TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

Üyelik

MERKEZ
Yayına Giriş: 05.07.2010 Son Güncelleme: 05.07.2010

 Üyelik Statüleri  

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin sekizinci maddesine göre, Odanın üyelik statüleri şunlardır:

 1. a) Asil Üyelik: T.C. uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yetkili bulunan, en az dört (4) yıllık gıda mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olan, gıda mühendisi unvanına sahip kişiler odaya başvurarak üye olabilirler.
 2. b) Geçici Üyelik: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Birlik Ana Yönetmeliği ve diğer düzenlemelere göre Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, gıda mühendisliği eğitimi almış olan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylananların Odaya kaydolmaları ve çalışma izni sürelerinin sonuna kadar geçici üyeliklerini sürdürmeleri zorunludur. Geçici üyeler, oy kullanamazlar, Oda organlarında görev alamazlar ancak, oda asil üyeleri ile aynı sorumlulukları taşırlar.
 3. c) Onur Üyeliği: Türkiye‘de ve yabancı ülkelerde, mesleki çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tanıtımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören, gerçek kişilere, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Onur Üyeliği verilebilir.
 4. d) Öğrenci Üyeliği: Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilir, seçimlerde oy kullanamazlar.

Üye Olma Zorunluluğu

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin dokuzuncu maddesine göre, üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

 1. Gıda mühendisleri, Türkiye‘de gıda mühendisliği mesleğinde çalışabilmek için, Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan gıda mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür.
 3. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.
 4. Silahlı Kuvvetler mensupları Odaya üye olamaz ve organlarında görev alamazlar. Ancak üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, mesleki kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASİL ÜYELİK BAŞVURUSU 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği‘nin 49. maddesine göre ‘Mühendislik-mimarlık mesleği mensupları, Birlik Genel Kurulu kararı ile belirlenen Odaya kaydolurlar. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitim esastır.‘ Dolayısıyla Gıda Mühendisleri Odası‘na sadece lisans diplomasında ‘gıda mühendisi‘ unvanına sahip kişiler üye olabilmektedir.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası‘na üye olmak isteyen kişiler,
 • Bulundukları ildeki Şubelerimize başvurarak gerekli formları doldurabilir, ücretleri yatırabilir, istenilen evrakları Şubelerimize teslim edebilir, posta veya kargoyla Şubeye gönderebilir,
 • Temsilciliğimizin bulunduğu ildeki üyelerimiz İl Temsilciliklerimiz aracılığı ile evraklarını Genel Merkez‘e ulaştırabilirler. 
 • Şubemizin olmadığı illerdeki üyelerimiz web sitemizde belirtilmiş olan şartlar yerine getirilmek koşuluyla, istenilen evrakları kargo veya posta yoluyla Genel Merkez adresine gönderilebilirler.


ASİL ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. "Noter veya fakülte onaylı Lisans Diploması fotokopisi" veya "Noter veya fakülte onaylı Çıkış Belgesi fotokopisi" veya "E-Devlet üzerinden alınan ve barkodu bulunan "Yükseköğretim Mezun Belgesi" (Elden getirilerek aslı gösterilmek suretiyle birimlerimiz tarafından ‘Aslı Gibidir‘ onayı yapılmış olan belgeler de kabul edilmektedir.)
 2. Üye Arşiv Kartı (İmzalı)
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Fotokopi kabul edilmez)
 5.    Öncesinde Oda‘ya Öğrenci üyeliği var ise öğrenci üye kimliğinin aslı, (Kimlik yok ise bir dilekçe yazılarak belirtilmelidir)
 6. Ücret Makbuzu (Oda Makbuzu veya Posta Çeki veya Banka Dekontu veya vb.)
  (2024 yılı için; 100 TL Kayıt + 100 TL Kimlik + 100 TL ilk Aidat olmak üzere toplam 300 TL ücret yatırılması gerekmektedir.)

