ANA SAYFAAna SayfaBİZE ULAŞINİletişim

BAĞLANTILARBağlantılar SİTE HARİTASISite Haritası SİTE İÇİ ARAMAArama

TMMOB


ADANA ŞUBE ANTALYA ŞUBE BURSA ŞUBE İSTANBUL ŞUBE İZMİR ŞUBE KONYA ŞUBE MERSİN ŞUBE TEMSİLCİLİKLER
»Information (English) 

WEB SİTEMİZDE ÜYE GİRİŞİ VE ÖDEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye Girişi yaparak kendinize ait iletişim, nüfus, eğitim vb. bilgileri görüp, bu bilgilerin yanlış veya eksik olanlarını düzenleyebilir...

      Çalışmalarımız

»Haberler

»Duyurular

»Basın Açıklamaları

»Görsel-İşitsel Basında
  Odamız

»Yazılı Basında Odamız

»Oda Görüşleri

»Hukuki Çalışmalar

»Çalışma Raporu

»Çalışma Programı

»SMM ve Büro Tescil

 
 

Yayınlar

 » SÜRELİ YAYINLAR

GIDA MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
SAYI: 43

Tüm Sayılar »

e-BÜLTEN
SAYI: 45-2018/BÜLTEN NO:5_

Tüm Sayılar »

ŞUBE e-BÜLTEN

 » KİTAPLAR

 
ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
PROF. DR. AYDIN ÖZTAN

Tüm Kitaplar »

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

31 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27040

YÖNETMELİK

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSLERİNİN ÇALIŞMA

VE DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 5/1/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ç) Yetkili Merci: Yönetmelik kapsamındaki tesislerin çalışma izinlerinin verilmesi, teknik ve hijyenik şartlar yönünden denetimleri ile bunlardan ihracat yapacak olanların Bakanlıkça belirlenen ilave teknik ve hijyenik şartlar yönünden denetimlerinin yapılmasında valiliği ve valiliğin bu iş ve işlemlerini denetlemede Bakanlığı,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Tesis sahipleri, gerekli bilgi ve belgelerle yetkili mercie müracaat ederler. Bu bilgi ve belgeler yetkili merci tarafından incelendikten sonra evrakları tamam olanlardan yetkili merci kontrolör veya kontrolörleri tarafından tesiste yapılan denetleme neticesinde uygun bulunanlara çalışma izni verilir. Verilen çalışma izin belgesi ile kombina ve mezbahalar için düzenlenen damga örneği tesise yazı ile gönderilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "18" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "8" ibaresi "20" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Sorumlu yöneticiler sözleşme yaptıkları tesis dışında başka bir işte çalışamazlar."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı), (i) ve (j) bentleri ile ikinci fıkra eklenmiştir. 

             "ı) Canlı hayvanın kulak küpe numarası, mezbahaya giriş tarihi, menşe şahadetnamesi veya Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporunda yer alan düzenleme tarihi, rapor numarası, geldiği yer, hayvan sahibinin adı soyadı, hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, canlı ağırlığı, sığır cinsi hayvanlar için pasaport düzenleme tarihi, hayvanın geldiği işletmenin numarası, ante mortem muayenenin sonucuna ilişkin bilgiler, muayeneyi yapan veteriner hekimin adı-soyadı ve imzasının bulunduğu ve formatı Bakanlıkça belirlenen ve valilikçe seri numarası verilip her sayfası mühürlenerek mezbaha sahibine teslim edilecek olan Mezbahaya getirilen hayvanlara ait giriş kayıt defteri,"

             "i) Kesilen hayvanın kulak küpe numarası, kesildiği tarih, ırkı, cinsiyeti, yaşı, karkas ağırlığı, post mortem muayenenin sonucuna ilişkin bilgiler ve muayeneyi yapan veteriner hekimin adı, soyadı ve imzasının bulunduğu, formatı Bakanlıkça belirlenen ve valilikçe seri numarası verilip her sayfası mühürlenerek mezbaha sahibine teslim edilecek olan mezbahada kesilen hayvanlara ait kesim kayıt defteri,"

             "j) Formatı Bakanlıkça belirlenecek ante mortem ve post mortem muayene raporları."

              "Birinci fıkranın (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen kayıtlar, Bakanlıkça kullanılan elektronik veri tabanında tutulması halinde ayrıca yazılı olarak istenmez."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 25 – Çalışma izni verilmiş tesislerde yetkili mercinin müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılmaz. Tesiste yapılmak istenilen değişikliğe ait projeler ve değişikliğin gerekçesi bir dilekçe ekinde yetkili mercie bildirilir. Yapılmak istenilen değişikliğe ait gerekçe ve projeler yetkili merci tarafından incelenerek uygun bulunanlara izin verilir.

