TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

MERKEZ
Yayına Giriş: 11.08.2023 Son Güncelleme: 11.08.2023

TMMOB

Gıda Mühendisleri Odası

Genel Kurul Toplantı Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmelik, Gıda Mühendisleri Odası ve Şubelerinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında uygulanacak kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2-  Bu Yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve şubelerinin Genel Kurul toplantılarında uyulacak kuralları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliğine ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 88 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:

Toplantı: Genel Kurul’un çalışmaya başlamasından gündemin tamamlanmasına kadar olan devreyi, Birleşim: Genel Kurul’un bir günlük toplantısını,

Oturum: Her birleşimin dinlenme veya başka nedenlerle kesilen bölümlerini,

Üyeler: Genel Kurula katılan delegeleri ve şube genel kuruluna katılan şube üyelerini, ifade eder.

Araştırma komisyonu:  Yönetim Kurulunun aklanamadığı durumda genel kurulun oluşturduğu inceleme komisyonu

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Organları ve Görevleri, Toplantının Açılması,

 Başkanlık Divanı’nın Oluşturulması ve Seçimi

 

Toplantıların düzenlenmesi ve duyurulması

MADDE 5- Gıda Mühendisleri Odası’nın ve Şubelerinin olağan ve olağanüstü toplantıları, Oda Ana Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre düzenlenir ve duyurulur.

 

Toplantının açılması ve Başkanlık Divanı’nın seçimi

MADDE 6- Başkanlık Divanı Oda Genel Kurulu’nda bir başkan, iki başkan yardımcısı ile dört yazmandan, Şube Genel Kurullarında ise bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur.

 

Oda Genel Kurulu’nda Birlik gözlemcisinin; Şube genel kurullarında ise, Oda gözlemcisinin hazır bulunduğu saptandıktan sonra Genel Kurul açılır. Gözlemcinin hazır olmadığı saptanırsa bir saat beklenir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya 2. Başkanı ya da kendi adına görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır ve önerilen başkan adayları arasından Genel Kurul Divan Başkanı seçimi yapılır.

 

Seçilen Genel Kurul Divan Başkanı görevi devralır. Başkan yardımcılıkları ve yazmanlıklara önerilen adayların adaylığı kabul etmeleri halinde, her birini ayrı ayrı oylatarak divan seçimlerini tamamlar. Başkanlık Divanı seçimi açık oyla yapılır. Genel Kurula katılan en az on üyenin açık oylamaya geçilmeden yapacağı istek veya açık olarak yapılan oylama sonuçlarına en az aynı sayıda üyenin yapacakları yazılı veya sözlü itiraz, Genel Kurulca kabul edildiğinde, seçimler, gizli oyla yapılabilir.

 

Başkan, başkan yardımcıları ve yazmanlıklara aday olan veya aday gösterilenlerin Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve adaylığı kabul etmeleri zorunludur.

 

Başkanlık Divanı seçimlerine, Genel Kurul üye listesinde yer alan üyeler katılırlar. Genel Kurul üye listesi, Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra, Divan Başkanlığı‘na teslim edilir.

 

 

Başkanlık Divanı’nın görevleri

MADDE 7- Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısını, göreve başladığı andan bitinceye kadar, gündem gereğince, TMMOB ve/veya Oda mevzuatı ile bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür ve yönetir.

 

Divan Başkanı’nın görevleri

MADDE 8- Başkan’ın Görevleri Şunlardır:

(1) Genel Kurul ve Başkanlık Divanı’nı temsil etmek,

(2) Genel Kurul ve Başkanlık Divanı’na başkanlık etmek,

(3) Birleşimleri ve oturumları açmak, görüşmeleri tarafsız olarak yönetmek, açık veya gizli oylama yaptırmak, oylama sonuçlarını Genel Kurul’a bildirmek, birleşimleri ve oturumları kapatmak, toplantının sona erdiğini bildirmek,

(4) Toplantı boyunca ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak, toplantının düzen içinde yapılmasını sağlamak,

(5) Başkanlık Divanı’nın kararlarının uygulanmasını sağlamak,

(6) Divan çalışmalarını denetlemek,

(7) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, karar ve tutanakları imzalamak, bunlarla birlikte verilen önergeleri, Genel Kurul tarafından alınan kararları, seçimlerin oy pusulaları ve tutanakları, komisyon çalışmalarına ait tutanaklarla Genel Kurula gelen diğer evrakı, Genel Kurul çalışmalarının bitiminde, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği Oda personeline teslim etmek,

(8) Yeni Yönetim Kurulu’na veya sonraki Genel Kurul’a iletilmesi gereken dilekleri, toplantı sırasında verilen yazılı önergeleri, Genel Kurul’a dışarıdan gelen evrakı bir dosya halinde Yönetim Kurulu’na vermek,

(9) Başkanlık Divanı’nın kuruluşundan sonra yapılacak bütün oylama işlemlerini yönetmek, sonuçlarını Genel Kurul’a duyurmak,

(10) Komisyonların uygun koşullarda çalışmalarını sağlayıcı önlemleri almak, denetlemek ve bu çalışmaları zamanında Genel Kurul’a iletmek,

(11) Yargı gözetiminde yapılacak organ seçimlerine katılacak aday listelerini ilgili ilçe seçim kuruluna teslim etmek ve seçim günü görevli kurullara gerekli yardımı sağlamak.

