TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB 44 OLAĞAN GENEL KURULU`NA KATILDIK

TMMOB 44 OLAĞAN GENEL KURULU`NA KATILDIK
MERKEZ
Yayına Giriş: 29.05.2016 Son Güncelleme: 29.05.2016

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve TMMOB delegelerimizin de katıldığı, TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi‘nde üç gün süren Genel Kurul, 29 Mayıs Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘nde yapılan seçimle sona erdi.

TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

(26-29 Mayıs 2016)

AKP Faşizmine Karşı Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve Örgütümüz için Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek

24 bağlı Odası ve yarım milyona yakın mimar, mühendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara‘da toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, fiili başkanlık sisteminin ilan edildiği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldığı, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği olağanüstü koşullarda toplanmıştır. Genel Kurulumuz, AKP‘nin hedeflediği İslami rejim egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istismarının sistemli olarak propaganda edildiği, şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli adımların atıldığı koşullarda toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, Suriye‘ye emperyalist müdahalenin taşeronu olarak desteklenen AKP iktidarının emperyalist güçlerle birlikte beslediği şeriatçı terör örgütlerinin, iktidarın bir yan gücü olarak ülkemizde gerçekleştirdiği katliamların ve sayısı milyonları bulan mültecilerin içinde bulunduğu insanlık dışı koşulların sorumluluğunun emperyalizmde ve AKP rejiminde olduğunu saptamıştır.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş politikalarını reddetmekte ve halk olmaktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkının yanında yer almaktadır.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim politikaları, yoğun emek sömürüsü yanı sıra kentsel-kırsal ve kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi üzerinden arazi, mülkiyet ve imar düzenlemelerine dayanmaktadır. Sanayisizleşmeye, tarımsal üretimin tahribine; tarihi-kültürel varlıkların, doğal kaynakların, orman arazilerinin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağmalanmasına, rant eksenli kentsel dönüşüme, ekolojik dengenin bozulmasına, ülkenin kamusal birikiminin özelleştirilmesine karşı çıkan mücadeleci meslek örgütlerinin etkisizleştirilmek istenmesi söz konusudur.

Bugün Türkiye, kalkınma, planlama, sanayi, tarım, enerji, maden, gıda, su, kent, imar, çevre politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinlerinin tasfiye edilmek istendiği; bilim ve tekniğin önermelerinin yerini gericiliğin ideolojik ve mimari çirkinliğinin aldığı bir ülke haline gelmiştir.

44. Olağan Genel Kurulumuz, 2014 yılı sonu-2015 yılı başında Birlik ve Odalarımızın mevzuatının bir torba yasa ile değiştirilmek istenmesine karşı yaptığımız TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nun "AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız" başlıklı sonuç bildirisindeki mücadeleci kararlılığı teyit etmiş, Birliğimizin mücadeleci geleneğinin sürdürülmesini karar altına almıştır.

Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB‘nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan "yeni anayasa" ve "başkanlık sistemi"nin karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.

Genel Kulumuz; bu ülkede "Emek, Demokrasi ve Barış" talebiyle 10 Ekim‘de Ankara Garı‘nda katledilen canlarımızın önünde saygı ile eğilerek bize miras bıraktıkları birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık temelinde barışa olan inanç ile beraber faşizme, iş cinayetleri ile dolu kölelik düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe karşı mücadeleyi büyüterek devam etmek azim ve kararlılığındadır.

TMMOB‘mizin etkisizleştirilmesine, birimlerimizin piyasaya tabi olacak bir işleyişe doğru yönlendirilmesine; mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin rant politikalarına hizmet edecek şekilde taşeronlaştırılmasına karşı sessiz kalmadığımız ve bundan sonra da kalmayacağımız, Genel Kurulumuzda tam bir görüş ve oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılık eğitiminin kaynağı olan ilköğretim ve orta öğretimde; demokratik, laik, bilimsel ve anadilde bir eğitim sistemini savunur.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığının önlenmesini, politik, ekonomik ve kültürel alanda pozitif ayrımcılığın desteklenmesini, TMMOB örgütlülüğü içinde kadın örgütlenmesinin geliştirilmesini, kadın emeğine yönelik esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri gibi eşitsizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek örgütleri ile birlikte mücadele edilmesini savunur ve AKP‘nin dayattığı gerici kadın politikalarına karşı toplumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu konuda bilgilendirerek eylem ve etkinlikler düzenler.

Genel Kurulumuz, Cumhurbaşkanının, neoliberal dönüşüm sürecinin kurumsallaşmasını tamamlamak ve rant talanının önündeki en önemli engeli kaldırmak için, anayasal dayanağı bulunan, kamu kurumu niteliğindeki özerk bir meslek kuruluşu/birliği olan TMMOB‘nin mevzuatının değiştirilmesine yönelik talimatlarını değerlendirmiş ve AKP faşizminin rant imparatorluğuna karşı mücadele kararlılığını oybirliğiyle teyit etmiştir.

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkımızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma ve çağdaşlaştırma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan eder. 1970‘lerden bugünlere dek oluşturduğumuz demokratik mevzileri koruyup geliştirerek; faşizm ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için kendi özünden gelen bilimsel birikimiyle güçlendirerek çalışacak; eşit, özgür, bağımsız, demokratik, halkların refah, kardeşlik, barış içinde yaşadığı, yargının tüm bu hakların güvencesi olduğu, meslekteki geleceğimizin rant aracı olmaktan çıkararak müdahil olma görevimizi tüm paydaşlarımızla birlikte, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki başka ve yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
44. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Okunma Sayısı: 283