TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

MERKEZ
Yayına Giriş: 28.09.2022 Son Güncelleme: 28.09.2022

 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge`nin amacı; Oda amaçları gözetilerek mesleki ve kurumsal etkinliklerin yürütülmesi, geliştirilmesi, mesleki konularda görüş oluşturulması, Oda, Şube ve Temsilciliklerin çalışmalarına yardımcı olmak için komisyonlar kurulması ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Oda, Şube ve Temsilcilikler bünyesinde yardımcı organ olarak kurulacak komisyonlarla ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak                      

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge`de geçen;

a) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odasını,

b) Şube: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası şubelerini,

c) Temsilcilik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası temsilciliklerini,

ç) Yönetim Kurulları: Oda ve Şube Yönetim Kurullarını,

d) Üye: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası üyelerini,

e) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

f) Komisyon: Oda, Şube ve Temsilcilik çalışmalarına yardımcı olmak üzere Oda üyelerinden oluşturulan çalışma grubunu,

ifade eder.

Komisyonların kurulması

MADDE 5- (1) Oda, Şube ve Temsilcilikler bünyesinde birden fazla dönemi kapsayacak şekilde uzun süreli veya kısa süreli komisyonlar kurulabilir. Komisyon üyeleri her yönetim döneminde güncellenir. Komisyonlar Genel Merkez, Şube ve temsilciliklerin bulunduğu illerin üyelerinden ayrı ayrı oluşturulabileceği gibi,  bu üyelerin tümünün katılabileceği bir Oda Komisyonu olarak da kurulabilir

(2) Oda komisyon üyeleri, Oda Yönetim Kurulu; Şube komisyon üyeleri, Şube Yönetim Kurulu; Temsilcilik komisyon üyeleri, Temsilcilik tarafından aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Konuya ilgi duyan gönüllü üyeler,

b) Konu ile ilgili uzman üyeler,

c) Konu ile ilgili varsa önceki dönemden en az bir komisyon üyesi,

d) Komisyonun Yönetim Kurulları/Temsilcilik ile iletişimini sağlamak amacıyla bir Yönetim Kurulları asıl veya yedek üyesi/Temsilci veya Temsilci Yardımcısı,

 (3) Beş ya da daha az üyeden oluşan komisyonlarda üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör; yedi ya da daha fazla üyeden kurulu komisyonlarda ise bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler.

(4) Komisyon, katılımlarında yarar görülen üyelerin komisyona davet edilmesi için Yönetim Kurullarına/Temsilciliğe öneride bulunabilir.

MADDE 6- (1) Komisyonlar ihtiyaç olması halinde, süreli veya süresiz alt komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri dışındaki üyeler ile üye olmayan ilgili uzmanlık dallarındaki kişilerin alt komisyonda görev verilmesinin gerektiği durumlarda, Yönetim Kurullarının/Temsilciliğin onayı alınır.

Komisyonun görevleri

MADDE 7- (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Komisyonun iştigal alanına giren konularda çalışmalar yapmak, görüş oluşturmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri hazırlamak,

b) Yönetim Kurulları ve Temsilcilik tarafından istenilen çalışmaları yapmak,

c) Yönetim Kurullarının/Temsilciğin onayını alarak ilgi alanına giren konularda düzenlenen seminer, konferans vb etkinliklere katılmak, konuşma yapmak, tebliğ sunmak,

d) Komisyon çalışmaları sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile toplantı tutanaklarını Yönetim Kurullarına/Temsilciliğe bildirmek.

            Komisyon toplantıları

            MADDE 8- (1) Komisyon, en geç 2 ayda bir olmak üzere gerek görüldükçe toplanır.

          (2) Komisyonların ilk toplantı gündemi, günü, saati ve yeri komisyon üyelerine Yönetim Kurulları/Temsilcilik tarafından yazılı olarak uzaktan iletişim araçları ile bildirilir.

          (3) Sonraki toplantı gündemleri, Yönetim Kurulları/Temsilcilik tarafından istenilen çalışmalar da dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenir. Komisyon üyelerinin teklifi ile gündeme ek madde ilave edilebilir.

          (4) Komisyon toplantılarının günü, saati ve yeri üyelerin görüşleri dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenir.

          (5) Toplantı davetleri toplantı gündemi, günü, saati ve yeri belirtilerek, yazılı olarak uzaktan iletişim araçları ile yapılır.

          (6) Toplantı yeter sayısı, komisyon üyelerinin salt çoğunluğudur. Çoğunluk sağlanamayan toplantı, 1 hafta içerisinde çoğunluk aranmadan yapılır.

          (7) Kararlar, toplantıya katılan komisyon üyelerinin çoğunluğunun oyu ile alınır, eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

          (8) Komisyon kararlarına, inceleme ve değerlendirmelerine ilişkin son karar Yönetim Kurulları/Temsilcilik tarafından verilir. Gerek duyulması halinde, değerlendirme aşamasında Yönetim Kurulları/Temsilcilik, 1 Komisyon temsilcisini de davet edebilir.

          (9) Toplantılar Oda, Şube veya Temsilcilikte yapılır. Başkan, gerekli hallerde toplantının elektronik ortamda ya da Oda, Şube veya Temsilcilik dışında yapılmasına karar verebilir.

(10) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan komisyon üyesinin üyeliğinin devamı, komisyonun kararı dikkate alınarak Yönetim Kurulları/Temsilcilik tarafından değerlendirilir.

MADDE 9- Başkan, komisyonu temsil eder, komisyon çalışmalarını ve toplantılarını yönetir. Başkan Yardımcısı, Başkan`ın bulunmadığı zaman onun görevini yürütür. Raportör, başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zaman başkanlık görevini de üstlenir. Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

MADDE 10- (1) Raportörün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toplantı gündemi, günü, saati ve yerini belirtilerek toplantı davetinin yapılması, gündeme ilişkin bilgi ve belgelerin üyelerle paylaşılması ile diğer toplantı hazırlıklarını yürütmek,

b) Komisyon toplantılarına ilişkin tutanakları hazırlamak ve Komisyonun onayına sunmak,   

c) Komisyon tutanaklarını Yönetim Kurullarına/Temsilciliğe sunmak,

d) Gerekli görülmesi halinde Oda/Şube/Temsilcilik adına yazılacak yazıları hazırlamak, konu ile ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek,    

e) Dönem sonunda Komisyon Çalışma Raporu taslağını hazırlayarak komisyona sunmak.

f) Komisyon Çalışma Raporunu Yönetim Kurullarına/Temsilciliğe sunmak.

MADDE 11- (1) Toplantı tutanaklarında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Komisyon adı,

b) Toplantı sıra numarası,

c) Toplantı günü ve saati,

ç) Toplantı yeri,

d) Gündem ve konuların sıra numarası,

e) Görüşülen konu hakkında sıra numarasını izleyen kararlar,

f) Toplantıya katılanların listesi,

g) Mazeret nedeniyle katılamayanların listesi,

ğ) Mazeretsiz katılmayanların listesi,

ı) Gelecek toplantının tarihi.

Komisyon giderleri

MADDE 12- Komisyon çalışmaları için yapılan giderler Oda bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 13- (1) Oda Yönetim Kurulunca 23 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.


 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 604