ÜYE ARŞİV KARTI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖĞRENCİ ÜYELİK BAŞVURUSU 

Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Genel Kurula izleyici olarak katılabilir, seçimlerde oy kullanamazlar.

 
ÖĞRENCİ ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Öğrenci Üye Arşiv Kartı (İmzalı)
 2. 2 Adet Fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenci Kimliği Fotokopisi veya Üniversite Belgesi
 5. Ücret Makbuzu (Oda Makbuzu veya Posta Çeki veya Banka Dekontu veya vb.)

     (10 TL Ücretin Yatırılması gerekmektedir)

Öğrenci Üye Arşiv Kartı 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Soyadı Değişikliği İçin İstenen Belgeler

 1. 1 Adet Fotoğraf
  2. Yeni Cüzdan Fotokopisi
     3. Kimlik değişimi ile ilgili sebebi içerir dilekçe
     4. Üye Arşiv Kartı
     5. 100 TL Kimlik Yenileme Ücreti (Kadın üyelerin evlenme ve boşanmadan kaynaklı soyadı değişikliklerinde bu ücret istenmez)
     6. Oda üye Kimlik Kartının Aslı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜYELİKTEN AYRILMA BAŞVURUSU


Gıda mühendisi;
gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hammadden son ürüne kadar analiz, satın alma, pazarlama, satış, ithalat, ihracat ve lojistiğinin gerçekleştirilmesi ve mesleki tedrisat konularında görev ve sorumluluklar alan uzman kişidir.

6235 sayılı kanuna göre tüm mühendisler mesleklerini yasal olarak icra edebilmek adına, ilgili meslek odasına üye olmalı ve üyeliklerini korumalıdır. Üyelikten ayrılma talebi olanlar, dilekçe vermek ve aşağıdaki istenen evraklarla durumlarını belgelemek suretiyle üyelikten ayrılma isteklerini Oda`ya iletebilirler.

Evraklar Oda`ya ulaştığında başvurular, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulunda değerlendirilecek, alınan olumlu veya olumsuz karar üyeye yazılı olarak bildirilecektir.


ÜYELİK İPTALİ TALEBİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

 • Üyelikten ayrılmak isteğini ve nedenini belirten ıslak imzalı bir dilekçe, (e-posta/ mail, fotokopi veya tarama yapılmış dilekçeler kabul edilmemektedir.)
 • SGK`dan veya e-Devlet`ten alınacak güncel barkodlu/karekodlu hizmet dökümü (https://www.turkiye.gov.tr )
 • Dilekçe tarihi itibarıyla aidat borcunun ödenmiş olması, (2024 yılı için aylık 100 TL)
 • Kamu kurumunda çalışıyor iseniz kurumdan çalıştığınız yeri, görevi ve 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışıldığını belirten resmi bir yazı,
 • Özel sektörde çalışıyor iseniz çalışılan işyerinin ticari sicil gazetesi (faaliyet alanını gösteren) fotokopisi ile işyerinden alınacak ayrıntılı görev tanımını belirten resmi bir yazı,
 • Özel sektörde İZP/ÇZP olarak çalışıyor iseniz çalışılan işyerinden ayrıldığına dair fesih belgesi, İZP/ÇZP belgesinin aslı ve fesih tarihi itibariyle tüm belge yenileme ücretlerinin ödenmiş olması (yıllık belge ücreti 2024 yılı için 1900,00-TL (Bin Dokuz Yüz Türk Lirası))
 • Özel sektörde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür olarak çalışıyor iseniz çalışılan işyerinden ayrıldığına dair fesih belgesi, LPG belgelerin aslı, 
 • Yurtdışında yaşıyor iseniz orada yaşadığını gösteren resmi bir belge/ ikamet kaydı,
 • Oda Kimliğinizin var ise aslı, yok ise yazılacak dilekçede olmadığının belirtilmesi,

Yukarıda sayılan evrakların Odamıza elden, posta veya kargo yoluyla (Meşrutiyet Cad. Karanfil-2 Sokak No:49/10 Kızılay- Ankara) ulaştırılması gerekmektedir. Evraklar Oda`ya ulaştığında başvurunuz ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulunda değerlendirilecek, alınan olumlu veya olumsuz karar üyeye yazılı olarak bildirilecektir. 


