ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ (NO: 2009/62)

 

Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 31.12.2009-27449 (6. Mükerrer)

Tebliğ No: 2009/62

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; pestisitlerin bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, pestisitlerin taze, işlenmiş ve/veya kompozit bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini ve bu limitlerin uygulama esaslarını kapsar. Gıda dışında üretilen ürünleri, bitki çoğaltım materyallerini, aktif maddelerin ulusal mevzuat çerçevesinde onaylanması sırasındaki testlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aktif madde: Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile diğer etmenler üzerine asıl  biyolojik etkiyi yapan maddeyi,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bitki koruma ürünleri: Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

ç) İyi tarım uygulamaları (GAP-Good Agricultural Practice): Uygulamanın yapıldığı iklim bölgesinde, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin; gıdaların üretimi, taşınması, dağıtımı ve işlenmesi aşamalarında zirai mücadele prensiplerine uygun olarak güvenli kullanımı, beklenen etkinin oluşmasını sağlayacak şekilde, minimum miktarda kullanılmasının ve böylece oluşacak MRL değerlerinin minimum düzeyde olmasının sağlanmasını,

d) Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI – Acceptable Daily Intake): Toplumdaki çocuk veya doğmamış bebekler gibi hassas grupları da dikkate alarak, değerlendirme sırasındaki mevcut bilgiler ışığında tüketiciye fark edilebilir herhangi bir sağlık riski teşkil etmeyen, bir bireyin vücut ağırlığı esas alınarak tüm yaşamı boyunca gıdalarla günlük olarak alabileceği madde miktarını,

e) Maksimum kalıntı limiti (MRL – Maximum Residue Level): İyi tarım uygulamaları ve ADI değerleri temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limitini,

f) Pestisit : Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddeyi,

g) Pestisit kalıntıları: EK-1‘de belirtilen ürünlerde bulunabilen, zirai mücadele amaçlı kullanılan aktif maddeler, bunların metabolitleri ve/veya parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,

ğ) Tespit limiti (LOD – Limit of Determination): Analitik olarak tespit edilebilen valide edilmiş en düşük limiti,

ifade eder.

Genel özellikler

MADDE 5 – (1) Pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğde yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar ve tanımlamalar EK-1‘de verilmiştir.

b) Bu Tebliğin EK-1‘inde ürünlere ait kod numaraları, MRL‘nin uygulanacağı ürün grupları, bu gruplarda yer alan ürünler, ürünlerin bilimsel adları, benzer ürünler ve ürünlerin MRL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımları tanımlanmıştır.

c) Bu Tebliğin EK-1‘inde yer alan ürünlerin MRL‘leri değerlendirilirken, ürünün teknolojisi gereği uygulanan işlemlere ait işleme faktörleri de dikkate alınmalıdır. İşleme faktörleri Bakanlıkça belirleninceye kadar bu Tebliğde işlenmemiş ürünler için belirlenen MRL değerleri işlenmiş ürünler için de geçerlidir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında belirlenmiş olan MRL‘ler EK-2 ve EK-3‘de yer almaktadır.

d) Ülkemizde 12/9/2009 tarihli ve 27347 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri ile 12/6/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının gereği geçici olarak en fazla iki yıl süre ile geçerli olmak üzere tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri bu Tebliğin EK-2‘sinde yer almaktadır. Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ruhsatlandırılan ve geçici tavsiye verilen pestisitler için MRL değerleri Bakanlık tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğin EK-2‘si, üç bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, Bakanlık tarafından gözden geçirilen ve üzerinde değerlendirmeleri devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan yasaklı pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait listeyi

içerir.

f) Bu Tebliğin EK-2‘sinde yer alan pestisitler sadece bu ekte belirlenen ürün ve/veya ürün grupları için geçerlidir.

g) Bu Tebliğde yer alan EK-2 Bölüm 2‘deki pestisitlere ait geçici MRL‘ler Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda EK-2 Bölüm 1 veya Bölüm 3‘e alınacaktır.

ğ) Bu Tebliğin EK-3‘ü, Avrupa Birliği‘nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için maksimum kalıntı limitlerini içermektedir.

h) Bu Tebliğin EK-3‘ü, üç adet bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, iki alt bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2A, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi; Bölüm 2B, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin Bölüm 1‘de yer almayan ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, riskli olmadığı için MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitleri

içerir.

ı) Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerde EK-2‘de yer alan maksimum kalıntı limitleri uygulanır. EK-2‘de hayvansal ürünlere ait maksimum kalıntı limitleri yer almadığından, bu ürünlerde sadece EK-2‘deki pestisitler için EK-3‘de yer alan maksimum kalıntı limitleri kullanılır.

i) İthal edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde EK-3, EK-3‘de yer almayan pestisit ve ürünler için EK-2 dikkate alınır. EK-2 ve EK-3‘de yer almayan pestisit ve ürünler için MRL değeri 0,01 mg/kg olarak kabul edilir.

j) MRL değeri bu Tebliğ şartlarını karşılamayan bir ürünü seyreltmek için kendi türünden veya başka ürünlerle karıştırılarak ve/veya işlenerek gıda maddesi olarak pazara sunulmasına izin verilmez.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metodları Tebliği‘ndeki hükümlere göre numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır. 

Tescil ve denetim

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Avrupa Birliği‘ne uyum

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, 396/2005/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü‘nün ilgili hükümleri dikkate alınarak Avrupa Birliği‘ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Dosyalar

pestisit tebliği EK-1 (714 KB)

pestisit tebliği EK-2 (189 KB)

pestisit tebliği- Ek-3 Bölüm 1 (2790 KB)

pestisit tebliği- Ek-3 Bölüm 2A (1976 KB)

pestisit tebliği- Ek-3 Bölüm 2B (770 KB)

pestisit tebliği- EK-3 Bölüm 3 (35 KB)

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.