 

 

Divan Başkanı’nın tarafsızlığı

MADDE 9- Divan Başkanı görüşmeler sırasında, herhangi bir konu üzerinde leh veya aleyhte olarak oyunu önceden belli edemez. Konu oylandıktan sonra, en son kendi oyunu da sayılan oylara ekler.

 

Divan Başkanı, herhangi bir konuda görüşmelere katılmak isterse Başkanlık Divanı’ndan ayrılarak görevi yardımcılarından birine bırakır. O konu üzerindeki görüşme bittikten ve konu oylandıktan sonra yeniden Başkanlık Divanı’na döner. Başkan yardımcıları ve yazmanlar da bu yönteme uyarlar.

 

Divan Başkanı’nın görevini yapamaması

MADDE 10- Divan Başkanı’nın görevini yaparken ilgili mevzuatı uygulamakta güçlüğe düştüğü veya tarafsız olma niteliğini kaybettiği gerekçesi ile görevinden ayrılması isteğinde bulunan en az 20 imzalı bir yazılı önerge verilirse, Divan Başkanı yönetimi başkan yardımcılarından birine bırakır. Önerge üzerinde bir lehte bir aleyhte söz verdikten sonra önerge oya sunulur.

 

Açık oylama ile bulunanlardan çoğunluğu Divan Başkanı’nın çekilmesi yönünde oy kullandığı takdirde Divan Başkanı görevinden ayrılır ve yeni başkan seçimine geçilir.

 

Yeni Divan Başkanı seçimini aday olmamak koşuluyla, aldığı oy sayısına göre başkan yardımcılarından biri veya oylar eşitse üye numarası küçük olan başkan yardımcısı yönetir. Bir oturumda, birden fazla güvensizlik önergesi verilemez.

 

Başkanlık Divanı’nın kendiliğinden düşmesi

MADDE 11- Başkanlık Divanı Oturum süresince, biri başkan veya başkan yardımcısı olmak üzere 7 üyeli divanda en az 4, 4 üyeli divanda en az 2 üyesiyle Başkanlık Divanı’nda yer almak zorundadır.

 

Divan üyelerinin çoğunluğunun istifası halinde Başkanlık Divanı düşer. Bu durumda, en yaşlı üye yeni divan başkanı seçimini yaptırır.

 

Divan Başkan Yardımcılarının görevleri

MADDE 12- Başkan yardımcılarının görevleri:

(1) Önergeleri ve Genel Kurul’la ilgili diğer evrakı teslim alarak kaydetmek ve Divan Başkanı’na bildirmek,

(2) Divan Başkanı görevlendirdiğinde, Divan’a gelen evrakı Genel Kurul’a okumak,

(3) Divan Başkanı’nın herhangi bir nedenle bulunmaması halinde onun yetkilerini kullanmak,

(4) Oylama sonuçlarının saptanmasında Divan Başkanı’na yardımcı olmak, açık oylamalarda kendi oylarını Divan Başkanı’na bildirmek,

(5) Divan Başkanı’na, görevleriyle ilgili her hususta yardımcı olmak,

(6) Başkan yardımcıları, Divan Başkanı tarafından görevlendirilir. Başkanın oturumlarda bulunmaması veya ansızın rahatsızlanması gibi hallerde bir görevlendirme gereği duymadan bu görevi daha çok oy almış olan başkan yardımcısı veya oylar eşitse üye numarası küçük olan başkan yardımcısı yerine getirir.

 

Yazmanların görevleri

MADDE 13- Yazmanların görevleri:

Divan Başkanı’nın görevlendirmesi halinde;

 • Söz alan üyelerin adlarını, söz alış sırasına göre yazmak, Divan Başkanı’na vermek,

(2) Önergeleri ve komisyon raporlarını teslim almak, Divan Başkanı’na vermek,

(3) Önergeleri ve Genel Kurul’a okunacak belgeleri okumak,

(4) Açık ve gizli oylamalarda oyları Divan Başkanı ile birlikte saymak, gerekiyorsa bunları sıralamak ve açık oylamalarda kendi oylarını Başkana bildirmek,

(5) Oturumda bulunanların Oda üyesi olup olmadıklarını incelemek, Divan Başkanı’na bildirmek,

(6) Alınan kararları yazmak ve yazdıkları tutanakları Divan Başkanı’na vermek,

(7) Ses alma cihazları kullanılıyorsa, konuşmaların eksiksiz olarak banda alınmasını sağlayacak önlemleri almak,

(8) Başkanlık Divanı görevlerinin yerine getirilmesinde Divan Başkanı’nın vereceği başka işleri yapmaktır.

