ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2006/51)

 

2 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26364

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

GIDA MADDELERİNDE PESTİSİT KALINTILARININ

RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2006/51)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı gıda maddelerinde bulunan pestisit kalıntılarının resmi kontrolü için gıda maddelerinden numune alma metotlarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, gıda maddelerinde bulunan pestisit kalıntılarının resmi kontrolleri için numune alma metodunu ve resmi kontrollerde kullanılan analiz metotları için numune hazırlanmasını ve kriterlerini kapsar. Canlı hayvan ve diğer hayvan ürünleri ile ilgili örnekleme stratejilerini, örnekleme seviyelerini ve sıklığını kapsamaz.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Analitik kısım: Kalıntı konsantrasyonunun doğru olarak ölçülmesini sağlayacak miktarda, analitik numuneden alınan temsili miktardaki kısmı,

b) Analitik numune: Numune alma hatası en az olacak şekilde analitik kısımları elde etmek amacı ile analiz edilecek ürüne ait kısmın ayrılarak; karıştırma, öğütme, parçalama ve diğer işlemleri takiben analiz için laboratuvar numunesinden hazırlanan numuneyi,

c) Birincil numune/İnkremental numune: Partinin bir yerinden alınan bir veya daha fazla birimi

ç) Birim: Birincil numunenin tümünü veya bir kısmını oluşturmak üzere çekilecek olan, bir parti içerisindeki en küçük bağımsız kısmı,

d) Laboratuvar numunesi: Paçal numuneyi temsil edebilecek miktardaki numunenin laboratuvara gönderilen veya laboratuvar tarafından kabul edilen miktarını,

e) MRL: Maksimum kalıntı limitlerini,

f) Numune alma aleti: Birimi; paçal materyalden, ambalajın içinden veya et ve kanatlı etinde birincil numune için fazla olan parçayı ayırmak amacıyla kullanılan kepçe, taşıyıcı, bıçak ve benzeri araç ve gereçler ile laboratuvar numunesinin paçal numuneden hazırlanmasında veya analitik kısmın analitik numuneden hazırlanmasında numune kapları da dahil olmak üzere kullanılan araçları,

g) Numune büyüklüğü: Numuneyi oluşturan birim sayısı veya miktarını,

ğ) Paçal numune: Et ve kanatlı eti dışındaki ürünler için, partiden alınmış olan birincil numunelerin birleştirilmesi ve çok iyi karıştırılması ile elde edilen numunedir. Et ve kanatlı eti için ise, tek bir birincil numune paçal numune olarak kabul edilir.

h) Parti: Bir seferde teslim edilen veya üretilen ve numuneyi alan kişi tarafından orijin, üretici, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, yükleyici gibi özelliklerinin aynı olduğu bilinen veya öngörülen gıda maddesinin miktarını, 

ı) Şahit numune:  İtiraz durumu için paçal numuneden eş zamanlı olarak ayrılan numuneyi ifade eder. İtiraz durumunda paçal numune en az iki katı kadar alınır.

i) Şüpheli parti: Herhangi bir nedenle maksimum kalıntı limitlerini aşacak düzeyde pestisit kalıntısı içerdiğinden şüphelenilen partiyi,

ifade eder.

 

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Numune alma:

a) Numune, resmi olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından alınmalı ve usulüne uygun olarak laboratuvara gönderilmelidir.

b) Analiz sonucunu etkileyeceğinden, numune alma işleminin tüm aşamalarında, numunelerin kontaminasyonu ve zarar görmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.

c) Alınan numunenin partiyi tam olarak temsil ettiğinden emin olunmalıdır.

 

(2) Birincil numunelerin toplanması:

Partiden alınması gereken minimum birincil numune sayısı EK-1'e, kırmızı et ve kanatlı eti partisinin şüpheli olması durumunda alınması gereken minimum birincil numune sayısı ise EK-2'ye uygun olmalıdır. Her bir birincil numune, mümkün olduğunca partinin rasgele kısımlarından alınmalıdır. Birincil numuneler,  partiden laboratuvar numunesi oluşturulmasını sağlayacak miktarda alınmalıdır.