             Çalışma izni verilmiş tesislerde, süresi içinde yapılacak değişiklik çalışmasının hiç bir şekilde üretimi etkilememesi durumunda üretimin devamına izin verilebilir. Değişiklik talebinin uygun bulunup bulunmadığı dilekçe tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yazılı olarak tesise bildirilir. Değişikliğin tamamlandığının tesis sahibi tarafından dilekçe ile bildirilmesi üzerine yapılacak denetim sonucunda uygun olanlara çalışma izni yeniden düzenlenir.

             Çalışma izni, üzerinde yazılı olan gerçek veya tüzel kişi veya resmi kuruluş, adres, kapasite ile faaliyet alanı için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde değişiklik ekinde değişikliğe dair ve Bakanlık uygulama talimatında belirtilen bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslının da bulunduğu bir dilekçe ile aynı gün yetkili mercie bildirilir. Yetkili merci çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izni düzenler.

             Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ilgili gazete ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin aslı bir dilekçeye eklenerek yetkili mercie müracaat edilir. Yetkili merci tarafından uygun görülmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama da yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir.

             Tesisin faaliyetinin sahibi veya mevzuat hükümleri gereği ilgili resmi kurum tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulması veya kapatılması hallerinde bu durum yetkili mercie bildirilir. Bu durumdaki tesislerden kombina ve mezbahaların çalışma izin belgeleri ile damgaları, diğer tesislerin ise çalışma izin belgeleri geri alınır ve yetkili mercide muhafaza edilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 26 – Tesisler yetkili merci kontrolör veya kontrolörlerince yılda en az iki defa olmak üzere ve gerektiğinde bu süreye bakılmaksızın haberli veya habersiz olarak teknik, hijyenik ve sağlık şartları bakımından denetlenir. Denetleme sonucunda eksik bulunan hususlar ve bunların giderilmesi ile ilgili öneriler ve eksikliklerin giderilmesi için kontrolörlerce eksikliğin niteliğine bağlı olarak verilen süre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Denetim Tutanağına ve tesiste bulundurulan, sorumlu yönetici tarafından muhafaza edilen Ek-3 Denetim Defterine kaydedilir.

             Bakanlık kontrolör veya kontrolörleri; Yetkili mercinin tesislere çalışma izni verme işlemlerini, yetkili merci tarafından tesislerin çalışma izni verilmesi öncesinde ve çalışma izni verilmiş tesislerde yılda en az iki kez yapılan denetimleri ile ihracat yapacak tesislerin ilave teknik ve hijyenik şartlar yönünden yapılan denetimlerine ilişkin iş ve işlemleri uygun görülen zamanlarda denetler. Bakanlıkça, denetim sonucunda yukarıda belirtilen iş ve işlemlerde bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde ilgilileri hakkında yasal işlem başlatılır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 27 – Çalışma izni verilmiş tesislerde; bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması veya yetkili merci kontrolör veya kontrolörlerince yapılan müteakip denetimlerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespiti, görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi halleri ile çalışma izni alınmadan faaliyete geçen gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlara ait tesislerde 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. Kombina ve mezbahalardan karkas, et ve sakatat naklinde kombina ve/veya mezbaha muayene veteriner hekimince düzenlenen veteriner sağlık raporuna istinaden hükümet veteriner hekimi tarafından düzenlenen Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunun bulunmaması durumunda 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre işlem yapılır.

             Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha ve kombina sahiplerine 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 47 nci maddesine göre işlem yapılır."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Alt Düzenleyici İşlemler

             MADDE 28 – İhracat yapacak tesislerin müracaat ve denetim işlemleri, sahip olmaları gereken ilave teknik, hijyenik ve sağlık koşulları ile at, deve, devekuşu ve bugün için etleri ülkemizde tüketilmeyen ancak daha sonra tüketilebilecek olan diğer kasaplık hayvanların kesileceği mezbaha ve kombinalarda gerekli ilave teknik, hijyenik ve sağlık şartlarına ilişkin alt düzenleyici işlemler Bakanlıkça düzenlenir."

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

COPYRIGHT © 2019 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTIYET MAH. KARANFİL-2 SOK. NO:49/10 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 418 28 26 - (+90) 312 418 28 46 - (+90) 312 418 28 47 - FAKS: (+90) 312 418 28 43
e-POSTA:

 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.