TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bülten Hazırlama Esasları

MERKEZ
Yayına Giriş: 12.03.2024 Son Güncelleme: 12.03.2024

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Bülten Hazırlama Esasları

 

 1. Amaç

Bülten, üyelerle iletişim kurmak, Oda ile üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek, Şube, Oda ve TMMOB etkinlikleri ile üyeyi ilgilendiren diğer bilgileri de vermek amacına yönelik olarak çıkarılır.

 1. Biçim
 • Bülten; 195x275 mm. boyutlarında hazırlanmaktadır. Yazı alanı 175x245 mm.‘dir.
 • Bülten‘in sayfa düzeninde yanlardan, aşağıdan ve yukarıdan eşit boşluklar bırakılır.
 • Bülten‘in sayfa sayısının zorunlu olmadıkça 32 sayfayı geçmemesi hedeflenmelidir.
 • Bülten‘de yazılar görsel malzemeler ile desteklenerek tekdüze olmayan okuyucu ilgisini çekecek biçimde olmalıdır.
 • Bülten‘de kullanılacak reklamlar, Oda görüş ve politikalarına uygun olmalı, yanıltıcı bilgiler içermemelidir. Çıkar sağlayıcı kişisel yada kurumsal reklamlar yayınlanmaması konusunda gerekli özen gösterilmelidir.
 • Bülten kapağı; Oda (Kurumsal) logosu, ay, yıl, sayı bilgilerini içermelidir. İsim olarak basılı yayın ise Bülten online PDF ise E-Bülten kullanılmalıdır.
 • Bülten basılı olarak veya online PDF olarak yayınlanabilir. Basılı olması durumunda basım sayısı ve dağıtım şekli Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirilir ve onay alınması halinde basımı gerçekleştirilir. Zorunlu ve ihtiyaç olmadıkça bültenin online PDF olarak yayınlanması amaçlanır.
 1. İçerik
 • Bülten içeriği açısından, Oda süreli yayınlarına rakip olmamalıdır. Oda süreli yayınları teknik yayın niteliğindedir. Bültende; teknik yazılar, ancak Oda süreli yayınlarında yer almayan veya Şube etkinlikleri ile ilgili ve haber niteliği taşıyan, güncel konularda olmalıdır.
 • Bülten, haber nitelikli ve haber ağırlıklı üye ile iletişim amaçlı olmalıdır.
 • Yöresel yapılan teknolojik, sanatsal ve kültürel konulardaki kongre, panel, söyleşi, çalıştay ve seminerler özet olarak yayınlanabilir.
 • Bülten içeriğinde uzmanlık komisyonları çalışmalarına yönelik iş güvenliği, gıda egemenliği, etik vb. gibi köşelerin yanı sıra; meslek disiplinimizle ilgili tanıtım, üyelerimizin yer aldığı işyerleri ziyaretleri ve kitap, kültür ve sanat gibi değişik köşeler hazırlanabilir.
 • Ülkenin sanayileşme, teknoloji, gıda üretimi, gıda teknolojisi, gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda ve tarım politikaları, eğitim, istihdam, sosyal vb. konulardaki politikalarıyla ilgili Oda görüşlerimizin üyelerimize duyurulması amaçlanır.
 • Mesleki disiplinle ilgili üyeye yönelik anket, duyuru bilgilendirme amaçlı kitapçık dağıtımı bülten aracılığıyla yapılabilir.
 • Oda Genel Merkezi veya Şube etkinliklerinin tümü geniş biçimde yer almalıdır. 
 • Oda Genel Merkezi veya Şube Yönetim Kurulu kararı haline getirilen ve ileri tarihli yapılacak olan etkinlikler bülten içeriğinde yer almalıdır.
 • TMMOB etkinlikleri, İKK ile ilgili çalışmalar özet ve spot olarak verilmeli, ancak bültene konulması kararlaştırılan TMMOB‘un mühendis ve mimarlara ulaşmasını istediği ve kamuoyuna yayınladığı bildiri ve açıklamalar olduğu gibi yer almalıdır. 
 • Gazetelerden yapılan alıntılar; TMMOB, İKK, Oda Genel Merkezi, Şubelerin yaptığı veya içinde yer aldığı etkinlikler ile ilgili haberleri veya konuları içermelidir. Diğer makale ve yazı şeklindeki alıntılar ancak, Oda Genel Kurulu veya Şube Çalışma Programı‘nda yer alan görüşler doğrultusunda olmalıdır.
 • Alıntı yazılarda; alıntı yapılan kaynağın adı, yazarı, yayımlandığı tarihi ve yayınevi dipnotta yer almalıdır.
 • Bülten sayıları için güncel gündem akışına göre bir ana tema belirlenebilir.
 • Bülten, KVKK kanunu gereği kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları dikkate alarak hazırlanır.
 1. Görev ve Sorumluluklar
 • Bülten‘den, Basın Yayın Yasası‘na göre görevli ve yetkili olan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü sorumludur. Şubelerde; Şube Yönetim Kurulu bülten hazırlanması amacıyla Şube Bülten Komisyonu kurabilir, Bülten Yayın Sekreteri atayabilir veya Şube Çalışanını görevlendirebilir.