 

(3) Paçal numunenin hazırlanması:

a)             Paçal numunenin hazırlanmasında kırmızı et ve kanatlı eti için uygulanacak işlem EK-3'e uygun olmalıdır. Her bir birincil numune ayrı bir paçal numune olarak değerlendirilmelidir. Bitkisel ürünler, yumurtalar ve süt ürünlerinden numune alma işlemleri EK-4 ve EK-5'e uygun olmalıdır.

b)            Paçal numuneyi oluşturmak amacıyla karıştırma ve birleştirme işleminin yapılmasının mümkün olmadığı veya paçal numunenin alt birimlerinin karıştırılması sırasında birimlerin zarar görmesinin kalıntı miktarını etkilediği veya büyük birimlerin tek bir homojen kalıntı dağılımı sağlayacak kadar karıştırılamadığı durumlarda; birincil numunenin alınışı ile aynı anda, rasgele biçimde laboratuvar paralel numuneleri alınmalıdır. Bu durumda, analiz sonuçlarının ortalaması alınarak geçerli analiz sonucu belirlenmelidir.

     

(4) Laboratuvar numunesinin hazırlanması:

Laboratuvar numunesinin hazırlanmasında, paçal numune, laboratuvar numunesi için gereken miktardan daha fazla ise, temsil eden miktarı sağlayacak şekilde bölünmelidir. Bölme işlemi uygun boyutlarda küçültülerek veya dörde bölünerek yapılmalıdır. Ancak bu aşamada taze bitki ürünleri veya bütün yumurtalar kesilmemeli veya kırılmamalıdır. Gerek görülürse, bu aşamada laboratuvar paralel numuneleri hazırlanmalıdır. Laboratuvar numuneleri için gereken minimum miktarlar EK-3, EK-4 ve EK-5'e uygun olmalıdır.

 

(5) Numune kaydının tutulması:

Numune alan kişi, partinin orijini ve yapısını, sahibini, tedarikçisini veya taşıyıcısını; numunenin alınma tarih ve yerini ve gerekli diğer bilgileri kaydetmek zorundadır. Önerilen numune alma metodundan yapılan her sapma kaydedilmelidir. Her bir numuneye bu kaydın imzalı bir kopyası iliştirilmeli, bir kopyası da numuneyi alan kişi tarafından saklanmalıdır. Resmi kontroller için alınan her numune alındığı yerde mühürlenmelidir. Numune alma kaydının bir nüshası, mal sahibi veya temsilcisine verilmelidir.

 

(6) Numunenin laboratuvara gönderilmesi:

Numune kapları, kontaminasyonu ve numunenin zarar görmesini önleyecek ve sızıntı yapmayacak, numune ile etkileşmeyecek nitelikte olmalıdır. Kap sıkıca kapatılmalı, güvenli bir biçimde etiketlenmeli ve numune alma kaydı da kaba iliştirilmelidir. Numune, laboratuvara mümkün olan en kısa sürede ulaştırılmalıdır. Nakil sırasında bozulma önlenmelidir. Taze numuneler serin ortamda tutulmalı, donmuş numunelerin donmuş halleri muhafaza edilmelidir. Kanatlı eti ve kırmızı et numuneleri laboratuvara gönderilmeden önce dondurulmalı ve bozulma olmadan laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.

 

(7) Analitik numunenin hazırlanması:

Laboratuvar numunesinin laboratuvara ulaşma tarihi ve miktarı numune alma formuna kayıt edilmelidir. Bu aşamadan sonra analitik numune en kısa sürede hazırlanmalıdır. Sert çekirdekli meyvelerin çekirdeklerinde olduğu gibi analize alınmayacak kısımlar ayrılmalı, ancak ayrılmış bu parçaların ağırlıkları da hesaplamalarda mutlaka dikkate alınmalıdır.