 

Komisyonların kuruluşu

MADDE 14- Toplantı süresince, çeşitli konular üzerinde Genel Kurul’un isteyeceği çalışmaları yapmak ve varılan sonuçları Genel Kurul’a değerlendirmek üzere sunmak için geçici komisyonlar kurulur. Komisyonların sayıları, üye sayıları ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde belirtilir; üyelerin teklifleri ve Genel Kurul’un kabulü ile bunlarda gerekli değişiklikler yapılabilir ve yeteri kadar komisyon kurulabilir.

 

Komisyon üyeleri, Başkanlık Divanı seçilip göreve başladıktan sonra Genel Kurul tarafından açık oyla seçilir.

 

Genel Kurul tarafından üye sayısı artırılmadıkça komisyonlar üç üyeden oluşturulur.

 

Komisyonlar, hangi konu için kurulursa o konu ile adlandırılır.

 

Komisyonların toplanması

MADDE 15- Divan Başkanı, seçilen komisyon üyelerine durumu bildirerek, çalışma için belirtilen yerde toplanmalarını sağlar. Komisyon üyeleri, ilk toplantılarda, kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

 

Komisyonların çalışması

MADDE 16-Komisyon çalışmalarını, Komisyon Başkanı yönetir. Raportör, yazı işlerini yürütür, komisyonun sözcülüğünü yapar ve Başkanın bulunmadığı toplantılarda, Başkana vekâlet eder.

 

Komisyon adına soruları yanıtlar ve gerektiği durumda Yönetim Kurulu’ndan konu ile ilgili görüş alır.

 

Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

 

 

Komisyonların görevleri

MADDE 17- Komisyonlar görevlendirildikleri konuları ve kendilerine Divan tarafından verilen tasarı, rapor, öneri ve dokümanları inceleyerek, vardıkları sonuçları kapsayan bir rapor düzenlerler. Bu rapor, görüşmeye ve oylamaya katılan komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

 

Rapora aykırı görüşleri olan üyeler bu düşüncelerini açık olarak yazarak imzalarlar. Böylece hazırlanan rapor, ekleri ile birlikte Divan Başkanlığı’na verilir.

 

Genel Kurul temsilcileri

MADDE 18- Gerekli hallerde, Genel Kurul adına nezaket ziyaretlerinde bulunmak, anıtlara çelenk koymak ve törenlere katılmak üzere Genel Kurul tarafından temsilci seçilebilir.

 

Genel Kurul temsilcilerinin görevleri

MADDE 19- Genel Kurul temsilcileri, sadece, Genel Kurul tarafından verilen temsil görevlerini yerine getirirler; bunun dışında başka bir temsil görevleri yoktur. Belirli hizmetlerin sonunda Temsilcilerin görevi de sona erer. Temsilcilerin taşıt, çelenk ve benzeri gider harcamaları Oda veya Şube bütçesinden karşılanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gündem

 

Gündemin hazırlanması ve gündem değişikliği

MADDE 20- a) Genel Kurul toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu tarafından Oda Ana Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanır ve ilgililere duyurulur.

 1. b) Genel Kurul’un aksine bir kararı olmadıkça konular gündemdeki sıraya göre ele alınarak görüşülür. c) Genel Kurul, yazılı veya sözlü tekliflere göre gündeme ilaveler, gündemden çıkarmalar veya gündemin sırasında değişiklikler yapabilir. Olağan Genel Kurul toplantılarında TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde yer alan zorunlu gündem maddelerinin çıkarılması yönünde değişiklik yapılamaz.
 2. d) Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gündemlerinde ilave veya çıkarma şeklinde değişiklikler yapılamaz, sadece sıra değişikliği yapılabilir.
 3. e) Gündem değişiklik teklifleri, Başkanlık Divanı’nın seçilip göreve başlamasından önce yapılamaz. Değişiklik tekliflerinin bir yanında, bir karşısında konuşma yapıldıktan sonra açık oylama ile karara bağlanır ve gündem kesinleşir.
 4. f) Komisyonların çalışmalarını sonuçlandırıp raporlarını zamanında Divan Başkanlığına sunmadıkları takdirde Genel Kurul kararı ile bir saat çalışmalara ara verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birleşim ve Oturumlar

 

Birleşimin ve oturumun açılması

MADDE 21- Başkanlık Divanı oluşup göreve başlayınca, Divan Başkanı birleşimi ve oturumu açarak Genel Kurul çalışmalarını başlatır.

 

Toplantının ilk açılışından sonraki birleşimleri ve oturumları Divan Başkan’ı veya yetkili başkan yardımcısı açar ve görüşmelerin sonunda kapar; gerekli hallerde birleşimlere ara verir.

 

Kürsüden konuşma üyelerin söz alması

MADDE 22- Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen üyeler, önce adlarını Başkanlık Divanına yazdırırlar. Başkanlık Divanı "Bu listeyi" Genel Kurul’a duyurur.

Hiçbir üye önceden ismini yazdırmadan veya birleşim sırasında Divan Başkanı’ndan izin almadan konuşamaz. Konuşma, kürsüden ve Genel Kurul’a karşı yapılır.

