TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Üye ve Öğrenci Temsilcilikleri Yönetmeliği

MERKEZ
Yayına Giriş: 23.12.2022 Son Güncelleme: 23.12.2022

 

 

 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

ÖĞRENCİ ÜYE VE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç                                          

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve Öğrenci Temsilciliği`nin amaç, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliğinin Kuruluşu, amaçları, öğrenci üyelik durumu, öğrenci temsilcilik organlarının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) İl Temsilciliği                             : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilciliğini,

b) Oda                                           : TMMOB Gıda Mühendisleri Odasını,

c) Oda Birimi                                : Bir ilde bulunan Oda Şubesini veya il Temsilciliğini, bunların bulunmadığı yerlerde Oda Genel Merkezini,

ç) Oda Yönetim Kurulu                : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunu,

d) Öğrenci                                     : Türkiye`de mevcut üniversitelerin gıda mühendisliği bölümlerinde lisans programına kayıtlı öğrencileri,

e) Öğrenci Koordinasyon Kurulu  : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Koordinasyon Kurulunu,

f) Öğrenci Temsilciliği                   : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliğini,

g) Öğrenci Üye                              : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Üyesini,

ğ) Şube                                          :TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Şubesini,

h) Şube Yönetim Kurulu               : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulunu,

ı) Temsil Kurulu                            : TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliği Temsil Kurulunu,

i) TMMOB                                    : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

j) Üye                                            :TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Üyesini,

ifade eder.

 

Öğrenci üyelik şartları

Madde 5- Türkiye`de Gıda Mühendisliği eğitimi yapan bir bölümde lisans programına kayıtlı öğrenci olmaktır.

 

Öğrenci üyelik için gerekli belgeler

Madde 6- Öğrencilerin Oda`ya kayıtlarında şu belgeler gereklidir:

a) Öğrenci Üye Arşiv Kartı (Ek.1),

b) 3 adet fotoğraf,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Başvuru tarihi itibariyle, öğrenci olduğunu belirtir öğrenci belgesi veya onaylı öğrenci kimlik fotokopisi

d) Oda Genel Kurulu tarafından belirlenen Öğrenci Üye kayıt ücreti Tahsil Makbuzu.

 

Öğrenci üyeliğe kayıt

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen şartı taşıyan öğrenciler,6. maddesinde belirtilen belgelerle ilgili Öğrenci Temsilciliği, İl Temsilciliği, Şube veya bunların bulunmadığı illerde Oda Genel Merkezine başvurmaları halinde Öğrenci Üyeliğe kabul edilirler.

 

Öğrenci üyelerin hak ve sorumlulukları

Madde 8-

a)       Oda, Şube, İl Temsilciliği ve Öğrenci Temsilciliği bünyesinde oluşturulabilecek komisyon vb. çalışma birimlerinde öğrenci üye statüsüyle bulunabilirler. Bu statüyle kendilerine sağlanan olanaklardan yararlanabilirler.

b)      Odanın sağladığı staj olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.

c)       Oda amaç ve ilkelerini gözetir, mesleki çalışmalarında oda ile iletişim içinde olma konusunda özenli olur ve meslek ortak yararlarını korumaya özen gösterirler.

 ç)   Öğrenci üye kimlik ücreti dışında aidat ödemezler.

d)      Öğrenci üyelik bilgilerinin güncellenmesinden kendileri sorumludur.

e)       Oda organlarına aday olamaz, seçimlerde oy kullanamazlar.

 

Öğrenci üyeliğin son bulması

Madde 9-

a) Öğrenci üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

b) Öğrenci üyenin, bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen üyelik şartını yitirmesi,

c)Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar görülmesi ve bu durumu ilgili Öğrenci Temsilciliğinin bağlı olduğu oda birimine bildirmesi, veya ilgili oda biriminin talebiyle Oda Yönetim Kurulu tarafından karar verilmesi,

durumlarında öğrenci üyelik son bulur ve öğrenci üye kimlik kartı geri alınır.