 

(8) Analitik kısmın hazırlanması ve depolanması:

Analitik kısımların hazırlanmasında, temsili analitik kısımların alınabilmesi için analitik numune öğütülmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Analitik kısmın miktarı analitik metoda ve numunenin hazırlanma şekline göre belirlenmelidir. Öğütme ve karıştırma metotlarının kaydı tutulmalı ve bu metotlar, analitik numunede bulunan kalıntı miktarında değişikliğe yol açmamalıdır. Gerekli durumlarda olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla analitik numune özel koşullarda işleme tabii tutulmalıdır. Uygulanacak işlem kalıntı miktarını etkileyecekse ve pratik alternatif bir metot yok ise, analitik kısım bütün birimlerden veya birimlerden alınmış parçalardan oluşabilir. Bu nedenle analitik kısım birkaç birim veya parçadan oluşuyorsa, bu kısım analitik numuneyi tam temsil edemeyeceğinden, yeterli miktarda paralel numune de analize alınmalı ve ortalama değerdeki sapmalar gösterilmelidir. Analitik kısımlar analizden önce depolanacaksa, depolama metodu ve süresi kalıntı sonucunu etkilemeyecek biçimde seçilmelidir.

 

 

Açıklayıcı hükümler

MADDE 6- (1) Parti:

a) Yüklemenin birden fazla partiden oluştuğu ve bu partilerin tanımlanabildiği durumlarda her bir parti ayrı değerlendirilmelidir.

b) Büyük hacimli yüklemelerde her bir partinin miktarı ya da sınırı açıkça tespit edilemiyorsa, bir seri vagon, kamyon, tekne ve benzeri ayrı bir parti olarak değerlendirilebilir.

c) Bir yükleme bir veya daha fazla partiden oluşabilir.

ç)      Bir parti sınıflandırma veya imalat işlemleri için karıştırılabilir.

 

(2) Birincil numune:

a) Birincil numunenin alındığı yer partiden rasgele seçilmelidir, ancak bu fiziksel olarak mümkün değilse partinin ulaşılabilen kısımlarından rasgele alınır. Birincil numune için alınması gereken birim sayısı, laboratuvar numunesi için gereken minimum sayı ve miktar olarak belirlenmelidir.

b) Birincil numuneler yükleme veya boşaltma sırasında alınıyorsa, numune alma yeri ve zamanı belirlenmelidir.

c) Bitki, yumurta ve süt ürünlerinde bir partiden birden fazla birincil numune alındığında, her bir birincil numune paçal numuneye yaklaşık aynı miktarlarda katılmalıdır.

ç) Birincil numunelerin toplanması ve paçal numunelerin hazırlanması sırasında;

1 - Birimlerin büyük birimler halinde olması veya homojen kalıntı dağılımı sağlayacak kadar karıştırılamayacağı durumlarda,

2 - Yumurta ve yumuşak meyve gibi karıştırıldığında numunenin zarar göreceği ve kalıntı miktarının etkileneceği durumlarda,

3 - Karıştırma ve birleştirme işleminin yapılmasının mümkün olmadığı durumda veya paçal numunenin alt birimlerinin karıştırılması sırasında birimlerin zarar görmesi durumunda,

birincil numunenin alınışı ile aynı anda, rasgele biçimde laboratuvar paralel numuneleri alınmalıdır. Bu durumda analiz sonucunu, geçerli analiz sonuçlarının ortalaması belirler.

d)        Kırmızı et ve kanatlı eti partisinde EK-3 de yer alan alt birimler belirtilmediği sürece birincil numuneyi oluşturmak amacıyla birimler bölünemez ve parçalanamaz.

 

(3) Paçal numune:

a) Paçal numune, birincil numunelerin karıştırılması ile elde edilmelidir.

b) Paçal numune; bitkisel ürünler,  yumurta ve süt ürünlerinde 1 den 10 a kadar birincil numuneden, kırmızı et ve kanatlı etinde tek birincil numuneden oluşmalıdır.

c) Birincil numuneler paçal numuneden tüm laboratuvar numunelerinin alınmasını sağlayacak miktarda olmalıdır.

 

(4) Birim: Ürün gruplarına göre birimler aşağıdaki şekilde oluşturulabilir:

a) Çok küçük olanlar hariç olmak üzere taze meyve ve sebzelerde, her bir tam meyve, sebze veya bunların doğal salkımlarıdır.

b) Birimler numune alma aleti kullanılıyor ise, materyale zarar vermeden oluşturulmalıdır.

c) Büyük hayvanlarda hayvanın parçaları veya organları belirtilen kısmı veya organın tümü veya bir kısmı birimi oluşturur. Organ kısımları, birimi oluşturmak için kesilebilir.