 

Başkanlık Divanı tarafından başvuru sırasına göre üyelere söz verilir. Kendisine söz sırası gelen üyenin, toplantı salonunda bulunmuyor ise, söz hakkı kaybolur.

 

Gündem dışı konuşma isteği

MADDE 23- Bir üyenin gündem dışı bir söyleyeceği olursa, oturumun açılışında gündeme geçilmeden önce konuşmanın konusunu ve mahiyetini yazılı veya sözlü olarak Divan Başkanı’na bildirir. Söz verip vermemek Başkan’ın takdirine bağlıdır. Başkanın söz vermemesi halinde, üye direnirse, Genel Kurul görüşmesiz açık oyla bu konuda bir karar verir.

 

Gündem dışı konuşmalar 15 dakikayı geçemez ve bunlar üzerinde görüşme açılamaz. Ancak, Başkanlık Divanı ve/veya Yönetim Kurulu ortaya atılan konu hakkında kısaca açıklamalarda veya yanıtlamalarda bulunabilir.

 

Konuşma sırası

MADDE 24- Söz isteyenler isteyiş sırasına göre kaydedilir ve aynı sıra ile konuşturulur. Divan Başkanı, zaman zaman söz alanların adlarını sırası ile Genel Kurul’a bildirir. Komisyon, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adına söz istendiğinde bunların Başkan ve sözcülerine sıraya ve süreye bağlı olmadan söz verilir.

 

Konuşma sırasını başkasına vermek

MADDE 25- Bir üye, aldığı söz sırasını daha sonra söz almış olan bir arkadaşına verebilir. Sözünü arkadaşına bırakan üye, kendi konuşma hakkını onun sırasında kullanabilir.

 

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve komisyon sözcülerinin konuşmaları

MADDE 26- Görüşülen konu hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile komisyon sözcülerine sıraya bakılmaksızın söz verilir.

 

Usul hakkında konuşma

MADDE 27- Usul hakkındaki konuşma istekleri, asıl konu hakkındaki konuşma isteklerinden önceye alınır. Ancak, bir konuşmacı konuşmasını tamamlamadan usul hakkında söz verilmez.

 

Usul hakkındaki konuşmalar bir konunun görüşülmesine yer olmadığına, gündeme, bu Yönetmeliğe, örgüt mevzuatına ve ilgili yasalara usul açısından uyulması gerektiğine ilişkin olur.

 

Usul hakkındaki konuşma istekleri, Başkanlık Divanı tarafından karara bağlanır. İstek sahibinin direnmesi halinde, istek sahibine söz verilip verilmemesi Genel Kurul‘ca açık oyla karara bağlanır.

 

Üyelerin yaptığı usul önerileri hakkında Divan Başkanı takdir hakkını kullanarak kararını bildirir. Başkan, bir üyenin yaptığı usul önerisi konusunda kararsız kalırsa, bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere iki konuşmacıya söz verir ve öneriyi Genel Kurul‘un açık oyuna sunar.

 

Konuşma süresi

MADDE 28- Konuşmaların süresi, Divan Başkanı veya üyelerin önerisi üzerine, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz isteyenlerin sayısına göre, bir lehte ve bir de aleyhte konuşmadan sonra, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında ayrı ayrı oylamayla karar verir. Konuşma süresi 5 dakikadan az olamaz.

 

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Komisyonlar adına yapılan konuşmalarda bu hükümler uygulanmaz.

 

Konuşmacıya karşı davranışlar

MADDE 29- Konuşmacının sözü kesilemeyeceği gibi kendisine sözle veya hareketle sataşılması ve Genel Kurul‘un çalışma düzenini bozacak eylemde bulunulması yasaktır.

 

Konuşmacının bu Yönetmeliğe aykırı hareket etmesi, konu dışına çıkması ve yapılan ihtarın sonuç vermemesi halinde Divan Başkanı tarafından sözü kesilir.

 

İki ihtara karşın konuşmacı aynı eyleme devam ederse Divan Başkanı’nın önerisi görüşmesiz oylanarak, Genel Kurul kararı ile konuşmacının o oturum için konuşma hakkı kaldırılır.

 

Konuşmacının üyelik sıfatı ve onuru ile bağdaşmayacak sözler kullanılması halinde aynı işlem uygulanır.

 

Kaba ve edep dışı konuşma

MADDE 30- Bir üye, Genel Kurul’da kaba ve edep dışı sözler kullanırsa, Divan Başkanı, o üyeyi uygun dille konuşmaya çağırır; devamı halinde Başkan, üyenin sözünü keser.

 

Bir üye, Divan Başkanlığı’na, içinde edep dışı sözler bulunan bir önerge verirse. Divan Başkanı, düzeltilmek üzere onu sahibine geri verir.

 

Genel Kurul‘da düzenin sağlanması için önlemler

MADDE 31- Genel Kurul‘da oturumun başlamasından bitimine kadar düzenin sağlanması ve önlemlerin alınması görevi Divan Başkanı‘na aittir.