ÖNEMLİ NOTLAR:

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği gereği;

 • Oda üyelerinden herhangi bir işte çalışmadıkları ve gelir elde etmedikleri yani adlarına pirim ödemesi yapılmamış olan aylara ait üye aidatı alınmamaktadır. Ancak bu işlem belgeye dayalı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle güncel barkodlu / karekodlu SGK Hizmet Dökümü (4A, 4B, 4C, Banka Sandığı bilgilerini içeren) Oda`ya mail veya posta ile ulaştırılırsa, hizmet dökümü geriye dönük olarak incelenerek kişinin adına prim yatmayan aylara ait aidatları silinebilmektedir.
 • Üyelikten ayrılma başvurusu kabul edilenlerin ayrılma işlemleri başvuru dilekçe tarihlerine göre yapılır. Üyelikten ayrılma başvurusu kabul edilmeyenlere ise gerekçeli karar yazılı olarak gönderilir ve bu kişilerin üyelikleri aktif olarak devam eder.
 • Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin Oda`ya üyelik için yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir. Sonuç olumlu olur ise, üyelikten ayrıldığı tarih ile üye olacağı tarih arasındaki dönemdeki aidatlarını ödemesi halinde kaydı yeniden yapılır. Aradaki dönemde çalışmadığını ve gelir elde etmediğini yani adlarına pirim ödemesi yapılmamış olduğunu belgeleyenlerden bu ücret alınmaz. 

 

ÜYELİKTEN AYRILMA BAŞVURUSU İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ (linke tıklayarak indirebilirsiniz) 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜYE KAYIT BELGESİ  

(Gıda Mühendisinin Oda`ya üye olduğunu gösteren bir belgedir, 
Çalıştırılması Zorunlu Personel belgesi yerine geçmez)

 

Üye Kayıt Belgesi İçin Gerekli Belgeler 

 1.  Üye Kayıt Belgesi Başvuru/ Talep Formu
 2. Gıda Mühendisinin varsa üyelik aidat borcunun ödendiğine dair makbuz veya dekont
 3. Üye Kayıt Belgesi ücret bedeli 350,00-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası) 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Gıda Mühendisinin Oda`ya üye olduğunu gösteren bir belgedir,
 • Çalıştırılması Zorunlu Personel belgesi yerine geçmez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÜYELİK AİDATI 

2024 Yılı Üyelik Kayıt ve Aidat Ücretleri

 

 • Kayıt Bedeli:100 TL
 • Kimlik Ücreti: 100 TL
 • Aidatı : 100 TL/Ay

ÖNEMLİ NOT:

16-17 Mart 2024 tarihlerinde yapılan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurul‘unda delegelerin aldığı Genel Kurul Kararı ile aidat tutarı 2024 yılı için 100,00- TL/Ay, 2025 yılı için ise 150,00- TL/Ay olarak belirlenmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kredi Kartı Ödeme Formu'nu indirmek için tıklayınız


Hesap Numaralarımız

Alıcı Adı: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 

Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi.......   00158007288194292
IBAN ....... TR850001500158007288194292
 
İş Bankası Meşrutiyet Şubesi...................  4213-959859
IBAN ....... TR390006400000142130959859
 
Garanti Bankası Kızılay Şubesi...........   6202265
IBAN ...... TR880006200008200006202265


Yapı ve Kredi Bankası  Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi..........58715008
IBAN...... TR520006701000000058715008


Posta Çeki......................................  149412 

 

 

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 7653