ç) Küçük hayvanlarda, her bir hayvanın tamamı veya bir parçası veya organı birimi oluşturabilir. Kalıntı miktarının etkilenmemesi amacıyla bu aşamada alınacak birimlerinin hayvanın diğer organları ve numune alma araçları ile etkileşimi olmamalıdır.

d) Yumurtalar, taze sebze ve meyveler analitik numune oluşturma aşamasına kadar kesilmemeli ve kırılmamalıdır.

e) Tüm ürünlerin ambalajlanmış materyallerinde farklı paketlerin en küçüğü birim olarak alınmalıdır. En küçük paketin çok büyük olması halinde paçal olarak numune alınmalıdır. En küçük paketin çok küçük olduğu durumlarda paketlerin içinde bulunduğu ambalaj, birim olarak kabul edilmelidir.

f) Birincil numune olamayacak kadar büyük hacimli paketlerde ve paçal materyalde birimler numune alma aleti ile oluşturulmalıdır.

 

(5) Laboratuvar Numunesi:

a) Laboratuvar numunesi paçal numunenin bir bölümü veya tamamı olabilir.

 b) Kırmızı et ve kanatlı eti partisinde laboratuvar numunesi için EK-3'de yer alan alt birimler belirtilmediği sürece; laboratuvar numunelerini oluşturmak amacıyla birimler bölünemez ve parçalanamaz.

c) Gerek görüldüğü takdirde, laboratuvar paralel numuneleri hazırlanmalıdır.

 

(6) Analitik Numune:

Analitik numunenin hazırlanması, maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesinde kullanılan işlemi yansıtmalıdır. Bu durumda analiz edilecek ürün, normal olarak tüketilmeyen kısımları da içerebilir.

 

(7) Numune Alma Aleti:

Numune alma ve numune hazırlamanın gerekli aşamalarında numune alma araçları kullanılmalıdır.

 

(8) Şahit numune:

a) Şahit numune alımında birincil numunenin alımında izlenen yöntem uygulanır.

b) Laboratuvar analiz sonucuna itiraz, analiz için laboratuvar numunesi alım aşamasında yazılı başvuru ile yapılır. Laboratuvar numunesi ve şahit numune eş zamanlı olarak analize gönderilir.

c) Laboratuvar numunesi analiz sonucunun olumsuz olması durumunda şahit numune analiz sonucu esas alınır. Bunun dışında herhangi bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

 

Avrupa Birliğine uyum

   MADDE 7- (1) Bu Tebliğ, 2002/63/EC sayılı "Bitkisel ve Hayvansal Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları" Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Denetim

MADDE 8- (1) Bu Tebliğe ait hükümler; 05/06/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca  denetlenir.

 

Geçici Madde 1- (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden resmi kontroller için numune alan ve analizi yapan kurum ve kuruluşlar 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar.

 

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

Bir Partiden Alınması Gereken En Az Birincil Numune Sayısı

 

Ürün Adı

Bir Partiden Alınması Gereken En Az Birincil Numune Sayısı (adet)

a) Kırmızı et ve kanatlı eti

Normal Parti

1

Şüpheli Parti

 

EK-2'ye göre belirlenir

b) Diğer Ürünler

1) İyi karıştırılmış veya homojenize edilmiş olduğu varsayılan paketlenmiş veya dökme ürünler

 

1  (Öğütülmeyle veya üretim sırasında)

 

 2) İyi karıştırılmamış veya homojenize edilmemiş olduğu varsayılan paketlenmiş veya dökme ürünler

Büyük birimlerden oluşan ürünler sadece bitkisel kökenli birincil gıda maddeleri için, birincil numunenin minimum sayısı laboratuvar numunesi için gereken minimum birim sayısına uygun olmalıdır (EK-4).