 

Genel Kurul‘da gürültü yapan ve/veya herhangi bir biçimde Genel Kurul çalışmalarını engelleyen veya onur kırıcı davranışta bulunan üye veya üyelere, dikkati çekme, kınama, söz hakkının alınması ve/veya oturumdan çıkarma cezaları verilir.

 

Aleyhinde ceza önerilen üye açıklama yapmak isterse, yalnız kendisine söz verilir.

 

Kınama, söz hakkının alınması ve oturumdan çıkarma cezası tutanağa geçirilir.

 

Genel Kurul görüşmelerinin, Genel Kurul çalışmalarının yapılmasını engelleyecek düzeyde gürültüye ve/veya kargaşaya yol açması ve Divan Başkanı‘nın uyarısına karşın bu gürültü ve kargaşanın sürmesi halinde Divan Başkanı ayağa kalkar, yine bu durum devam ederse, oturuma bir saate kadar ara verilir. Verilen ara sonunda oturumun açılmasında, gürültü ve/veya kargaşa devam ederse Divan Başkanı, gerekli önlemlerin alınarak Genel Kurul çalışmalarının sürdürülebilmesi için, gerekli zamanı belirterek oturumu kapatır. Gerekli önlemler alındıktan sonra yeni oturum açılır ve Genel Kurul çalışmalarına devam edilir.

 

Sataşılan üyenin söz hakkı

MADDE 32- Kişiliği veya konuşması hakkında sataşma olan veyahut kendisine ileriye sürdüğü görüşe aykırı bir düşünce mal edilen üye, ne amaçla konuşma istediğini Divan Başkanı’na bildirmek koşuluyla her zaman söz istemek hakkına sahiptir. Bu konuda karar, Başkanlık Divanı’na aittir. Konuşması uygun görülmeyen üyenin konuşmakta direnmesi halinde, isteği, görüşmesiz olarak Genel Kurul tarafından açık oyla karara bağlanır.

 

Çalışma raporunun görüşülmesi

MADDE 33- Çalışma raporu ve ekleri okunmadan görüşmelere başlanamaz. Ancak; Çalışma Raporu ve ekleri, Genel Kurul tarafından görüşmesiz olarak, açık oylama ile karar alınması halinde özet olarak açıklanabilir.

 

Çalışma raporları üzerinde görüşme yapılırken ilgili kurulların sözcüleri yanlış anlamayı gidermek için söz isteyebilirler; böyle durumlarda Başkan her defasında sözcüye gerekli açıklamayı yapmak üzere kısa olacak şekilde söz verir. Kurullar birden fazla sözcü kullanabilirler.

 

Raporun okunması veya açıklanmasından sonra, söz isteyenler belirlenir ve söz sırası ile konuşmacılara söz verilir.

 

Konuşmalar sonunda, Yönetim Kurulu gerekli yanıtları verir ve açıklamaları yapar. Yönetim Kurulu adına, birkaç sözcü söz alırsa, her biri eleştirilerin hangi bölümünü yanıtlayacağını belirterek gerekli yanıtlamayı ve açıklamayı yapar.

 

Yönetim Kurulu’nun aklanması ve görevinin sona ermesi

MADDE 34- Çalışma Raporu ve Mali Rapor üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan ve Denetim Raporu okunduktan sonra  Yönetim Kurulu‘nun aklanması konusunda oylamaya geçilir. Aklanan Yönetim Kurulu‘nun görevi, kendiliğinden sona erer.

 

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştıracak biçimde yardımlarını sürdürürler ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren görüşmeler sırasında açıklamalarda bulunmak veya yanıtlanması gerekli soruları yanıtlamak için öncelikli konuşma haklarını korurlar.

 

Yönetim Kurulu’nun aklanmaması halinde de, Yönetim Kurulu‘nun görevi sona erer. Ancak Başkanlık Divanı’nca bu durum bir tutanakla saptanarak, Genel Kurul tarafından 5 kişilik bir komisyon kurulur. Bu komisyon, mali sorumluluk açısından gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak, varacakları sonucu, belgeleri ile birlikte bir rapor halinde, gereği yapılmak üzere, yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na sunarlar.

 

Genel Kurul isterse, bu inceleme ve soruşturma sonuçlarını değerlendirmek üzere, bir Olağanüstü Genel Kurul toplanmasına karar verebilir. Olağanüstü Genel Kurul‘un toplanma tarihi, inceleme ve soruşturmanın tamamlanabileceği en uzun süre dikkate alınarak, Genel Kurul tarafından önceden saptanır.

 

Komisyon raporları üzerinde görüşme

MADDE 35- Görüşülme sırası gelen komisyon raporunu Genel Kurul’da komisyon başkanı, sözcüsü veya yetkili kılınan bir üyesi okur, açıklar ve gerektiğinde savunur. Komisyonlarda gerekirse birden fazla sözcü bulunabilir.

