TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ODAMIZIN ETKİNLİK ALAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASINI SONUÇLANDIRDIK GELEN SORULARI CEVAPLADIK

ODAMIZIN ETKİNLİK ALAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASINI SONUÇLANDIRDIK GELEN SORULARI CEVAPLADIK
MERKEZ
Yayına Giriş: 02.11.2021 Son Güncelleme: 02.11.2021

 

Değerli Meslektaşımız,

 

Odamız, sizlerin Oda etkinliklerine katılımı ve katkıları ile daha güçlü olmakta, gelişmeye devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Oda etkinliklerinin artırılması, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüme ulaşması amacıyla bir Etkinlik Alan Araştırma Çalışması (Anket Çalışması) başlatmış ve sizlerden anketimize katılmanızı istemiştik. Sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar ile yapıcı ve etik kurallar çerçevesinde yapılan eleştiriler bizlere yapacağımız çalışmalarda katkı sağlayacak ve yön verecektir. Katılan ve katkı veren üyelerimize teşekkür ederiz.

 

Değerli Üyemiz,

 

Sizlerden gelen kamuda ve özel sektörde istihdam, belirlenen ücret konuları ve Gıda Mühendisleri Odası (Oda)`nın faaliyetlerine yönelik sorular kapsamında Odamızın bazı çalışmalarına ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve TMMOB`a bağlı olan Odamız; Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olup kamu hizmeti veren kurumlardandır.  Buna göre; TMMOB ve bağlı Odaların aldığı kararlar ve düzenlediği belgeler resmi niteliktedir.  

 

TMMOB Kanunu ve Ana Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde üyelerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar; illerde Şubelerimiz, ilçelerde Temsilciliklerimiz ve üniversitelerde öğrenci temsilciliklerimiz ile birlikte yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları şu şekildedir:  

 

İstihdamı / Çalıştırılması Zorunlu Personel (İZP/ÇZP) için Ücret Belirlenmesi

 

Ücret belirleme uygulaması, üyelerimizin hak ettiği ücreti alması, özlük hakları, meslek disiplini ve meslek ahlakının korunması yanında mesleğimizin gelişmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir.

 

Odamızda asgari ücret belirlemeye ilişkin uygulamalar kaynağını; Anayasa`nın 135. Maddesi, 6235 sayılı TMMOB Kanunu ile TMMOB tarafından çıkartılan, TMMOB Mimarlık - Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret - Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği`nden almaktadır.

 

Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarının ortak uygulamasına göre, "İstihdamı / Çalıştırılması Zorunlu Personel Belgesi" verilirken aranan şartlardan biri de noter huzurunda imzalanan sözleşmeye belirlenen taban ücretin yazılmasıdır.

 

Belirlenen ücret her yılbaşında Noterler Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile paylaşılmaktadır. SGK müfettişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri denetimlerini "İZP/ÇZP Belgesi" varlığı ve güncelliği ile meslek odaları tarafından belirlenen ücretin uygulanıp uygulanmadığı üzerinden gerçekleştirmektedir.

 

İstihdamı / Çalıştırılması Zorunlu Personelin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 

İşletmelerinize gelerek İZP/ÇZP Belgenizi ve taban ücretinizi sorgulamayan müfettişleri / denetçileri çalıştığı kuruma ve Odamıza bildiriniz. Söz konusu durumlarda Oda tarafından ilgili yerlere bildirim yapılacaktır.

 

Sözleşmede yazdığı halde taban ücret vermeyen işletmeleri hem Odamıza hem de SGK`na bildiriniz. Söz konusu durumlarda Oda tarafından ilgili yerlere bildirim yapılacaktır.

 

İlgili mevzuata göre İZP/ÇZP Belgesi olmadan İZP/ÇZP çalıştıran işletmeleri hem Odamıza hem de Tarım ve Orman Bakanlığı`na bildiriniz. Söz konusu durumlarda Oda tarafından ilgili yerlere bildirim yapılacaktır.