 

 

Parti Ağırlığına Bağlı Olarak Alınması Gereken Birincil Numune Sayısı

 

Parti Ağırlığı (kg)

Birincil Numune Sayısı(adet)

<50

3

50-500

5

>500

10

 

 

 

Partinin Paketlerden Oluştuğu Durumlarda Alınması Gereken Birincil Numune Sayısı

 

Paket veya partideki birim sayısı

 

Birincil Numune Sayısı(adet)

1-25

1

26-100

5

>100

10

 

 

EK- 2

Kırmızı Et veya Kanatlı Eti Partisinde Bir Adet Uygun Olmayan Numuneyi Verilen Olasılıkta Bulmak İçin Rasgele Seçilecek Birincil Numune Sayısı

 

Partideki uygun olmayan kalıntı rastlama oranı

Aşağıda belirtilen olasılıklarda, uygun olmayan bir kalıntı miktarını tespit etmek için alınması gerekli en az numune sayısı (no)

%

% 90

% 95

% 99

90

1

 

 

-

 

2

 

80

-

2

3

70

2

3

4

60

3

4

5

50

4

5

7

40

5

6

9

35

6

7

11

30

7

9

13

25

9

11

17

20

11

14

21

15

15

19

29

10

22

29

44

5

45

59

90

1

231

299

459

0.5

460

598

919

0.1

2301

2995

4603

 

Tablo rasgele numune alımını varsayar. Resmi denetimlerde alınan birincil numune sayısının yanında olasılık verilir. Belirtilen numune sayısı toplamı tüm partinin % 10'undan fazla olması durumunda, alınması gereken birincil numune sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 n=  no / ( ( 1 +( n0 –1) )/N)

Burada:

n = alınacak en az birincil numune sayısını,

n0= Ek-2'de verilen birincil numune sayısını,

N= partide bir birincil numuneyi oluşturabilecek birim sayısını

ifade eder.

                Tek bir birincil numune alındığında, uygun olmayan kalıntının tespit olasılığı, uygun olmayan kalıntı rastlantı oranıyla aynıdır.

                Tam olarak veya alternatif olasılıklar için veya farklı bir uygun olmayan  rastlantı oranı için, alınması gereken numune sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır.

                               1 – p = ( 1-i )n

Burada:

                               P*= olasılık,

i*= partideki uygun olmayan kalıntı rastlantı oranını,

                               n=numune sayısını

ifade eder.

*=p ve i her ikisi de % olarak değil, oransal olarak ifade edilmiştir.

 

EK-3

 

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Partisinde Birincil Numunenin Tanımı ve  Laboratuvar Numunesinin Minimum  Miktarının Belirlenmesi

               

Sıra No

Ürün sınıfı

Örnek ürün grupları

Alınacak birincil numunenin yapısı

Her bir laboratuvar numunesinin minimum miktarı

 

Hayvansal Birincil Gıda Ürünleri

1

Memeli hayvan etleri 

Not: Yağda çözünen pestisitlerde MRL'lerin tespiti için; numuneler, bu tablonun 2 inci maddesine göre alınır.

 

1.1

Büyük memeli hayvanlar, bütün veya yarım karkas,  genellikle £10 kg

Sığır, koyun, domuz

Diyaframın tamamımdan veya gerekirse servikal kas ile desteklenmiş diyaframın bir kısmından

 

0,5 kg

1.2

Küçük memeli hayvanlar, bütün karkas

Tavşan

Bütün karkas veya arka çeyrek

0,5 kg

deri ve kemik uzaklaştırıldıktan sonra

1.3

Taze/  soğutulmuş/ dondurulmuş niteliğini kaybetmiş, paketlenmiş veya paketlenmemiş memeli hayvan et parçaları

Çeyrekler, pirzolalar, biftekler, omuz

Bütün bir birim veya bir büyük birimin bir kısmı

0,5 kg

kemikler ayrıldıktan sonra

1.4

Kitlesel dondurulmuş memeli hayvan et parçaları

Çeyrek, pirzola

Dondurulmuş üründen bir kesit veya bir et parçasının bütünü veya kısımları

0,5 kg

kemikler ayrıldıktan sonra

 

2

Karkas yağlarını içeren memeli hayvan yağları

Not: MRL açısından yağın veya tüm ürünün uygunluğunun tespiti için; bu tablonun 2.1, 2.2 ve 2.3 üncü maddelerinde tarif edilen şekilde alınan yağ numuneleri kullanılır.