 

Raporun imzalanması sırasında aykırı görüşlerini açıkça rapora yazdırmayan komisyon üyeleri, Genel Kurul’da rapor aleyhinde konuşamaz ve sözcüye soru soramaz. Raporun Genel Kurul’da görüşülmesi sırasında değişiklik teklifleri gelirse, bu teklifleri kendi aralarında görüşen üyeler, Komisyon görüşünü tespit ederler ve görüşlerini Genel Kurul’da savunurlar.

 

Komisyon raporları Genel Kurul’da görüşüldükten sonra açık oylamayla karara bağlanır. Gerekirse, Genel Kurul; konunun daha geniş şekilde incelenmesi veya değişiklik tekliflerine göre yeniden hazırlanması için raporu komisyona geri verir veya komisyon, raporunu geri ister. Raporun komisyona geri verilmesi için Genel Kurul’un olumlu kararı gerekir.

 

Genel Kurul, komisyonun ikinci raporunu da, konunun incelenmesi ve işlenmesi yönünden yetersiz görürse yeni bir komisyon kurarak aynı görevi bu yeni komisyona verebilir. Bu gibi durumlarda birinci komisyonun kararları ikinci komisyonu bağlamaz.

 

Tasarı ve tekliflerin görüşülmesi

MADDE 36- İlgili komisyonlarda incelendikten sonra veya doğrudan doğruya Genel Kurul’a gelen tasarı ve teklifler Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanır.

 

Bir tasarı veya teklifin görüşülmesine sıra gelince, Başkan, tasarı, teklif veya varsa gerekçelerinin tümünün okunmasının gerekip gerekmediğini Genel Kurul’un açık oyuna sunar.

 

Başkan, tasarı veya teklifin tümü üzerinde görüşmek isteyenlere söz verir. Tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmeler bittikten sonra, maddelere geçilmesi oya konur; kabul edilirse görüşmeye devam edilir, kabul edilmezse tasarı veya teklif ret olunmuş sayılır.

 

Maddelerin görüşülmesinde her madde ayrı ayrı oya sunulur. Çeşitli fıkraları olan bir maddenin görüşülmesinde Genel Kurul fıkraların ayrı ayrı oya sunulmasına karar verebilir.

 

Tasarı veya teklifin, kesin olarak oylanmasından önce anlatım veya tertip yönünden hatalı olduğu bir üye veya Komisyon tarafından ileri sürülür ve bu görüş Genel Kurulca yerinde görülürse metin mümkünse hemen düzeltilir değilse ilgili komisyona verilir. Yapılan düzeltmeler oylanarak kabul edilir.

 

Her üye, bir tasarı veya teklifin görüşülmesi sırasında Yönetim Kurulu’na veya komisyon sözcüsüne sorular yöneltebilir. Yeterlik önergesi verilmeden önce yöneltilmiş olan sorular cevaplandırılmadan bu önerge oya sunulamaz.

 

Önergeler

MADDE 37- Üyeler, gündem içinde kalmak şartıyla bazı konuların görüşülmesini istemek veya görüşülmekte olan konularla ilgili tekliflerde bulunmak üzere tek tek veya gruplar halinde yazılı önergeler verebilirler. Bunlar sırası geldikçe Başkan tarafından Genel Kurula bildirilir. Bir önerge okunduktan sonra gerekirse açıklama yapmak üzere önerge sahibine veya sahiplerinden birine söz verilir. Sonra görüşme açılıp açılmaması açık oya sunulur; açılması kabul edilirse görüşmelere geçilir. Görüşme açılmasına lüzum görülmezse teklifin kabul edilip edilmemesi oylanır.

 

Genel Kurul tarafından dilek niteliğinde kabul edilen önergeler yeni seçilecek Yönetim Kuruluna iletilmek üzere dosyaya konur.

 

Verilen önergelerde karışık ifadeler veya anlaşılmayan hususlar bulunursa, Başkan bunların daha uygun hale getirilmesini önerge sahiplerinden istemeye yetkilidir.

 

Yeterlik önergesi

MADDE 38- Üyeler görüşülmekte olan bir konu hakkında, önerge ile yeterlik önerisinde bulunabilirler.

 

Görüşülen konularla ilgili olarak en az altı üye konuşmadan ve ilgili komisyon sözcüleri görüşlerini açıklamadan yeterlik önergesi oylanamaz. Konu hakkında konuşmaya istekli üye ve komisyon sözcüsü bulunmadığı saptanırsa bu şart aranmaz.

 

Yeterlik önergesi ve o ana kadar söz alan üyelerin adları okunur. Yeterlik önergesinin leh ve aleyhinde, yalnız birer üyeye söz verildikten sonra önerge, Genel Kurul‘un açık oyuna sunulur. Kabul edilirse, söz alan üyelerin konuşma hakları saklı kalmak üzere, yeniden söz verilmez. Kabul edilmezse, söz alan üyeler ve yeniden söz alacak üyelerle görüşmelere devam edilir.

 

Gerekirse yeterlik önergesinin kabulünden sonra da konuşma süresi sınırlandırılabilir.

 

Bir yeterlik önergesinin reddinden sonra devam eden görüşmelerde en az dört üye konuşmadan yeniden yeterlik önergesi görüşülemez ve oylaması yapılamaz.

