TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

6. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

6. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Yayına Giriş: 0

 KONGRENİN AMACI

Gıda güvenliği, hem tüketici sağlığını ilgilendirmesi, hem de uluslararası ticaretin bir parçası olması nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`de de üzerinde durulması ve tartışılması gereken önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Bir yanda teknolojik gelişmelerin yol açtığı kirliliklerin neden olduğu sorunlar, diğer yanda yaşanan küresel iklim değişiklikleri ve kuraklık, insanları yeni arayışlara yöneltmekte, değişen teknolojilerle birlikte yeni gıdalar da günlük yaşamımıza girmektedir. Bu arada, hızlı nüfus artışına bağlı olarak, kentlerde yaşayan milyonlarca insanın beslenmesi için çiftlikten sofraya gıdaların ulaştırılması sürecinde, yeni teknoloji ve uygulama arayışlarına da tanık olunmaktadır. İnsanlık, yeni sürecte, beslenme anlayışımızı yakından etkileyecek kadar büyük ve adına ‘nanoteknoloji` denilen teknolojik bir devrim ve büyük tartışmalara neden olan biyoteknolojik çalışmalara tanık olmaktadır.

Türkiye`nin tam üyelik sürecinde olduğu AB‘de, gıda güvenliğine yönelik mevzuat çalışmaları tüketici odaklı olarak sürdürülmektedir. Bu amaçla bağımsız ve özerk kurumlar oluşturulmakta,  izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik risk değerlendirmesi ve risk iletişimi bu kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.

Türkiye`de gerek mevzuat, gerekse teknik personel ve alt yapı koşullarının yetersizliği noktasında sorunlar yaşandığı, ilgili tüm kesimlerce dile getirilmektedir. AB mevzuatının uyumlaştırılmasına yönelik olarak hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan yasa taslağının, çözüm yerine daha büyük ve içinden çıkılmaz sorunlara yol açacağı,  ilgili tüm bileşenlerce vurgulanmaktadır.

Gıda Mühendisliği ekseninde düzenlenecek olan 6. Gıda Mühendisliği Kongresinin,  ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri, bilim insanları ve sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bilimsel ve teknolojik yenilikler ile AB üyelik sürecinde mevzuat uyumu ve uygulamalar konusunda çalışmaların irdeleneceği bir düzlem oluşturması  öngörülmektedir. Kongre süresince, bildiri sunumlarını içeren oturumların ve poster sergisinin yanı sıra, gıda sektörü ile ilgili güncel konuların tartışılacağı paneller düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Dosyalar