2.1

Kesimdeki büyük memeli hayvanlar, bütün veya yarım karkas, genellikle  ³10 kg

Sığır, koyun, domuz

Bir hayvandan kesilen karın, böbrek veya derialtı yağı

0,5 kg

2.2

Kesimdeki küçük memeli hayvanlar  bütün veya yarım karkas, genellikle < 10 kg

 

Bir veya birden fazla hayvandan elde edilen derialtı yağı veya karın yağı

0,5 kg

2.3

Memeli et parçaları

But, pirzola, biftek

Birimlerden kesilen görünür yağ

0,5 kg

Yağın kesilip alınamadığı durumlarda bütün birim veya bütün birim parçaları

2,0 kg

 

2.4

Dökme memeli yağ dokusu

 

En az 3 pozisyonda numune alma aletiyle alınan birimler

0,5 kg

3

Memeli hayvan sakatatı

 

3.1

Taze/soğutulmuş/ dondurulmuş memeli hayvan karaciğeri

 

Bütün karaciğer veya ciğer parçası

0,4 kg

3.2

Taze/soğutulmuş/

dondurulmuş memeli hayvan böbreği

 

Bir veya iki hayvandan,  bir veya her iki böbrek

0,2 kg

3.3

Taze/soğutulmuş/ dondurulmuş memeli hayvan yüreği

 

Bütün yürek veya yürek büyükse sadece karıncık

0,4 kg

3.4

Taze/soğutulmuş/

dondurulmuş diğer memeli hayvan sakatatları

 

Bir veya birden fazla hayvandan bütün bir birim  veya bir kısım veya dondurulmuş bütün üründen alınan çapraz kesit

0,5 kg

 

4

Kanatlı etleri

Not: Yağda çözünen pestisitlerde MRL'lerin tespiti için; numuneler, bu tablonun 5 inci maddesine göre alınır.

4.1

Kanatlı hayvan, büyük ebatlı karkas

> 2 kg

Hindi, kaz, horoz, ördek

But, bacak ve diğer kara et

0,5 kg

deri ve kemikler ayrıldıktan sonra

4.2

Kanatlı hayvan, orta ebatlı karkas

0,5 kg-2 kg

Tavuk, beçtavuğu, genç piliç

En az 3 kanatlı hayvandan elde edilen but, bacak veya diğer kara et

0,5 kg deri ve kemikler ayrıldıktan sonra

4.3

Kanatlı hayvan, küçük ebatlı karkas

< 0,5 kg

Bıldırcın, güvercin

En az altı kanatlı hayvandan elde edilen karkaslar

0,2 kg

kas dokulardan alınır.

4.4

Taze/soğutulmuş/

dondurulmuş, perakende ve toptan satış için paketlenmiş, kanatlı hayvan parçaları

Bacak, çeyrek karkas, göğüs, kanat

Paketli birim veya bireysel birimler

0,5 kg

deri ve kemikler ayrıldıktan sonra

 

5.

Kanatlı yağları, karkas yağı dahil

Not: MRL açısından yağın veya tüm ürünün uygunluğunun tespiti için; bu tablonun 5.1 ve 5.2 inci maddelerinde tarif edilen şekilde alınan yağ numuneleri kullanılır.

5.1

Kesimdeki kanatlı hayvan, bütün veya parça karkas

Piliç, hindi

En az 3 kanatlı hayvandan elde edilen karın bölgesi yağları birimleri

0,5 kg

5.2

Kanatlı hayvan et parçaları

Bacak, göğüs kasları

Birimlerden kesilen görünür yağ

0,5 kg

Yağın kesilip alınmadığı durumlarda bütün birim ya da bunun parçaları

2 kg

5.3

Dökme kanatlı hayvan yağ dokusu

 

Numune alma aleti ile en az üç pozisyondan alınan birimler

0,5 kg

 

6.

 

Kanatlı sakatatı

6.1

Yenilebilir kanatlı hayvan sakatatı, kaz ve ördeğin yağlandırılmış karaciğeri ve benzeri yüksek değerli ürünler hariç

 

En az altı kanatlı hayvandan alınan birimler, veya bir taşıyıcı kaptan alınan çapraz kesit

0,2 kg

6.2

Kaz ve ördeğin yağlandırılmış karaciğeri ve benzeri yüksek değerli ürünler

 

Bir kanatlı hayvandan veya taşıyıcı kaptan alınan birim

0,05 kg

 

İşlenmiş hayvansal gıdalar

7

- Hayvansal ikincil gıda maddeleri;  kurutulmuş etler

- Türetilmiş yenilebilir hayvansal ürünler; işlenmiş hayvansal yağlar (eritilmiş veya ekstrakte

edilmiş yağlar dahil)