 • Bülten Komisyonu veya bülteni hazırlamakla görevli sekreter bültenin içeriğini hazırlar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü veya Şube Yönetim Kurulu’na sunar. 
 • Bülten Yayın Sekreteri, bültenin dizgisinin, sayfa düzeninin yapılması, baskıya hazırlanması ve dijital yayınlanması ile görevli olup, görevi ile ilgili konularda Sorumlu Yazı İşleri Müdürü‘ne veya Şube Yönetim Kurulu’na bağlıdır. 
 • Bülten Yayın Sekreteri; ayrıca yayının basımında sarf edilen kağıt miktarını ve basımı için gereken kağıt stokunun izlenmesi, Oda ile matbaa arasında bağlantı sağlanması, matbaada yapılması gereken işlerin yürütülmesi ve reklamların izlenmesi ve hazırlanması ile de görevlidir. 
 • Yapılan etkinliklerin haber haline getirilmesinde ve fotoğraf çektirilmesinden Oda Genel Merkezi’nde görevlendirilen personel, Şube‘de Şube Müdürü veya ilgili Şube Çalışanı sorumludur. Şube Yönetim Kurulu haber olacak etkinlikler ve fotoğraf çekimi ile ilgili teknik görevlileri veya diğer şube personellerini görevlendirebilir. 
 • Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldıkları toplantı ve etkinliklerin haberlerini, toplantı ve etkinliklerin sona ermesinden sonra en geç bir hafta içinde haber haline getirmekle sorumludurlar. Gerekli hallerde bu tür toplantı ve etkinliklere Bülten Komisyonu üyelerinin de katılımı sağlanabilir.
 • Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu‘nda görüşülerek yayımlanması istenilen konuların ve gerçekleştirilen etkinliklerin haberleri, ilgili bülten sekreteri veya görevlendirilen personelce derlenir.
 • Bülten içeriğinde yer alacak köşeler için Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetimi veya Bülten Komisyonu özel görevlendirmeler yapabilir. Bu köşeler, görevlendirilen kişiler tarafından hazırlanır. Yapılan görevlendirmeler ile bu köşelerin farklı üyelerce hazırlanması ve yazı gönderen üye sayısının artırılması hedeflenir. 
 • Bülten‘e reklam alınması konusunda; Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, İl/İlçe Temsilciliği, Bülten Komisyonu üyeleri ile tüm Oda çalışanları görevlidir. Reklamların izlenmesinden Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Bülten Yayın Sekreteri ile Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu birlikte görevlidir.
 1. İşleyiş
 • Bülten periyodu, Şube olanakları göz önüne alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Oda Genel Merkezi için Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Bülten‘in çıkarıldığı ayın sonuna dek yayınlanması esastır.
 • Bülten’in Şube için basılı olması halinde, Oda Genel Merkezi’ne arşiv amacıyla 3 adet gönderilmesi, Şube üyelerine ve öğrenci üyelere talep etmeleri halinde 1‘er adet olacak şekilde gönderilmesi ve iletim masrafının talep eden kişi tarafından karşılanması esastır. Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği diğer kurum ve kuruluşlara belirlenen gerektiği sayı kadar gönderilebilir.
 • Bülten içeriği onayının ardından, Bülten‘de yer alan köşeler ve dizilecek yazıları hazırlanır. Daha sonra bülten içeriğinde yer alacak reklamlarla birlikte sayfa planı hazırlanarak Oda Yönetim Kurulu’nun veya Şube Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
 • Bülten taslağının, Bülten Yayın Komisyonu veya Bülten Yayın Sekreteri tarafından sayfa düzeni ve dizgilerinin kontrolü yapılır. Dizgilerin kontrolünden, Bülten Yayın Sekreteri ile birlikte komisyonu üyeleri ve Bülten‘de yer alan köşeler için görevlendirilenler sorumludur. 
 • Bülten taslağının onayından dizginin tamamlanmasına dek geçen süre içinde, içerikte yapılan değişiklikler, eklenen yazılar için Oda Yönetim Kurulu’nun veya Şube Yönetim Kurulu’nun onayı alınır. Bu belirtilen süre içinde, Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve/veya Sorumlu Yazı işleri Müdürü gerekli görürse, bültenin sayfa sayısını artırabilir veya azaltabilir.
 • Bülten’in yayın, duyuru ve gönderim işlemleri için Bülten Yayın Sekreteri veya ilgili Personel görevli olarak sorumludur.

Yürürlük

 (6) Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 (7) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür
Okunma Sayısı: 135