 

Noter huzurunda yaptığınız, İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmeyen işletmelerden haklarınızı almak üzere yasal yollara başvurunuz. Konu hakkında Oda Hukuk Müşavirimiz önerilerde bulunmakta ve üyelerimize yol göstermektedir. 

 

Gerek maaş gerekse farklı konularda haksızlığa uğrayan her üyenin hakkını savunmak Oda`nın temel görevidir. Oda bünyesinde Avukat ve Mali Müşavir görev yapmakta olup gerektiğinde üyelerimize yardımcı olmaktadır.

 

Kamuda İstihdam

 

Odamız kamuda istihdam konusunda Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve milletvekilleri ile her dönemde görüşmeler gerçekleştirmektedir.

 

TBMM de dahil olmak üzere Ankara`da ve ülkenin farklı şehirlerinde çeşitli dönemlerde basın açıklamaları yapılmakta, yazılı ve görsel basına demeçler verilerek kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır.  Bu açıklamalarda özellikle aşağıdaki konulara dikkat çekilmektedir:

  • Koruyucu sağlık hizmetleri ve gıda güvenliği sağlanması sürecinin önemli bir öğesi olan Gıda Mühendislerinin kamuda yeterli düzeyde istihdam edilmemesi, gıda denetimlerinde aksaklığa dolayısıyla halk sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.
  • Tarladan sofraya güvenli gıda üretimi ve denetimi sürecinde ihtiyaca uygun teknik personel istihdamı sağlanmamakta dolayısıyla yeterli denetim yapılamamaktadır.
  • Gıda denetim ve kontrol hizmetinin Anayasa gereği kamusal bir görev olduğu unutulmamalıdır.
  • Gıda denetim hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için kamuda Gıda Mühendisi istihdamının ivedilikle artırılması ve üst düzey yönetim kadrolarında da Gıda Mühendislerine yer verilmesi gerekmektedir.
  • Gıda kontrol ve denetim hizmetlerinde, gıdanın konu olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerel yönetimlerde yeterli sayıda gıda mühendisi ve ihtiyaç duyulan diğer meslekler için hakkaniyetle, dengeli bir şekilde istihdam planlaması yapılmalıdır.
  • Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamuda sayıca son derece az olan gıda mühendislerinin yeterli sayıda istihdamı sağlanmalıdır.
  • İstihdam politikaları katılımcı bir anlayışla oluşturulmalı, konu ile ilgili meslek kuruluşlarının sürece katkıda bulunması sağlanmalıdır.

Özel Sektörde İstihdam

 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenlemelerle özel sektörde istihdam alanları daraltılmış, 30 BG ve 10 çalışan altındaki tüm gıda işletmelerinde "Sorumluluk gıda işletmecisindedir" yaklaşımıyla üretim kendi başına bırakılmıştır.

 

 Odamız, tıpkı kamuda istihdam konusunda olduğu gibi özel sektörde istihdam konusunda da yetkili makamlarla görüşmüş ve "teknik personel kontrolü altında olmayan üretime göz yummak, insan sağlığıyla oynamaktır" diyerek "Gıda Mühendisi Halkın Güvencesi" sloganıyla basın açıklamaları düzenlemiş, yazılı ve görsel basına demeçler vermiştir. 

 

Küçük ölçekli işletmelerin maddi olarak istihdam yükünü hafifletmek ve uzun vadede ortadan kaldırmak üzere, Odamızca hazırlanan "Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi Projesi" Tarım ve Orman Bakanlığı`na iletilmiştir. Bakanlık ile konu hakkında her dönem görüşmeler yapılmış, ortaklaşa çalışma yapılmak istendiği talebi yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletilmiş fakat Bakanlıktan henüz olumlu bir yanıt alınamamıştır. 

 

Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi Projesi

 

Proje ile küçük ölçekli işletmelerde personelin istihdam yükü hafifletilerek ücretlerinin kamudan bütçelendirilmesi öngörülmekte,  Mevzuata uygun üretim yapılmasına ve gıda güvenliğini sağlayarak riskleri önlemede görev alan çalıştırılması zorunlu personelin, küçük ölçekli gıda işletmelerinde çalıştırılmasının güvence altına alınması hedeflenmektedir.