- Tek bileşenli hayvansal gıda maddeleri; paketlenmiş veya paketlenmemiş veya baharat, çeşni maddesi, aroma maddesi gibi bileşenlerden bir miktar içeren genelde ön paketlenmiş tüketime hazır pişirilmiş veya pişirilmemiş ürünler

- Çok bileşenli hayvansal gıda maddeleri; Hayvansal bileşenin ağırlıklı olduğu hem hayvansal ve hem  bitkisel bileşenleri içeren çok bileşenli gıda maddeleri

7.1

Memeli veya Kanatlı hayvanların; ezilmiş, pişmiş konserve edilmiş, kurutulmuş rendelenmiş veya çok bileşenli ürünlerin dahil olduğu diğer işlenmiş ürünler,

Jambon, sosis, sığır kıyması, piliç ezmesi

Paketlenmiş birimler veya temsil eden çapraz kesit veya numune alma aleti ile varsa suyu dahil olmak üzere alınan birim

0,5 kg veya yağ oranı % 5 in altında ise

2 kg

 

EK- 4

Bitkisel Ürünlerde Birincil Numunenin Tanımı ve Laboratuvar Numunesinin Minimum Miktarının Belirlenmesi

 

Sıra No

Ürün Sınıfı

Örnek Ürün Grupları

Alınacak birincil numunenin yapısı

Her bir laboratuvar numunesinin  minimum miktarı

 

Bitkisel Birincil Gıdalar

1

Tüm taze meyveler

Tüm taze sebzeler,  patates ve şeker pancarı dahil, şifalı otlar hariç

 

1.1

Küçük ebatlı taze ürünler

Birimler genellikle < 25 g

Üzümsü meyveler, bezelye, zeytin

Bütün birim veya paketler veya numune alma aletiyle alınan birimler

1 kg

1.2

 Orta ebatlı taze ürünler Birimler genellikle 25-250 g arası

Elma, portakal

Bütün birim

1 kg

(En az 10 birim)

1.3

Büyük ebatlı taze ürünler

Birimler genellikle > 250 g

Salatalık, lahana, üzümler (salkım halinde)

Bütün birim

2 kg

(En az 5 birim)

 

2

Bakliyat

Kurutulmuş fasulye, kurutulmuş bezelye

 

1 kg

Tahıl taneleri

Pirinç, buğday

 

1 kg

Sert kabuklular

Hindistan cevizi hariç

 

1 kg

Hindistan cevizi

 

5 birim

Yağlı tohumlar

Yer fıstığı

 

0,5 kg

Meşrubat ve şekerler için kullanılan tohumlar

Çekirdek kahve

 

0,5 kg

 

3

Taze şifalı otlar

Maydanoz

Bütün birim

0,5 kg

Diğerleri

0,2 kg

Kurutulmuş otlar için bu tablonun 4 üncü maddesi kullanılır.

Baharat

Kurutulmuş

Bütün birim veya numune alma aletiyle alınanlar

0,1 kg

 

İşlenmiş Bitkisel Gıdalar

4

- Bitkisel ikincil gıda maddeleri; kurutulmuş meyve, sebze, otlar, şerbetçi otu öğütülmüş tahıl ürünleri

- Bitkisel türetilmiş gıda maddeleri: çaylar, bitkisel çaylar, bitkisel yağlar, meyve suları, sebze suları, işlenmiş zeytin gibi çeşitli ürünler

- Tek bileşenli bitkisel gıda maddeleri; paketlenmiş veya paketlenmemiş veya baharat, çeşni maddesi, aroma maddesi gibi bileşenlerden bir miktar içeren genelde ön paketlenmiş ve tüketime hazır pişirilmiş veya pişirilmemiş ürünler

- Çok bileşenli bitkisel gıda maddeleri: Bitkisel bileşenin ağırlıklı olduğu hem hayvansal ve hem bitkisel bileşen içeren gıda maddeleri (Ekmekler ile diğer pişirilmiş tahıl ürünleri)

4.1

Birim değeri pahalı ürünler

 

Paketler veya numune alma aleti ile alınan birimler

0.1 kg*

4.2

Az miktardaki dökme katı ürünler

Şerbetçi otu, çay, bitkisel çay

Paketli veya numune alma aleti ile alınan birimler

0,2 kg

4.3

Diğer katı ürünler

Ekmek, un, kurutulmuş meyve

Paketler veya diğer tam birimler veya numune alma aleti ile alınan birimler

0,5 kg

4.4

Sıvı ürünler

Bitkisel yağlar, meyve sebze suları

Paketli veya numune alma aleti ile alınan birimler

0,5 L veya 0,5 kg

* Birim değeri pahalı bir üründen daha az laboratuvar numunesi alınabilir, fakat bunun nedeni numune alma kayıtlarında belirtilmelidir.