 

Yeniden görüşme

MADDE 39- Karara bağlanmış olan bir konu hakkında yeniden görüşme açılması için, diğer bir oturumda önerge verilebilir. İlgili kararın alınışında, oylar sayılmış ise, bu sayı, aksi halde, Genel Kurul’un ilk açılışındaki üye sayısının 2/3’ü yeniden görüşme önergesinin verilmesi sırasında salonda bulunmuyor ise, önerge oylanamaz. Bu durum saptanarak Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’a açıklanır.

 

Gerekli üye sayısının bulunması halinde, önerge oylanır ve bulunanların 2/3 çoğunluğu ile kabul edilirse, ilgili konu hakkında daha önce alınan karar düşer, konu yeniden görüşülerek karara bağlanır.

 

Tutanaklar

MADDE 40- Genel Kurul’da görüşülen konular ve alınan kararlar hiçbir yanlışlığa yol açmayacak şekilde numara sırasıyla tutanaklara geçirilerek Divan tarafından imzalandıktan sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Ayrıca, Genel Kurul sırasında yapılan tüm konuşmalar ses kaydına alınır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oya Sunma ve Oy Verme

 

Oy verme çeşitleri

MADDE 41- Genel Kurul‘da görüşülen konularda iki türlü oy verilir. Açık oy ve gizli oy şeklinde uygulanır.

 

(1) Açık oy verme: El kaldırmak veya ayağa kalkmak, ya da ayrı ayrı “evet”, “hayır” veya “çekimser” denmek suretiyle verilir.

Bu oylar Başkanlık Divanı tarafından sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık Divanı, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda üyeyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya ayağa kalkmayanlar "çekimser" sayılır ve oylamada dikkate alınmaz.

Başkanlık Divanı üyeleri, oylarını açıkça belli etmez. Diğer oyların sayımı yapıldıktan sonra, Divan üyelerinin oyları da, bu sayıyla eklenir.

Lehte ve aleyhte verilen oylar arasında açık bir fark görülürse, oylar sayılmayabilir.  Ana Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe kararlar salt çoğunlukla alınır.

Açık oylamada, Başkan oyunu önceden belli edemez. Konu oylandıktan sonra, kendi oyunu, sayılan oylara ekler. Gizli yapılan oylamada, Başkan da oy kullanır.

 

(2) Gizli oy verme: Başkanlık divanınca dağıtılan mühürlü oy pusulalarına, üyeler tarafından “evet”, “hayır” veya “çekimser” yazılarak kullanılır.

Başkan oy vermenin sona erdiğini bildirdikten sonra hiçbir üye oy kullanamaz.

Oy pusulalarını yazmanlar açarak, “evet”, “hayır”, “çekimser” şeklinde oyları sayarlar. Ve sonucu belirtilen bir tutanak hazırlayıp, Başkana sunarlar. Silinmiş, bozulmuş ve anlaşılmayan oylar, çekimser oy sayılır. Bu tür oylar, Divan Başkanı tarafından, Genel Kurul‘a duyurulur.

Karar lehte ve aleyhte olan oyların sayısına göre, belli olur. Çekimser oyların sayısı, kararı etkilemez. Ancak, oylamaya katılanların sayısının saptanmasında, hesaba katılır.

 

 

 

 

Oya sunma

MADDE 42- Oylamaya başlamadan önce Başkan, oyların neyi ifade edeceğini açık olarak anlatır. Bir kararın oylanması gerekiyorsa o karar yazılı olarak tespit edilip Genel Kurul’a okunduktan sonra oylamaya geçilir.

 

Başkan, oylamaya geçileceğini bildirdikten sonra sadece usul hakkında söz istenebilir. Ancak, adı daha önce kaydedilmiş bir üyeye söz verilmesi unutulmuşsa bu üye kendisine söz verilmediğini hatırlatarak konuşma hakkını kullanır; bunun için üyenin sırada olduğunun Divan Başkanlığı tarafından ifade edilmiş olması gerekir. Oylanacak öneri bir tane ise önce kabul edilmesi oya konur, sonra reddi oylanır.

 

Oylanacak öneri iki tane ise önce en aykırı olanı oya sunulur sonra öteki öneri oylanır.

 

Oylanacak öneri ikiden fazla ise her biri ayrı ayrı oya sunulur. Bu öneriler bazı yönleriyle birleştirilebiliyorsa önce öneriler iki ana gruba ayrılır, bu grupların en aykırı olanı oylandıktan sonra öteki grup oya sunulur. Böylece bir grup öneri aradan çıkınca geri kalanlar da, yine gruplar halinde ya da teker teker oylanarak sonuçlandırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Cezaları

 

Disiplin cezalarının çeşitleri

MADDE 43- Genel Kurul üyeleri hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

(1) Dikkat çekme cezası.

