TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

5. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

5. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Yayına Giriş: 0

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ 5. KONGRESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Amacı; gıda zincirinin üretimden tüketime tüm halkalarını içine alacak biçimde gıda işleme ve muhafaza teknolojisinde yeni yaklaşımlar, gıda biyoteknolojisi, yeni gıdalar, gıda sanayinde nanoteknoloji kullanımı gibi bilimsel ve teknolojik konuları ele almak, gıda sektörünü her yönüyle tartışmak; AB - Türkiye ilişkileri bağlamında gıda sanayiinin durumu, uyum çalışmaları ve yasal düzenlemeler, tam üyelik sürecinde Türkiye gıda sanayiinin zarar görmemesi için uygulanması gereken politikaları ele almak ve bu süreçte AB`nin sektöre sağlayacağı destekleri incelemek olan "Gıda Mühendisliği 5. Kongresi", 08 – 10 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara`da gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerden, kamu sektörü ve özel sektörden yaklaşık 350 kişinin katılım sağladığı Kongre süresince yapılan sunumlar ve tartışmalar sonunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

-          Gıda denetiminde yetkiler tek elde toplanmalıdır.

-          Gıda güvenliğinin hayvan ve bitki sağlığından ayrılamayacağı anlayışı ile hazırlanmaya çalışılan 4`lü Hijyen Paketi`nin, tek bir kanun olarak yeniden tasarlanan son hali bir an önce görüşe açılmalı ve katılımcı bir politika ile sonuçlandırılmalıdır. 

-          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nın yapılandırılması; görüşe açılması beklenen yeni Gıda Kanunu tasarısı ile uyumlu olacak şekilde biran önce tamamlanmalıdır.

-          Konuyla ilgili meslek grupları gıda denetimini etkin biçimde gerçekleştirebilecek sayıda istihdam edilmelidir. Gıda denetiminde özele yetki devri arayışlarından vazgeçilmelidir.

-          Avrupa Birliği uyum sürecinde AB fonlarından destek alacak öncelikli sektörler arasında yer almayan potansiyeli yüksek sektörlerimize de gereken desteklerin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

-          Kayıt dışılık engellenmeli, bu amaçla tüm olanaklar seferber edilmelidir.

-          Arazi toplulaştırılmasına daha fazla önem verilerek, tarım arazileri daha etkin ve verimli hale getirilmelidir,

-          Verilen destekler hammadde kalitesi ile bağlantılı olmalı, böylece sürdürülebilir kaliteli hammadde arzı sağlanmalıdır.

-          Biyogüvenlik Kanunu katılımcı bir yaklaşımla biran önce yasalaştırılmalıdır.

-          Ulusal beslenme profili çıkartılmalıdır.

-          Risk analizine yönelik kontrol sisteminin oluşturulması için kayıt sisteminin geliştirilmesi sağlanmalı ve risk değerlendirmesi ile risk yönetiminin birbirinden bağımsız birimlerce gerçekleştirileceği bir yapılanma oluşturulmalıdır.

-          Ar-Ge desteklerinin sanayi ve üniversite çevrelerince daha fazla kullanılabilmesi için gerekli bilgilendirme ve eğitimler yoğunlaştırılmalı, AB`den alınan kaynaklardan yararlanmak için kapasite gelişimi sağlanmalıdır.