 

EK-5

Yumurta ve Süt Ürünlerinde Birincil Numunenin Tanımı ve Laboratuvar Numunesinin Minimum Büyüklüğünün Belirlenmesi

 

Sıra No

Ürün Sınıfı

Örnek Ürün Grupları

Alınacak birincil numunenin yapısı

Her bir laboratuvar numunesinin minimum miktarı

Hayvansal Birincil Gıda Ürünleri

 

1

Kümes hayvanı yumurtaları

 

1.1

Yumurta; bıldırcın ve benzeri hariç

 

Bütün yumurta

Tavuk yumurtası 12 adet, kaz veya ördek yumurtası 6 adet

1.2

Yumurta; bıldırcın ve benzerleri

 

Bütün yumurta

24 adet yumurta

 

2

Süt

 

Bütün birim veya numune alma aleti ile alınan birimler

 

0,5 L

İşlenmiş Hayvansal Gıdalar

 

3

- Hayvansal ikincil gıda maddeleri: yağsız süt, koyulaştırılmış süt ve süttozu gibi ikincil süt ürünleri

- Türetilmiş hayvansal yenilebilir ürünler, süt yağları, tereyağı, sade yağ, krema, krema tozu ve kazein  gibi türetilmiş süt ürünleri,

- Tek bileşenli hayvansal gıda maddeleri, yoğurt, peynir gibi işlenmiş süt ürünleri

- Çok bileşenli hayvansal gıda maddeleri: Şekerli koyulaştırılmış süt, aromalı yoğurt, peynir karışımları ve işlenmiş peynir ürünleri gibi hayvansal bileşenlerin bitkisel bileşenlere göre daha baskın olduğu işlenmiş süt ürünleri

3.1

Sıvı sütler, süt tozu, koyulaştırılmış krema ve koyulaştırılmış süt, dondurma, krema, yoğurt

 

Paketli birimler veya numune alma aleti ile alınan birimler

0,5 kg  katıda

0,5 L  sıvıda

 

i) Dökme kremalar, numune alınmadan önce köpürme, kabarma ve yayıklamayı önleyecek şekilde bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

ii)Dökme koyulaştırılmış süt ve koyulaştırılmış kremalardan numune almadan önce kabın kenarlarına ve dibine yapışmış kısımları iyice karıştırılmalı ve çalkalanmalıdır. Numune yaklaşık 2-3L alınmalıdır. Laboratuvar numunesi de alınmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

iii)Dökme süttozu aseptik olarak kuru bir numune alma aleti ile eşit oranda süttozuna daldırılarak alınmalıdır

3.2

Tereyağı ve sade yağ

Tereyağı, peynir altı suyu yağı, sade yağ içeren düşük yağlı sürülebilir yağlar,susuz süt yağı

Bütün paketlenmiş birimlerin kısımları veya numune alma aracı ile alınmış birimler

0,2 kg veya

0,2 L

3.3

İşlenmiş peynirler  dahil tüm peynirler

 

 

0,3 kg veya daha fazla olan birimlerden oluşan partiler

 

Bütün veya numune alma aleti ile kesilmiş birimler

0,5 kg

 

<0,3 kg'dan küçük  birimlerden oluşan partiler

0,3 kg

 

Not: Yuvarlak şekilli peynirler merkezden geçen iki kesik atılarak örneklenebilir. Dikdörtgen şekilli peynirler kenarlara paralel iki kesik atılarak örneklenebilir.

 

3.4

Sıvı, dondurulmuş veya kurutulmuş yumurta ürünleri

 

Numune alma aleti ile aseptik olarak alınan birimler

0,5 kg

 

 

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.