 

Öğrenci temsilciliğinin oluşturulması

Madde 10-

a) Bir üniversitede en az 30 öğrenci üyenin ilgili oda birimine başvurması ve Oda Yönetim Kurulu`nun onaylaması ile temsilcilik oluşturulur. Bu şartın sağlanmadığı özel durumlarda temsilciğin kurulması oda yönetim kurulunun takdirindedir.

b) İlgili oda birimi ve oda yönetim kurulu ile eşgüdümlü olarak faaliyetlerini sürdürür.

c) Bağlı bulunduğu üniversitenin adıyla anılır. (TMMOB Gıda Mühendisleri Odası  "..." Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği)

 

Öğrenci Temsilciliğinin Organları

Madde 11-

a) Temsil Kurulu

b) Komisyonlar ve/veya çalışma grupları

c) Öğrenci Danışma Kurulu

 

Temsil kurulu

Madde 12- Temsil Kurulu, 1 temsilci ve 4 temsilci yardımcısından oluşur.

 

 

 

Temsil kurulunun oluşturulması

Madde 13-

a) Öğrenci Temsilciliğinin oluşturulmasını takiben, her yıl Nisan-Mayıs ayı içerisinde ilgili Oda biriminin görevlendirdiği gözetmen eşliğinde Temsil  Kurulu için  kapalı oy, açık sayım sistemi ile oylama yapılır.

b) Öğrenci Temsil Kurulu, ilgili Oda birimi ile iletişim içinde oylama yeri ve tarihini belirler. Oylama yerinin öğrenci üyelerin kolaylıkla ulaşacağı bir yer olması temel alınır.

c) Oylama yer ve tarihi en az iki hafta öncesinden öğrenci üyelere bölümde ve oda biriminde kolayca görünen bir yerinde ilan edilir. Oylama tarihinden bir hafta önce öğrenci üye listesi askıya çıkarılarak öğrenci üyeler tarafından incelenmesi sağlanır.

ç) Öğrenci temsil kurulu adayları oylama gününden bir gün önce saat 17.00`ye kadar adaylıklarını Ek.2 formunu doldurarak ilgili oda birimine bildirirler.  Aday listeleri gözetmen varlığında seçim sandıklarına asılır.

d) Öğrenci temsil kuruluna aday olabilmek ve oy kullanabilmek için, oylama tarihinden en az 30 gün önce öğrenci üyelik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir. Bu süreden sonra öğrenci üye olanlar aday olamaz ve oy kullanamazlar.

e) Oylamalarda Temsilci ve Temsilci Yardımcısı adaylığı başvuruları birbirinden bağımsız olarak alınır ve belirlenir.

f) Oylamalarda Temsilci ve Temsilci Yardımcılığı için ayrı ayrı oylama yapılır.

g) Öğrenci üye listesine itirazı olan öğrenci üyelerin, listelerin asıldığı ilk üç gün içerisinde ilgili Oda birimine yazılı olarak başvurmaları halinde itirazları değerlendirilir.

ğ) Oylama, ilgili Oda birimi tarafından atanan gözetmenin eşliğinde kapalı oy açık sayım usulü ile yapılır ve oylama sonuçları gözetmenin hazırlayacağı tutanakla tespit edilir.

h) En çok oy alan aday temsilci ve 4 temsilci yardımcısı, temsil kuruluna seçilirler. Oyların eşit olması durumunda sicil numarası daha küçük olan üye seçilmiş sayılır.

ı) Oylama ile ilgili itirazlar ilgili oda birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan inceleme ile oylama sonuçları onaylanır ya da oylama tekrarlanır. İtirazın devamı halinde Oda Yönetim Kurulunu`nun verdiği  karar kesindir.

i) Mezuniyet durumunda olan öğrenci Üyeler aday olamazlar.

j) Sonuçların ilgili üniversitede tüm Öğrenci Üyelerin görebileceği bir panoda ve Odanın web sayfasında ilanı ile Temsil Kurulunun görevi başlar.

 

 

Temsil kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 14-

a) Gıda Mühendisliği bölümlerinde lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, birbirleriyle ve Oda ile ilişkilerini kurmak ve Odayı tanımalarını sağlamak,

b) Üniversitelerin, Gıda Mühendisliği eğitiminin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp, öneriler geliştirmek ve bu önerileri gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmak,

c) Çalışmalarını komisyonlar ve/veya çalışma grupları üzerinden yürütmek

ç) Öğrenci Üyelerin, mesleki, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak,

d) Gıda Mühendisliği alanındaki üretilen politikaları ve sonuçları araştırmak, bunların geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları ile öğrenciler arasında iletişim kurmak,

f) Staj olanaklarını araştırmak.

g) Bağlı olduğu oda birimine ve diğer öğrenci temsilciliklerine her ay yazılı olarak faaliyetlerini bildirmek

 

 

 

 

 

Temsil kurulunun çalışma usulü

Madde 15

a) Kararları salt çoğunluk usulü ile alır. Oyların eşit olması durumunda, Temsilcinin kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

b) Ayda en az iki kez Temsil Kurulunun belirleyeceği bir yerde toplanır, toplantı tutanağını tutar.

c) Güz ve bahar yarıyılları için en az iki kez Genel Üye toplantısı yapar.

