TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İşyeri Temsilciliği Yönergesi

MERKEZ
Yayına Giriş: 11.01.2024 Son Güncelleme: 11.01.2024

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1 - (1)  Bu Yönergenin amacı; TMMOB Gıda Mühendisleri Odası üyelerinin çalıştıkları işyerlerinde Oda Ana Yönetmeliği’nde belirlenen amaçlar doğrultusunda kamu ve özel sektörde çalışan gıda mühendislerinin işyeri örgütlülüğünü geliştirmek, demokratik haklarını, özlük haklarını, mesleki sorumluluklarını takip etmek, ülke ve kamu çıkarlarını korumak, mesleğin icrasında çağdaş ve bilimsel gerekliliklere uygunluğu denetlemek, işyerinde bulunan üyeler ile Oda arasındaki iletişimi kurmak ve diğer çalışanlarla dayanışma sağlamak üzere kurulacak işyeri temsilcilikleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, işyeri temsilciliklerinin, kuruluş, görev ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3 –
 (1) Bu Yönerge, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 33 üncü maddesinin r bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

             a) İşyeri: Gıda mühendislerinin çalıştıkları tüm kamu ve özel işyerlerini,
             b) İşyeri temsilcisi: İşyerlerinde çalışanlar arasından görevlendirilen üyeyi,
             c) Oda: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nı,
             ç) Oda Yönetim Kurulu: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nu,
             d) Şube Yönetim Kurulu: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu’nu,
            e) Üye: Gıda Mühendisleri Odası‘na kayıtlı gıda mühendislerini ifade eder.

 

İşyeri temsilciliğinin kuruluşu

MADDE 5 – (1) İşyerlerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla işyeri temsilciliği kurulabilir. İşyeri temsilciliği, şube bulunan illerde Şube Yönetim Kurulu tarafından, diğer illerde ise Oda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. İşyeri temsilciliği bir işyeri temsilcisi ve gerektiğinde yardımcılarından oluşur.

 

(2) Bir işyerinde çalışan en az beş üyenin bulunması ve bunlardan birinin yazılı başvurusu sonucu Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilciliği kurulur. Şube Yönetim Kurulu başvuruları en geç otuz gün içinde karara bağlar. İşyeri Temsilciliği kararında işyeri ismi, işyeri temsilcisi ve var ise temsilci yardımcıları açık şekilde belirtilir. İl temsilciliğinin olduğu yerlerde temsilcinin önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilciliği kurulur.

 

(3) İşyeri temsilcisi ve gereğinde yardımcıları, iş yerinin bağlı olduğu Şube veya İl Temsilciliği birimince üye eğilimi dikkate alınmak kaydıyla üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyeler arasından bir çalışma dönemi için belirlenir. Atama sonrasında temsilciler TMMOB ve Oda mevzuatı ile uygulamaları konularında Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilir.

 

(4) Bağımsız bölümleri bulunan ve iletişimin sağlanması zor olan büyük ölçekli işyerlerinde; işyeri temsilci sayısı Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

 

(5) İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcılarının Oda mevzuatına, Oda ve Şube Genel Kurul kararlarına, Oda ve Şube Yönetim Kurulu kararlarına aykırı çalışmalar yapması ve görevlerini kötüye kullanması durumunda; görev süresi dolmadan Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları görevden alınabilir.

 

(6) Görevden ayrılmak isteyen işyeri temsilcisi ve/veya yardımcılarının, bağlı bulunduğu Oda birimine yazılı başvuru yapması zorunludur.

 

(7) Çeşitli nedenlerle boşalan işyeri temsilciliklerine, bu yönergede yer alan MADDE 5’in üçüncü fıkrasında belirtilen kurallara göre yeniden temsilci atanır.

 

(8) Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu bir işyerinde, işletmenin faaliyeti sona erdiğinde ya da Oda ilkeleri/çıkarları açısından gerekli görüldüğü durumlarda işyeri temsilciliğini kapatabilir.

 

İşyeri temsilcilerinin ve yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) İşyerlerinde Şube Yönetim Kurulu veya İl Temsilciliği ile birlikte Oda çalışma programının gerçekleştirilmesinden sorumludur.  Bağlı bulunan birimce yılda en az iki kez işyeri temsilcileri toplantısı yapılır.

 

(2) Üye ile Oda arasında iletişimi sağlamak, Oda etkinliklerini işyerinde duyurmak ve katılımı sağlamakla görevlidir.

 

(3) Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapar; Oda Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu kararları ve bilgisi dışında Oda adına herhangi bir etkinlikte bulunamaz.

 

(4) İşyerlerindeki üyelerin öneri, eleştiri ve her türlü sorunlarını belirleyip, işyeri temsilcileri toplantılarında veya yazılı olarak, ilgili Oda birimine iletmekle görevlidir.

 

(5) İşyerindeki üye ödentilerinin ödemesini teşvik etmek, Oda tarafından verilen dergi, bülten, ajanda vb. basılı yayınları dağıtmak, üyelerin adres, mail vb. bilgi değişikliklerini bildirmelerini teşvik etmek, üye olmayanların üye yapılmasına yönelik çaba harcamak ile sorumludur.

 

(6) Üyelerin iş bulabilmelerini kolaylaştırmak için işyeri temsilcileri, işyerlerindeki mühendis gereksinimini ilgili Oda birimine bildirmekle görevlidir.

 

(7) Oda‘ya kayıtlı öğrenci üyelere öncelikli olmak üzere tüm öğrencilere staj olanağı sağlamak için çaba sarf etmek.

 

(8) Oda yayınlarına yazı, reklam vb. katkılarda bulunmak.

 

(9) Oda’nın verdiği hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

 

(10) Oda‘nın düzenlediği kongre, seminer, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri etkinliklerle teknik gezilerin düzenlenmesine katkı koymak, katılım sağlamak.

 

(11) Oda etkinliklerinin geliştirilmesi açısından, sanayinin gereksindiği kursları, seminerleri ve eğitimleri ilgili Oda birimine önermek.

 

(12) İşyeri bilgi formunu işyeri temsilcisi olarak atanmasından itibaren veya işyeri bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde düzenleyerek ilgili Oda birimine iletmekle görevlidir.

 

(13) İşyerinde bulunan TMMOB‘a bağlı diğer meslek odalarının işyeri temsilcileri ile dayanışma ve paylaşım içinde olmak.

 

(14) İşyeri temsilci yardımcısı atanmayan işyerlerinde; işyeri temsilcisi, Oda çalışmalarının sürekliliği açısından, zaman zaman kendi yerine çalışmalara katılacak olan üyeyi ilgili Oda birimine bildirir.

 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu yönerge, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 09 Ocak 2024 tarih ve 72/2 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Okunma Sayısı: 150