Dikkat çekme cezasını gerektiren hareketler şunlardır:

 1. a) Söz kesmek,
 2. b) Fikirler dışında kişilerle uğraşmak,
 3. c) Genel Kurul’un çalışma düzenini bozacak eylemlerde bulunmak. Dikkat çekme cezasını Başkan verir ve yerine getirir. Bir üye dikkati çekme cezasına uğradıktan sonra uyum gösterip kendisini savunmak isterse oturumun sonunda ona söz verir.

 

Başkan, üyenin açıklamasını yeterli görürse cezasını kaldırır, yeterli görmezse kaldırmaz.

 

Bir üye, bir oturumda iki defa bu cezayı alırsa, durum tutanaklara geçirilir. Bu durum ikinci oturumda da yenilenirse, Genel Kurul‘un görüşmesiz açık oyları ile toplantının bitimine kadar bu üyeye söz hakkı verilmez.

 

(2) Kınamacezası.

Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır:

 1. a) Çevresindeki kişilere hakaret etmek veya onları tehdit etmek,
 2. b) Oturumu bırakıp çıkmak için gürültülü bir şekilde önayak olmak,

 

Kınama cezası Başkanın teklifi üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz açık oyla karara bağlanır. Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üye, açıklama yapmak isterse sadece kendisine söz verilir. Kınama cezası tutanağa geçirilir.

 

(3) Toplantıdan çıkarma cezası.

Toplantıdan çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır:

 1. a) İki defa kınama cezası almak,
 2. b) Genel Kurula veya Başkana hakaret etmek,
 3. c) Toplantı salonunda kanunların suç saydığı bir fiili toplantı salonunda işlemek.

 

Geçici olarak toplantıdan çıkarma cezası, Başkan’ın teklifi üzerine Genel Kurulca, görüşmesiz açık oyla karara bağlanır.

 

Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen üye, açıklama yapmak isterse sadece kendisine söz verilir. Geçici olarak toplantıdan çıkarma cezası tutanağa geçirilir.

 

Bu cezaya uğrayan üye, toplantı salonundan hemen çıkar ve o günkü birleşime bir daha giremez. Cezası karara bağlanan üye salondan çıkmak istemezse, Başkan, oturuma yeteri kadar ara verir; gerekli hallerde kanun yoluyla başka tedbirlere başvurabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Toplantı salonuna ve komisyon odalarına girebilecek kişiler

MADDE 44- Toplantı Salonu’na, Genel Kurul Üyeleri, TMMOB veya Oda Gözlemcileri, Onur konukları, çağrılılar, ses alma aygıtı teknisyenleri, basın mensupları, foto muhabirleri ve görevli personel girebilir.

 

Komisyon odalarına, komisyon üyeleri, çağrılı uzmanlar ve gizlilik kararı alınmamışsa Genel Kurul üyeleri girebilir. Komisyon üyesi olmayanlar, gerekirse, görüşlerini belirtebilirler ancak oy kullanamazlar.

 

Araştırma komisyonu üyeleri

MADDE 45- Araştırma komisyonu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeliklerine aday olamazlar.

 

Oda organlarına aday olma

MADDE 46- Şube Yönetim Kurulu’nda ve/veya İl/ilçe Temsilciliklerinde mevcut görevi devam eden üyeler, Oda Genel Kurulu’nda oda organlarına aday olabilmek için mevcut görevinden istifasını Genel Kurul öncesi veya Genel Kurul sırasında kesinleşmiş aday listesi okunmadan önce Divan Başkanlığı’na sunmak zorundadır. Divan Başkanlığı’na sunulan istifa Genel Kurul’a okunur.

 

Yönetmelikte yazılı olmayan hususlar

MADDE 47- Bu Yönetmelik‘te yazılı olmayan hususlarda, TMMOB ve Oda mevzuatı hükümleri uygulanır. Bunlarda da açık hüküm bulunmayan hallerde, Divan Başkanı, geçmiş uygulamalar ve geleneklere göre uygulama yapar.

 

Yönetmeliğin diğer kurullara uygulanması

MADDE 48- Bu Yönetmeliğin temel hükümleri ve genel kurullara özgü olmayan ve başka yönetmeliklerle çelişmeyen maddeleri, ayrıca oluşturulmuş ilgili yönetmelik, yönerge ve oda yönetim kurulu kararı olmaması halinde Oda ve Şubelerin diğer kurullarının toplantılarında da uygulanır.

 

Yönetmelikte değişiklik yapılması

MADDE 49- Bu Yönetmelik‘te yapılacak değişiklikler, Oda Yönetim Kurulunun önerisi veya Oda Genel Kurulu‘nu oluşturan üyelerin 1/5‘ini verecekleri önerge ve Genel Kurulda görüşmeye katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

 

Yönetmeliğin yürütülmesi

MADDE 50- Bu Yönetmelik, Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurullarda, Başkanlık Divanı seçildikten sonra, toplantının bitimine kadar bu yürütme görevini, Oda adına, Divan Kurulu yerine getirir.

 

Yürürlük

MADDE 51- Bu Yönetmelik, Gıda Mühendisleri Odası’nın 14. Olağan Genel Kurul’unda kabul edilerek yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Okunma Sayısı: 830