ç) Öğrenci Temsilciliği adına organizasyonlara katılacak kişi ya da kişileri belirler.

 

Geçici temsil kurulu

Madde 16

a) Yeni kurulan veya Temsil Kurulu düşmüş Öğrenci Temsilciliklerinde oylama yapılana kadar Temsil Kurulu görevini, ilgili Oda birimi tarafından görevlendirilecek Geçici Temsil Kurulu üstlenir.

b) Geçici Temsil Kurulu oluşturulan Öğrenci Temsilciliğinde, 2 ay içerisinde oylamaya gidilir. 2 ay içinde oylama yapılmasının mümkün olmayacağı hallerde Geçici Temsil Kurulu, oylama yapamayacak olmasının gerekçesini Oda Yönetim Kurulu`na bildirir. Gerekçenin haklı görülmesi durumunda, Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen ek süre içerisinde oylama yapılır. Bu şartla da oylamanın yapılamaması halinde Geçici Temsil Kurulu görevden alınarak, İlgili Öğrenci Temsilciliğine yeni bir Geçici Temsil Kurulu atanır. Oylamalarda Madde 13 hükümleri geçerlidir.

 

Temsil kurulu üyelerinin istifası

Madde 17                                                

a) Temsil Kurulu Üyelerinden bir veya ikisinin istifa etmesi durumunda, Temsil Kurulu tarafından önerilen öğrenci Üyeler ilgili oda birimi kararıyla göreve getirilir.

b) Temsil Kurulu Üyelerinden en az üçünün aynı anda istifası durumunda Temsil Kurulu düşer. 16. Madde hükümleri doğrultusunda Geçici Temsil Kurulu görevlendirilir.

 

Temsil kurulu üyelerinin görevden alınması

Madde 18

a) Temsil Kurulunun bir ya da birkaç üyesi veya tamamı; üye ve/veya ilgili öğrenci temsilciliğindeki öğrenci üyelerin en az üçte iki çoğunluğunun başvurusuyla ilgili oda birimi tarafından değerlendirmeye alınarak, görevden alınır.

b) Temsil Kurulu Üyelerinden en az üçünün aynı anda görevden alınması durumunda Temsil Kurulu düşer. Bu hallerde madde 16 hükümleri uygulanır.

c) Temsil Kurulu Üyelerinden bir veya ikisinin görevden alınması durumunda, Temsil Kurulu tarafından önerilen Öğrenci Üyeler ilgili oda birimi kararıyla göreve getirilir. 

 

Öğrenci danışma kurulu

Madde 19

Oda Yönetim Kurulu ve/veya Oda Yönetim Kurulunca yetkilendirilmiş üyelerin ve her öğrenci temsilciliğinin belirlediği en az bir öğrenci üyenin katılımı ile oluşan temsilcilikler arası bir kuruldur. İstisnai durumlar haricinde Oda Danışma Kurulu ile aynı yer ve tarihte yılda en az iki defa gerçekleştirilir.

 

 

Öğrenci danışma kurulunun görevleri

Madde 20-

a) Öğrenci Temsilcilikleri arasında eşgüdüm sağlamak,

b) Öğrenci Temsilciliği amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bunların uygulanmasına katkı sağlamak,

c) Öğrenci Temsilciliği çalışmalarını gözden geçirmek ve bu çalışmaların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

ç) Öğrenci Temsilciliği çalışma programının oluşturulmasına ve yaşama geçirilmesine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak; araç, yöntem ve teknikler geliştirmek,

d) Öğrenci Temsilciliği`nin diğer meslek kuruluşları ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

e) Öğrenci Temsilciliği`nin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

f) Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemektir.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 21 - Bu Yönetmelik 25-26 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kurulu kararı ile yürürlüğe giren TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Ve Öğrenci Temsilcilikleri Yönetmeliği`ni yürürlükten kaldırmıştır

Yürürlük

Madde 22-Bu Yönetmelik,  15 – 16 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 10. Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 23- Bu Yönetmelik, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Ek 1. Öğrenci Üye Arşiv Kartı

Ek 2. Adaylık Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 886