdür


 

EK-14

Standart Çalışma Planı

.......................................... LABORATUVARI

Doküman No

İlk Yayın Tarihi

Revizyon No / Tarihi

Sayfa No

Talimat Adı:

Talimat No:

 

1.0 AMAÇ :

  

  
  
  
  

2.0 SORUMLULAR :

 
  
  
  
  

3.0 TALİMAT DETAYI :

 
  
  
  
  
  

3.1. Gerekli Kimyasallar ve Alet Ekipmanlar :

 
  
  
  
  
  

3.2. Uygulama :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3. SONUÇ :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4. KAYNAK :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5. ANALİZ KODU :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

  

  


 

EK-15

KİMYASAL MADDE KAYIT DEFTERİ

Sıra

Kimyasal Madde Adı

Mevcut Miktar

Alınan Miktar

Alım Tarihi

Toplam Miktar

Özellikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-16

KİMYASAL MADDE KULLANIM KAYIT DEFTERİ

Sıra

Kimyasal Madde Adı

Mevcut Miktar

Alınan Miktar Alım Tarihi Kalan Miktar Laboratuvar Şefliği

Alan Kişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.