TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

MERKEZ
Yayına Giriş: 15.03.2022 Son Güncelleme: 15.03.2022

 

TMMOB

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ KOORDİNASYON KURULU YÖNETMELİĞİ

 

Amaç                                          

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri Koordinasyon Kurulu amaç, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliği Koordinasyon Kurulunun oluşumu, amaçları, seçilmesi, görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği 8-(2) maddesinin ç bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) İl Temsilciliği                          : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliğini,

b) Koordinasyon Kurulu             : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri Koordinasyon Kurulunu,

c) Koordinasyon Kurulu Üyesi   : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri Koordinasyon Kurulu Üyesini,

ç) Oda                                         : TMMOB Gıda Mühendisleri Odasını,

d) Oda Yönetim Kurulu             : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu,

e) Üye                                         : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası üyesini,

f) Öğrenci Üye                            : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası öğrenci üyesini,

g) Öğrenci Temsilciliği                : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliğini,

ğ) Şube                                        : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Şubesini,

h) Temsil Kurulu                         : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliği Temsil Kurulunu,

ı) TMMOB                                  : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

 

Koordinasyon Kurulu Üyelik Şartları

Madde 5- Oda üyelerinin koordinasyon kuruluna üye olabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

a) Herhangi bir Öğrenci Temsilciliğinde bir dönem Temsil Kurulu üyeliğini tamamlamış olmak,

b) Oda tarafından Öğrenci Temsilciliği Temsil Kurulu görevinden alınmamış olmak,

c) Üyeliği süresince Oda tarafından disiplin cezası almamış olmak.

 

Koordinasyon Kurulunun Oluşturulması

Madde 6-

a) Koordinasyon Kurulu en az 3 en fazla 5 kişiden tek sayılı oluşturulur.

b) Oda Yönetim Kurulundan bir kişi koordinasyon kurulunun doğal üyesidir.

c) Koordinasyon Kurulu atamaları, 2 yılda bir Oda Olağan Genel Kurullarından 1 yıl sonra yapılır.

ç) Her Öğrenci Temsilciliği Haziran ayında 2 kişiyi aday olarak Oda Yönetim Kuruluna önerir.

d) Oda Yönetim Kurulu, Şubeler ya da İl temsilcilikleri de Haziran ayı içerisinde Koordinasyon Kuruluna 2`şer kişi önerebilir.

e) Atama gerçekleşmeden önce önerilen adaylar, öneren birim bilgisi olmaksızın Oda Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.  

f) Uygun görülen isimler, önerilerin alınmasını takiben en geç üçüncü Yönetim Kurulu toplantısında Oda Yönetim Kurulu tarafından göreve atanır.

g) Atama yapılırken, var olan Koordinasyon Kurulu Üyelerinin biri, birkaçı veya tamamının göreve devamı kararı alınabilir.

ğ) Koordinasyon Kurulu Üye sayısının 3 ün altına düşmesi durumunda Oda Yönetim Kurulu Öğrenci Temsilciliklerinin, Şube ve Temsilciliklerin görüşlerini alarak 1 ay içerisinde olağanüstü atama yapar.

h) Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan bir koordinasyon kurulu üyesi yerine yeni üyenin atanması için Oda Genel Merkezi daha önceki önerileri dikkate alarak, gerek görürse öğrenci temsilcilikleri, şube ve temsilciliklere tekrar görüş sorarak bir atama gerçekleştirir.

 

Koordinasyon Kurulu Üyelerinin Görevinin Son Bulması

Madde 7-

a)Yönetmeliğe aykırı davranışta bulunan Koordinasyon Kurulu Üyesi ya da Koordinasyon Kurulu Üyeleri Oda Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır.

b) Koordinasyon Kurulu Üyesi istifa edebilir.

c) Oda bünyesinde yer alan tüm Öğrenci Temsilciliklerinin 3/4 çoğunluyla başvurusu halinde Koordinasyon Kurulunun tamamı ya da birkaç üyesi Oda Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır.

 

Koordinasyon Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Koordinasyon kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir,

a) Gıda Mühendisliği lisans eğitimi veren bölümlerde öğrencilere Oda`yı tanıtmak, örgütlülüğü sağlamak üzere yapılan çalışmalara önerilerde bulunmak, koordine etmek ve gerek duyduğu hallerde bizzat yürütmek,

b) Öğrenci temsilcilikleri ile Oda arasındaki ilişkileri kurmak, koordine etmek, korumak ve güçlendirmek,

c) Öğrenci Temsilcilikleri arasındaki ilişkileri kurmak, koordine etmek, korumak ve güçlendirmek,

ç)  Gerekli görülen hallerde Oda Yönetim Kurulunda Öğrenci Temsilciliklerini temsil etmek,

d) Oda`nın Öğrenci Temsilciliklerinin örgütlülüğüne yönelik politikasıyla ilgili Oda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

e) Öğrenci Temsilciliklerinin faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmak, aktiviteleri takip etmek, tavsiyelerde bulunmak ve Oda Yönetim Kurulu`na düzeltici önlemler önermek,

f) Öğrenci Temsilciliklerinin ortak faaliyetlerinde koordinasyon ve asgari bilgi akışını sağlamak,  yerel farklılıklara göre hareket planını oluşturmak,

g) Öğrenci Temsilcilikleri arasında hakem pozisyonunda yer almak,

ğ) Öğrenci temsilciliklerinin Şubesi, İl Temsilcilikleri ve Üniversiteleri arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlamak,

h) Tüm Öğrenci Temsilcilikleri çalışmaları için standart bir düzey oluşturmak, korumak ve geliştirmek,

ı) Öğrenci Temsilcilikleri Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,

i) Oda politikalarını Öğrenci Temsilciliklerine aktarmak, uygulanmasını sağlamak,

j) Belirli dönemlerde 12 haftada 1 kereden az olmamak kaydıyla toplanmak,

k) Öğrenci Danışma Kurullarını ve Öğrenci Temsilcilikleri ile ilgili toplantıları koordine etmek, gündem belirlemeye destek olmak, toplantıları yönetmek, tutanakların düzenlenmesini ve yayınlanmasını sağlamak ve bu toplantılara en az 2 Koordinasyon Kurulu Üyesi ile katılmak,

l) Görev yetki ve sorumlulukları dahilinde yılda iki kez Oda`ya rapor sunmak.

 

Koordinasyon Kurulu Üyelerinin Hak ve Sorumlulukları

Madde 9-

a) Koordinasyon Kurulu Üyeleri tüm Öğrenci Temsilciliklerine eşit mesafede bulunmalıdır.

b) Koordinasyon Kurulu içerisinde alacağı görevi eksiksiz yerine getirmelidir.

c) Kişisel mazeretinden ötürü Koordinasyon Kurulu görevinden ayrılan Koordinasyon Kurulu Üyesi kişisel mazeretinin son bulması ile Koordinasyon Kurulu Üyeliğine tekrar atanmak için Odaya başvurma hakkına sahiptir. 

ç) Disiplin suçu işlememiş Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Koordinasyon Kurulu için tekrar aday gösterilebilirler.

 

Yürürlülük

Madde 10- Bu Yönetmelik,  15 – 16 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11- Bu yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 874