 

Oda Siyaset mi Yapıyor?

 

Odamıza zaman zaman siyaset yaptığı ve mevcut hükümetin uygulamalarına her koşulda karşı çıktığı yönünde eleştiriler gelmektedir. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası siyasi bir amaç için kurulmamıştır ve bütün partilere eşit uzaklıktadır. İster iktidar, ister muhalefet partisine ait olsun, ülke çıkarlarına ters, bilimle örtüşmeyen her yanlış karar ve uygulamaya gerekli tepkiyi göstermek Odanın görevidir.

 

Meslektaşlarımızın çalışma alanları kısıtlandığında, maaş ve sigorta denetimleri hakkıyla yapılmadığında ve kamuda yeterince Gıda Mühendisi istihdamı yapılmadığında meslektaşlarımızın haklarını korumak üzere ilgili kurumların uygulamalarına itiraz etmek ve gerekirse yasal yollara başvurmak meslek odalarının görevidir. 

 

Örneğin; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ile işletmelerin sorumluluğunu taşımakta olan ve lisans eğitimleri boyunca kalite, hijyen ve sanitasyon eğitimi almış olan Gıda Mühendisi meslektaşlarımızın hijyen eğitimi alması zorunlu tutulmuş ve eğitim vermeleri de engellenmiştir. Konu hakkında yetkili makamlarla yapılan görüşmeler, yazışmalar ve kamuoyu açıklamaları durumu değiştirmeye yetmemiş ve son olarak yönetmelik mahkemeye verilmiştir. Mahkeme temyiz aşamasındadır ve süreç halen devam etmektedir.

 

Değerli Üyemiz; 

 

Odamız, düzenlediği eğitimler, seminer, kongre ve sempozyumlar ile üyelerine mesleki bilgi yanında deneyim paylaşımı da sağlamaktadır. Düzenli olarak yayınlanan dergimiz ile, bilimsel çalışmalardan paylaşımlar yapılmakta ve sizler ile iletişimi artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, Dünya Gıda Günü, Dünya Süt Günü, Dünya Gıda Güvenliği Günü, Dünya Su Günü vb. özel günlerde basın açıklamaları yayınlamakta ve etkinlikler yapmaktadır. Oda açıklamaları resmi web sayfası, e-posta, SMS ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır. Üyelerimizin en büyük sorumluluğu, Oda`da kayıtlı olan iletişim bilgilerini güncel tutmaktır.

 

Üye  Aidatları

 

TMMOB ve bağlı Odaları maddi ve manevi gücünü üyelerinden almaktadır. Kamu kurumu niteliğinde olmasına rağmen kamudan maddi yardım almamaktadır. Temel gelir kaynağının aidatlardan oluştuğu dikkate alındığında,  Gıda Mühendisleri Odası üyelerinin aylık 12 TL olan Oda aidatını düzenli ödemeleri, Oda çalışmalarının etkinliğini ve Oda - Üye etkileşimini artıracaktır. Odamızın gelirleri sadece Oda olmanın gerektirdiği etkinlikler çerçevesinde kullanılmaktadır.

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası yönetim kadrosu seçimlerle oluşmakta, her Oda üyesi Yönetim Kurullarına aday olma demokratik hakkına sahiptir. Her üye gerek yönetim kurulları gerekse komisyonlar olsun Oda organlarında görev alarak çalışmalarda bulunabilir. 

 

Oda Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Temsilcileri görevlerini gönüllü olarak yürütmekte yani Oda`dan herhangi bir huzur hakkı veya maaş almamaktadırlar.

 

Oda‘nın gerçekte hepimizin olduğundan hareketle Oda`yı geliştirmeye yönelik yapıcı eleştirilere ve önerilere her zaman açık olduğumuzu vurgulayarak, siz değerli üyelerimizle birlikte daha güçlü olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz.

 

ODA HEPİMİZİN ODASIDIR SİZ YOKSANIZ BİZ BİR EKSİĞİZ!

 

Saygılarımızla

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 438